No­ve teh­no­lo­gi­je

Dro­no­vi­ma se ba­ve 134 tvrt­ke, ali pro­blem su za­ko­ni

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BER­NARD IVEZIĆ ber­nard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Je­di­na tvrt­ka ko­ja u Hr­vat­skoj pro­izvo­di dro­no­ve, od­nos­no ra­di na nji­ho­vom ra­zvo­ju je Hi­per­sfe­ra, a u pos­lu je još i gru­pa­ci­ja IN2

Sni­ma­nje fil­mo­va, vjen­ča­nja, ora­ni­ca, dim­lja­ka, grob­lja, od­la­ga­li­šta ot­pa­da i dru­ge in­fras­truk­tu­re ne­ki su od naj­češ­ćih us­lu­ga za ko­je se u Hr­vat­skoj ko­ris­te dro­no­vi mo­glo se doz­na­ti u sri­je­du u Za­gre­bu na pr­voj kon­fe­ren­ci­ji o pos­lov­noj pri­mje­ni dro­no­va DRONEfest. Iako su u ši­roj jav­nos­ti dro­no­vi još uvi­jek do­živ­lja­va­ju kao eg­zo­ti­ka, 134 tvrt­ke u Hr­vat­skoj od dro­no­va je već na­pra­vi­lo biz­nis. Ma­ri­na Fe­ko­nja Dra­gan iz Hr­vat­ske agen­ci­je za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo na­vo­di da to­li­ko tvrt­ki ima do­zvo­lu za po­nu­du ko­mer­ci­jal­nih us­lu­ga s dro­no­vi­ma. Broj­ka je, na­vod­no, i ne­ko­li­ko pu­ta ve­ća kad se tome do­da­ju i oni ko­ji us­lu­ge dro­no­va nu­de bez služ- be­nih do­zvo­la. Dro­no­ve u po­ljo­pri­vre­di već ko­ris­te Be­lje od Agro­ko­ra, a u taj po­sao uš­la je i Ži­to gru­pa. Na ra­zvo­ju pilot pro­jek­ta sa dos­ta­vom pa­ke­ta po­mo­ću dro­no­va ra­di Ti­sak, a Fe­ko­nja Dra­gan ka­že da u Hr­vat­skoj ni­je za­pre­če­no ra­zvi­ja­ti biz­nis ka­kav u SA­Du že­li po­kre­nu­ti Ama­zon. Je­di­na tvrt­ka ko­ja ov­dje pro­izvo­di dro­no­ve, od­nos­no ra­di na nji­ho­vom ra­zvo­ju je Hi­per­sfe­ra. U pos­lu s dro­no­vi­ma u Hr­vat­skoj još je Gdi gru­pa te naj­ve­ća hr­vat­ska sof­tver­ska kom­pa­ni­ja IN2 gru­pa. Ti­ho­mir Ša­šić, vo­di­telj ra­zvo­ja pos­lo­va­nja s dro­no­vi­ma u IN2 gru­pi i or­ga­ni­za­tor kon­fe­ren­ci­je DRONEfest ka­že da se po­sao sa dro­no­vi­ma iz­nim­no br­zo ra­zvi­ja.

“IN2 gru­pa je raz­ra­di­la kon­cept iGEO­dro­ne plat­for­me ko­ja ope­ra­te­ri­ma dro­no­va omo­gu­ću­je da rje­še­nje re­gu­la­tor­na pi­ta­nja i pred­sta­ve svo­ju po­nu­du, a na­ru­či­te­lji­ma da pos­ta­ve na­rudž­bu i pre­uz­mu ma­te­ri­ja­le”, opi­su­je Ša­šić pr­vi sof­tver­ski pro­izvod IN2 gru­pe ve­zan za dro­no­ve. Ivan Lan­dek iz DGUa ka­že da su skra­ti­li iz­da­va­nje do­zvo­la za ko­mer­ci­jal­no sni­ma­nje dro­no­vi­ma sa tri mje­se­ca na tje­dan da­na. “Ima­mo još mno­go pos­la, jer tre­nu­tač­no na­kon sva­kog tak­vog sni­ma­nja ope­ra­ter mo­ra u ro­ku od osam da­na na naš ser­ver na pregled uplo­ada­ti snim­lje­ni ma­te­ri­jal pa čak i vjen­ča­nja za što sma­tra­mo da ne­ma po­tre­be”, ka­že Lan­dek. Ivi­ca Mu­dri­nić iz HUB385 na­vo­di da bi sa­ma tvrt­ke ko­je se ba­ve dro­no­vi­ma mo­gle nas­tu­pi­ti kao in­dus­tri­ja. “Mo­gle bi pred­lo­ži­ti da se uve­de ne­ko­li­ko zo­na, ko­je bi bi­le tes­t­ne i u ko­ji­ma bi se le­to­vi mo­gli obav­lja­ti bez pri­ti­ska re­gu­la­ti­ve”, za­klju­ču­je Mu­dri­nić.

BOR­NA FILIĆ/ PIXSELL

Na kon­fe­ren­ci­ji je bi­lo 400 su­di­oni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.