Ože oja­ča­ti re­zul­ta­te kom­pa­ni­je

Ov­nih i ko­mer­ci­jal­nih obje­ka­ta zna­či pu­no vi­še od sa­me es­te­ti­ke, ali zah­ti­je­va de­talj­ne ana­li­ze i mu­dre stra­te­gi­je

Poslovni Dnevnik - - NEKRETNINE -

ha­le i skla­di­šta odjed­nom su pos­ta­li naj­ljep­ši sta­no­vi ili res­to­ra­ni, a ‘in­dus­trij­ski stil’ u nji­ma ni­je ni­šta dru­go ne­go is­kre­nost pre­ma za­te­če­nom pros­to­ru u ko­jem ne­ma po­tre­be ni­šta ma­ski­ra­ti, skri­va­ti ili de­ko­ri­ra­ti”, po­jaš­nja­va Ge­ber. Ipak, is­ti­če ka­ko se s opo­rav­kom eko­no­mi­je, taj “jef­ti­ni” na­čin ure­đe­nja in­te­ri­je­ra po­la­ko na­pu­šta, ali os­ta­ju ne­ki ključ­ni ele­men­ti po­put eko­lo­ške osvi­je­šte­nos­ti pri ko­ri­šte­nim ma­te­ri­ja­li­ma, ra­ci­onal­nos­ti kod iz­ved­be i kao mo­žda naj­bit­ni­je vra­tio se obrt­nič­ki pris­tup iz­ra­di ele­me­na­ta ure­đe­nja.

Ka­ska­mo i po ne­ko­li­ko go­di­na

Ka­ko tvr­di Ge­ber, Hr­vat­ska u pra­vi­lu ka­ska za svjet­skim tren­do­vi­ma i po ne­ko­li­ko go­di­na. Osim ne­kih vr­lo pro­gre­siv­nih stu­di­ja ko­ji, ne sa­mo da su u trendu s os­tat­kom svjet­ske sce­ne, ne­go u ju u ne­kim as­pek­ti­ma i de­fi­ni­ra­ju, “ma­ins­tre­am” di­zajn in­te­ri­je­ra se vo­di re­cep­ti­ma ko­ji su već vi­še pu­ta vi­đe­ni i is­pro­ba­ni.

“Ne mis­lim da u Hr­vat­skoj ne­ma kva­li­tet­nih ar­hi­te­ka­ta i di­zaj­ne­ra ko­ji bi mo­gli bi­ti re­le­vant­ni i iz­van gra­ni­ca na­še iona­ko vr­lo ma­le re­gi­je, ali se bo­jim da je men­ta­li­tet svih ak­te­ra u pro­ce­su re­ali­za­ci­je jed­nog pro­jek­ta ta­kav da je to vr­lo te­ško. Pra­ti­ti ili de­fi­ni­ra­ti svjet­ske tren­do­ve zna­či ne sa­mo ima­ti fe­no­me­nal­ne ide­je, već i na­ru­či­te­lja ko­ji ima slu­ha za njih i spre­man je ri­ski­ra­ti, kao i ima­ti iz­vo­đa­če ko­ji su ta­ko­đer otvo­re­ni za ne­ka no­va rje­še­nja na ko­ja ni­su na­vik­li. Ta dva as­pek­ta su ite­ka­ko važ­na i bo­jim se da ih je pu­no te­že pro­mi­je­ni­ti od sa­mih kre­ati­va­ca. Mi pu­tu­je­mo, či­ta­mo, pra­ti­mo, edu­ci­ra­mo se i že­li­mo uvi­jek bi­ti ko­rak ispred, to nam je u kr­vi, zbog to­ga se i ba­vi­mo ovim pos­lom, ali na­ša kre­ativ­nost pri­je sve­ga ovi­si o dru­ga dva ključ­na fak­to­ra ne­ko­me tko će inves­ti­ra­ti u pro­jekt i ne­ko­me tko će ga iz­gra­di­ti”, tvr­di Ge­ber.

Na pi­ta­nje ko­ji su ko­ra­ci nuž­ni u pre­ure­đe­nju pros­to­ra, Ge­ber objaš­nja­va ka­ko je ključ­na ana­li­za.

“Pro­na­la­zak onog ključ­nog uvi­da ko­ji će nam de­fi­ni­ra­ti kon­cept os­no­va je sve­ga. Čak i ka­da do­bi­je­mo do­bro de­fi­ni­ran za­da­tak, pre­is­pi­tu­je­mo ga i tes­ti­ra­mo. Na do­bi­ve­ni pro­jek­t­ni za­da­tak, osim na­rav­no teh­nič­kih smjer­ni­ca, pos­tav­lja­mo pi­ta­nje tre­ba li za­is­ta sve bi­ti ta­ko ka­ko je de­fi­ni­ra­no ili mo­že dru­ga­či­je. To uzi­ma dos­ta do­dat­nog vre­me­na, ali vr­lo čes­to nam upra­vo ta­kav pris­tup re­de­fi­ni­ra ci­je­li za­da­tak, po­kre­ne­mo di­sku­si­ju s inves­ti­to­rom i za­jed­no do­đe­mo do no­vog pro­jek­t­nog za­dat­ka ko­ji re­zul­ti­ra je­dins­tve­nim rje­še­njem ko­je da­je po­zi­tiv­ne re­zul­ta­te. Bez do­bro pos­tav­lje­nih pi­ta­nja, ne mo­že­mo do­bi­ti do­bre od­go­vo­re, a bez do­bro pos­tav­lje­nog kon­cep­ta, ne mo­že­mo na­pra­vi­ti us­pje­šan pro­jekt”, po­ru­ču­je.

Na­po­mi­nje ka­ko je bit­no raz­bi­ti pro­ces ra­da na ne­ko­li­ko ma­njih cje­li­na jer ti­me mo­gu na vri­je­me vi­dje­ti kre­ću li se u do­bro­me smje­ru ili su skre­nu­li s nje­ga. Bri­ga­da or­ga­ni­zi­ra pre­zen­ta­ci­je na ko­ji­ma kli­jent mo­že vi­dje­ti ka­ko ga oni vi­de i ka­ko bi že­lje­li kre­nu­ti u kre­ativ­ni pro­ces. Ka­ko tvr­di Ge­ber, u slu­ča­ju da se nji­ho­va oče­ki­va­nja i oče­ki­va­nja kli­je­na­ta ne pok­la­pa­ju, bo­lje je pre­ki­nu­ti su­rad­nju jer ana­li­ze po­ka­zu­ju da re­zul­tat ne mo­že bi­ti do­bar, a pro­ces će vr­lo vje­ro­jat­no bi­ti mu­čan za obje stra­ne.

U skla­du s bren­dom

Od kom­pa­ni­ja ko­je su ite­ka­ko po­sve­će­ne di­zaj­nu svo­jih pro­daj­nih pros­to­ra je i Lush. Baš su ne­dav­no kre­nu­li s pre­ure­đe­njem, a pr­va u ni­zu bi­la je tr­go­vi­na u za­gre­bač­kom Are­na cen­tru. Vo­di­telj rob­ne mar­ke Lush To­ni Ća­le­ta objaš­nja­va ka­ko sva­ko pre­ure­đe­nje po­či­nje ana­li­zom pro­da­je pos­to­je­ćeg sta­nja ka­ko bi u bu­duć­nos­ti op­ti­mal­no pre­dvi­dje­li po­tre­be ku­pa­ca i sa­mog lo­ka­la.

“Že­li­mo is­tak­nu­ti važ­ne ka­rak­te­ris­ti­ke pro­izvo­da i omo­gu­ći­ti kup­cu da pro­izvod dos­tu­pan u tr­go­vi­ni uvi­jek bu­de svjež. Sva­ka tr­go­vi­na ko­ja zah­tje­va pre­ure­đe­nje već ima po­vi­jest pro­da­je i ona će u sklo­pu is­tra­ži­va­nja ka­ko ju na­no­vo pro­jek­ti­ra­ti, ima­ti će go­lem utje­caj na to ka­ko će no­vi pros­tor iz­gle­da­ti”, po­jaš­nja­va.

Glo­bal­no gle­da­no Lush tr­go­vi­ne su ma­nje ve­li­či­ne po­put tr­go­vi­na u ko­ji­ma se pro­da­ju vo­će i po­vr­će, no is­ti­če ka­ko je pro­daj­na vri­jed­nost bli­že je su­mi ko­ja se do­ga­đa u su­per­mar­ke­ti­ma. Na­vo­di nam ka­ko je raz­log za pre­ure­đe­nja tr­go­vi­ne u Are­ni rast bro­ja ar­ti­ka­la u po­nu­di, na­ime uz tri do­dat­ne i sa­svim no­ve ka­te­go­ri­je u asor­ti­ma­nu, Lush je za 20. ob­ljet­ni­cu pos­to­je­ći asor­ti­man na­do­pu­nio s oko tris­to­ti­njak no­vih ar­ti­ka­la.

“Glo­bal­ni po­ka­za­te­lji upu­ću­ju na sta­bi­lan dvoz­na­men­kas­ti rast na­kon šest mje­se­ci pro­da­je, no ko­li­ki je za­is­ta rast pre­sud­no je od kva­li­te­te lo­ka­ci­je sa­me tr­go­vi­ne, od­nos­no što je bo­lja lo­ka­ci­ja rast je na­rav­no ve­ći. Za Lush u Hr­vat­skoj u 20. go­di­ni pos­lo­va­nja ma­ke over omo­gu­ću­je os­vje­že­nje u skla­du s po­s­ljed­njim stan­dar­di­ma rob­ne mar­ke i to nas naj­vi­še ve­se­li”, ka­že Ća­le­ta. Ka­ko ka­že Ća­le­ta, iz­bor ma­te­ri­ja­la

To­ni Ća­le­ta

Vo­di­telj rob­ne mar­ke Lush i ener­get­skih tro­ši­la kod pre­ure­đe­nja tr­go­vi­ne iz­rav­no utje­če na oko­liš i dos­tup­ne re­sur­se sto­ga oni i o tom seg­men­tu mak­si­mal­no vo­de ra­ču­na.

“Jed­nom ze­le­nom od­lu­kom u mo­guć­nos­ti smo pro­mi­je­ni­ti na­čin na ko­ji se tr­go­vač­ki la­nac po­put na­šeg s ve­li­kim bro­jem tr­go­vi­na pos­tav­lja u od­nos na ogra­ni­če­ne re­sur­se na­še pla­ne­te. Me­đu­tim za nas po­red od­go­vor­nog po­na­ša­nja oda­bir ener­get­ski učin­ko­vi­te ra­s­vje­te i re­cik­li­ra­nih ma­te­ri­ja­la na­do­pu­nju­je se s ino­va­ci­ja­ma ko­ji­ma su bo­ga­ti na­ši pro­izvo­di. Kao i s pro­izvo­di­ma, iz­bo­rom re­cik­li­ra­nih ma­te­ri­ja­la ili učin­ko­vi­ti­je ra­s­vje­te kup­ci­ma po­ru­ču­je­mo da od­la­skom u ku­po­vi­nu i oni po­ru­ču­ju tr­ži­štu ko­jim pos­lov­nim fi­lo­zo­fi­ja­ma da­ju pred­nost”, za­klju­ču­je Ća­le­ta.

Na spek­ta­ku­lar­noj lo­ka­ci­ji - po­s­ljed­nja dva ka­ta ne­bo­de­ra s po­gle­da­om na glav­ni za­gre­bač­ki trg struč­nja­ci Bri­ga­de pre­ure­di­li su pros­tra­ni ured­ski pros­tor u sti­lu 50-ih; de­talj upra­vo pre­ure­đe­ne

tr­go­vi­ne Lush u Are­na cen­tru (des­no)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.