Zbog Sr­bi­ja­ga­sa sank­ci­je Be­ogra­du

Zah­tjev Ener­get­ska za­jed­ni­ca tra­ži raz­dva­ja­nje dje­lat­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Mo­gu­će je us­kra­ći­va­nje europ­skih sred­sta­va iz IPA fon­do­va Sr­bi­ji za po­dru­čje ener­ge­ti­ke

Ako se do 1. sr­p­nja ne raz­dvo­je dje­lat­nos­ti Sr­bi­ja­ga­sa Ener­get­ska za­jed­ni­ca će pred­lo­ži­ti sank­ci­je pro­tiv Sr­bi­je, pri­op­ćio je di­rek­tor Taj­niš­tva Ener­get­ske za­jed­ni­ce u Be­ču Ja­nez Ko­pač. On je na­kon sas­tan­ka u re­sor­nom mi­nis­tar­stvu, ko­jem su bi­li na­zoč­ni i pred­stav­ni­ci Sr­bi­ja­ga­sa, na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re pri­op­ćio da su čla­no­vi Ener­get­ske za­jed­ni­ce do­bi­li obe­ća­nja da će to bi­ti ura­đe­no do 1. sr­p­nja.

On je re­kao da pred­stav­ni­ci Ener­get­ske za­jed­ni­ce “sum­nja­ju da je to i uz pu­no vo­lje mo­gu­će” i do­dao da je do sa­da “čel­niš­tvo Sr­bi­ja­ga­sa to pi­ta­nje blo­ki­ra­lo”. “Ne vi- di­mo ne­kih ve­ćih po­ma­ka, a za os­ta­la pi­ta­nja če­ka­mo dalj­njaa obraz­lo­že­nja i pri­jed­lo­ge Sr­bi­je”, re­kao je Ko­pač, objaš­nja­va­ju­ći da je os­no­va­na no­va tvrt­ka “na pa­pi­ru”, ko­ja ima jed­nog za­pos­le­nog i ne ni­šta ne ra­di. “To ni­je raz­dva­nje prav­no, ni na pa­pi­ru, a ni­ti u prak­si”, re­kao je Ko­pač.

Sank­ci­je mo­gu bi­ti i sim­bo­lič­ne, kao što je za­bra­na gla­sa­nja na sas­tan­ci­ma Ener­get­ske za­jed­ni­ce, us­kra­ći­va­nje na­ka­da tro­ško­va do­la­ska na sas­tan­ke Ener­get­ske za­jed­ni­ce (od 30.000 do 40.000 eura go­diš­nje), ali i fi­nan­cij­ske. Mo­gu­će je us­kra­ći­va­nje erop­skih sred­sta­va iz IPA fon­do­va Sr­bi­ji za po­dru­čje ener­ge­ti­ke, upo­zo­rio je Ko­pač. On je is­tak­nuo da pos­to­ji još otvo­re­nih pi­ta­nja ko­ja spre­ča­va­ju otva­ra­nje pre­go­va­rač­kog po­glav­lja iz­me­đu Sr­bi­je i EU o ener­ge­ti­ci.

PD

Uz Sr­bi­ja­gas pos­to­je i dru­ga otvo­re­na pi­ta­nja ko­ja spre­ča­va­ju otva­ra­nje pre­go­vo­rač­kog po­glav­lja o ener­ge­ti­ci iz­me­đu Sr­bi­je i EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.