Fi­na na su­du po­bi­je­di­la sin­di­kat: ne­ma in­ter­ne bur­ze

Za­poš­lja­va­nje na­kon res­truk­tu­ri­ra­nja Rad­ni­ci tvrt­ke Fi­na Go­to­vin­ski ser­vi­si ko­ja je u 100%-tnom vlas­niš­tvu Fi­ne mo­rat će se za po­sao bo­ri­ti s kan­di­da­ti­ma na kla­sič­nim ek­s­ter­nim na­tje­ča­ji­ma, a vri­je­di i obr­nu­to

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Rad­ni­ci Fi­ne ne e se mo i jav­lja­ti na in­ter­ne na­tje aje tvrt­ke Fi­na Go­to­vin­ski ser­vi­si (Fi­na GS u 100%-tnom vlas­niš­tvu Fi­ne), a ni­ti obr­nu­to, ne­go e se za po­sao na­tje­ca­ti s kan­di­da­ti­ma na vanj­skom na­tje aju, doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik. Po­sri­je­di je do­dat­no otva­ra­nje Fi­ne pre­ma tr ištu ra­da ko­je je sad po­t­vr eno i pre­su­dom Op in­skog rad­nog suda u Za­gre­bu: na­ime, od­bi­je­na je tu ba Ne­za­vis­nog sin­di­ka­ta So­li­dar­nost iz sas­taKre­ši­mir va Ne­za­vis­nih hr­vat­skih sin­di- ka­ta na elu s Kre­ši­mi­rom Se­ve­rom pro­tiv Fi­ne. Sin­di­kat je u tu bi zah­ti­je­vao da se sud­ski ut­vr­di ne­do­pu­šte­nost Fi­ni­na ot­ka­za tri­par­tit­nog Spo­ra­zu­ma ko­ji su pot­pi­sa­li Fi­na, Fi­na GS i sin­di­kat u sklo­pu res­truk­tu­ri­ra­nja 2010. Ta­da je dio pos­lo­va Fi­na od­lu ila iz­dvo­ji­ti u po­seb­nu cje­li­nu Fi­nu GS, a ugo­vo­re­ne su bi­le i odred­be ko­je se ti u jav­lja­nja na in­ter­ne na­tje aje ka­ko bi se olak­šao po­lo aj rad­ni­ci­ma no­ve tvr­ke. Ta­ko su oni ima­li pred­nost pri za­poš­lja­va­nju ako je Fi­na ras­pi­si­va­la na- tje aj. Na­kon što bi pro­šao in­ter­ni na­tje aj na ko­jem se vi­dje­lo mo e li se rad­no mjes­to po­pu­ni­ti rad­ni­kom Fi­ne, sli­je­di­la je is­ta mo­gu nost za rad­ni­ke Fi­ne GS, dok je u tre em kru­gu išao vanj­ski na­tje aj. Sud ni­je, me utim, ut­vr­dio da je taj Spo­ra­zum i da­lje na sna­zi, ne­go su­prot­no da je za­ko­ni­to ot­ka­zan, a svje­do ili su Ma­to Re­gvar, biv­ši šef Upra­ve Fi­ne, elj­ko Fi­li­po­vi , biv­ši šef Upra­ve Fi­ne GS i Se­ver. Pre­ma Se­ve­ru in­ten­ci­ja je bi­la traj­na pri­mje­na te mo­gu nos­ti, no pre­ma su­du to ne pro­iz­la­zi iz is­ka­za Re­gva­ra i Fi­li­po­vi a. Ni­je poz­na­to ni za­što u Spo­ra­zu­mu ne­ma odred­be o du­lji­ni tra­ja­nja obve­ze in­ter­ne bur­ze, a kad tra­ja­nje obvez­nog od­no­sa ni­je odre eno, ka e sud, sva­ka ga stran­ka mo e okon ati ot­ka­zom po Za­ko­nu o obvez­nim od­no­si­ma.

Fi­na da­nas ima no­vi Ko­lek­tiv­ni ugo­vor, ko­ji ne vri­je­di za Fi­nu GS, a Se­ver naj­av­lju­je al­bu jer tvr­di da se za­di­re u pra­vo jav­lja­nja na na­tje aje “iz ne­jas­nih raz­lo­ga jer ti­me Fi­na sa­mo mo e do­bi­ti”.

MARKO PR­PIĆ/PIXSELL

Se­ver naj­av­lju­je žal­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.