Pi­onir­ski pro­jekt

No­va Mre­ža za kon­tro­lu hra­ne po­kri­va tr­ži­šte od 80 mi­li­ju­na ljudi

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA CRNJAK marija.crnjak@pos­lov­ni.hr

Do kra­ja lje­ta mre­ži bi se tre­ba­le pri­dru­ži­ti i Sr­bi­ja, Bu­gar­ska, Ru­munj­ska, Grč­ka, Ma­đar­ska i Albanija, a in­te­res je po­ka­za­la i Aus­tri­ja

Sve­ča­nim obi­lje­ža­va­njem u za­gre­bač­koj Sta­roj vi­jeć­ni­ci ute­me­lje­na je u sri­je­du Mre­ža za kon­tro­lu kva­li­te­te i si­gur­nos­ti hra­ne ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe (SEENFSQC). Pro­jekt po­kre­nut na ini­ci­ja­ti­vu Nas­tav­nog za­vo­da za jav­no zdravstvo “Dr. An­dri­ja Štam­par” po­krit će tr­ži­šte od naj­ma­nje dva­na­est ze­ma­lja s vi­še od 80 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka, a okup­lja re­gi­onal­ne za­vo­de i ins­ti­tu­te za jav­no zdravstvo, fa­kul­te­te, znans­tve­ne ins­ti­tu­te uklju­ču­ju­ći “Ru­đer Bo­ško­vić” te pri­vat­ne la­bo­ra­to­ri­je. Ins­ti­tu­ci­je će ra­di­ti na za­šti­ti po­tro- ša­ča, kon­tro­li si­gur­nos­ti hra­ne, pot­po­ri stan­dar­di­za­ci­je pro­izvod­nje, tran­s­por­ta i pro­da­je, po­ti­ca­nju pro­izvo­đa­ča na ko­ri­šte­nje struč­ne po­mo­ći.

“Pr­vi put u Hr­vat­skoj os­no­va­li smo jed­nu me­đu­na­rod­nu or­ga­ni­za­ci­ju ko­ja će ima­ti sje­di­šte u Za­gre­bu. Osim kon­tro­le si­gur­nos­ti hra­ne u ok­vi­ru Mre­že po­kre­nut će­mo struč­ni ča­so­pis, or­ga­ni­zi­ra­ti edu­ka­ci­ju i ra­zvi­ja­nje ka­dro­va u svim as­pek­ti­ma kon­tro­le, a pro­jekt će nam omo­gu­ći­ti i pov­la­če­nje nov­ca iz Europ­skih fon­do­va za ja­ča­nje na­še ini­ci­ja­ti­ve”, ka­zao je Zvo­ni­mir Šos­tar, rav­na­telj NZZJZ “Dr. An­dri­ja Štam­par”. Uz hr­vat­sku, os­ni­va­či Mre­že su ins­ti­tu­ci­je iz Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Cr­ne Go­re, Ko­so­va, Ma­ke­do­ni­je i Slo­ve­ni­je, a do kra­ja lje­ta tre­ba­le bi se pri­dru­ži­ti i Sr­bi­ja, Bu­gar­ska, Ru­munj­ska, Grč­ka, Ma­đar­ska i Albanija, a in­te­res za ula­zak po­ka­za­la je i Aus­tri­ja.

Rav­na­telj Ru­đe­ra Tomo An­ti­čić is­tak­nuo je kako Mre­ža ima ve­li­ku važ­nost, s ob­zi­rom da su sva re­le­vant­na ti­je­la ko­ja po­kri­va­ju po­dru­čje si­gur­nos­ti hra­ne u Hr­vat­skoj ne­ko­or­di­ni­ra­na.

PO­KRE­NUT ĆE STRUČ­NI ČA­SO­PIS, OR­GA­NI­ZI­RA­TI EDU­KA­CI­JU I RA­ZVI­JA­NJE KA­DRO­VA, A PRO­JEKT ĆE IM OMO­GU­ĆI­TI I POV­LA­ČE­NJE NOV­CA IZ EUROP­SKIH FON­DO­VA

RO­BERT ANIĆ/ PIXSELL

Pro­jekt je pred­sta­vio rav­na­telj Za­vo­da Zvo­ni­mir Šos­tar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.