Hva­ta­mo no­vi za­let, ulo­žit će­mo 140 mi­li­ju­na eura u ši­re­nje Hr­vat­skom

Hel­mut Fen­zl, pred­sjed­nik Upra­ve Spar Hr­vat­ska, naj­av­lju­je no­vu ra­zvoj­nu fa­zu tog tr­go­vač­kog lan­ca, go­vo­ri o su­rad­nji s do­ma­ćim pro­izvo­đa­či­ma i tu­ma­či za­što je strah od uvoz­nih pro­izvo­da neo­prav­dan

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BOŽICA BA­BIĆ

Hel­mut Fen­zl, pred­sjed­nik Upra­ve Spar Hr­vat­ska, naj­av­lju­je no­vu ra­zvoj­nu fa­zu tog tr­go­vač­kog lan­ca

Za Spar Hr­vat­ska 2016. go­di­na oz­na­či­la je ula­zak u no­vu ra­zvoj­nu fa­zu ko­ja je us­mje­re­na ka oba­li. Ri­ječ je, ot­kri­va čel­nik tog tr­go­vač­kog lan­ca, o nji­ho­voj sta­roj am­bi­ci­ji za či­ju je re­ali­za­ci­ju do­šao tre­nu­tak. No­va fa­za zna­či otva­ra­nje vi­še obje­ka­ta duž Ja­dran­ske oba­le bu­du­ći da su tre­nut­no pri­sut­ni sa­mo u Za­dru, Spli­tu i Ši­be­ni­kU, uz ma­nju tr­go­vi­nu u Ri­je­ci.

O iz­daš­ni­jim inves­ti­ci­ja­ma u ko­je će se upus­ti­ti te os­ta­lim pos­lov­nim pla­no­vi­ma, za Pos­lov­ni dnev­nik go­vo­ri pred­sjed­nik Upra­ve Hel­mut Fen­zl.

Ku­pu­je­te li Billu Hr­vat­ska kako se šu­ška­lo po ku­lo­ari­ma?

I mi smo ču­li, no de­man­ti­ra­li smo gla­si­ne. Naš fo­kus je us­mje­ren na vlastitu eks­pan­zi­ju. Radimo na pu­no pro­je­ka­ta, ne­ko­li­ko e već u vi­so­koj fa­zi raz­ra­de, a ove go­di­ne naj­važ­ni­ja nam je Pu­la, gdje je slu­čaj­no naš objekt u su­sjed­stvu Bil­le.

Ko­li­ko će­te inves­ti­ra­ti ove go­di­ne u no­ve kva­dra­te?

U pra­vi­lu kon­ti­nu­ira­no go­diš­nje inves­ti­ra­mo 3540 mi­li­ju­na eura pa će ta­ko biti i u 2016. Me­đu­tim, u idu­će dvi­je go­di­ne za inves­ti­ci­je pla­ni­ra­mo iz­dvo­ji­ti vi­še. Do­sad smo dosta ula­zi­li u za­kup pros­to­ra, a sa­da se okre­će­mo kup­nji zem­lji­šta i iz­grad­nji vlas­ti­tih obje­ka­ta. Sto­ga za raz­dob­lje 2017.2018. na­mje­ra­va­mo iz­dvo­ji­ti vi­še od 50 mi­li­ju­na eura go­diš­nje.

Idemo pu­nom sna­gom na­pri­jed. Na­ša mre­ža je već dosta raz­gra­na­ta, no ima još po­dru­čja na ko­ji­ma se že­li­mo ‘par­ki­ra­ti’.

Zar ma­lo hr­vat­sko tr­ži­šte ni­je već za­si­će­no gus­tom ma­lo­pro­daj­nom mre­žom?

Ovi­si kako tko vi­di tr­ži­šte, a za nas pros­tor ni­je po­pu­njen dok mi ni­smo neg­dje pri­sut­ni. Kon­ku­ren­ci­ja je svu­da ras­pr­še­na, no naš je mo­to da uvi­jek mo­ra­mo biti bo­lji neo­vis­no o tome sti­že­mo li na ne­ku lo­ka­ci­ju pri­je ili pos­li­je na­ših kon­ku­re­na­ta. Ni­ka­da bo­lje lo­ka­ci­je ni­su nam bi­le po­nu­đe­ne kak­ve do­bi­va­mo u po­s­ljed­nje vri­je­me, i to od Za­gre­ba do oba­le.

Je li kon­so­li­da­ci­ja tr­ži­šta ma­lo­pro­da­je u RH go­to­va ili će biti još ak­vi­zi­ci­ja?

Dio kon­ku­ren­ci­je inves­ti­ra u no­ve kva­dra­te, a dru­gi ra­de na kon­so­li­da­ci­ji tr­ži­šta, pre­uzi­ma­ju ma­le tr­gov­ce ko­ji vi­še ne mo­gu op­s­ta­ti sa­mos­tal­no što je po­seb­no iz­ra­že­no u Dal­ma­ci­ji. Mis­lim da će se nastaviti i kon­so­li­da­ci­ja i eks­pan­zi­ja kroz no­ve inves­ti­ci­je. Ne­ki ima­ju svoj for­mat i nas­ta­vit će sa­mo ula­ga­ti, dru­gi su flek­si­bil­ni­ji i sklo­ni­ji ak­vi­zi­ci­ja­ma.

Ima li on­da mjes­ta i za do­la­zak no­ve kon­ku­ren­ci­je?

Mi ko­ji smo već tu vje­ro­jat­no smo sklo­ni­ji raz­miš­lja­nju da ne­ma mjes­ta za no­vu kon­ku­ren­ci­ju. Bo­že moj, ako je net­ko ipak sa­mo­uvje­ren i pri­pra­van za utak­mi­cu on će do­ći neo­vis­no o na­šim pro­cje­na­ma. Ko­li­ko mi je poz­na­to ne­ma na­ja­va o do­la­sku no­vih tr­go­va­ca.

Što je Spa­ru do­ni­je­la pos­lov­na 2015., jes­te li za­do­volj­ni?

Na­rav­no, naš rast je la­ni bio ve­ći od 14%, os­tva­ri­li smo 345 mi­li­ju­na eura pri­ho­da. Dio ras­ta još je ve­zan uz pre­uzi­ma­nje Di­one, no dio do­la­zi iz ve­ćeg broja pre­ure­đe­nih tr­go­vi­na u ko­ji­ma smo os­tva­ri­li zna­ča­jan rast pro­me­ta. Ja­ko smo za­do­volj­ni lanj­skim re­zul­ta­tom, a dio zas­lu­ge, to mo­ram na­gla­si­ti, od­no­si se na ve­lik po­vra­tak po­tro­ša­ča kvar­tov­skim tr­go­vi­na­ma. Ako one ima­ju do­bru po­nu­du i so­lid­ne cijene, pos­ta­ju atrak­tiv­ne des­ti­na­ci­je ko­je i oživ­lja­va­ju pros­tor. Us­pje­li smo s tim pro­jek­tom o če­mu svje­do­če i ocje­ne ku­pa­ca ko­je smo do­bi­li u ne­ko­li­ko no­vo­za­gre­bač­kih na­se­lja.

Ana­li­ti­ča­ri ocjenjuju da se po­troš­nja ko­nač­no opo­ra­vi­la, ku­pu­je li se di­os­ta vi­še?

Pri­če­kao bih još ba­rem do kra­ja trav­nja ka­da će­mo ima- ti re­zul­tat po­troš­nje i pos­li­je Us­kr­sa. Čak ako su tren­do­vi po­zi­tiv­ni, pre­ra­no je za da­va­ti ta­kav sig­nal iako smo u ve­lja­či ima­li dan vi­še. Pod­sje­tit ću, još se ni­smo vra­ti­li na ra­zi­ne po­troš­nje iz 2008. što je naj­bo­lja ilus­tra­ci­ja si­tu­aci­je. Me­đu tr­gov­ci­ma je sve iz­ra­že­ni­je i nad­me­ta­nje u po­nu­di tra­di­ci­onal­nih lo­kal­nih, autoh­to­nih pro­izvo­da. Spar je po­no­san što je bio pr­vi ko­ji je broj­nim ma­lim pro­izvo­đa­či­ma otvo­rio svo­je po­li­ce. Ne­ke smo uklju­či­li i u naš Pre­mi­um pro­gram gdje im da­je­mo i mar­ke­tin­šku pot­po­ru, te vi­še pu­ta go­diš­nje na uku­pan asor­ti­man sma­nju­je­mo cijene 25% da po­tak­ne­mo pro­da­ju. Bez na­še pot­po­re oni ne bi mo­gli sa­mi iz­bo­ri­ti po­zi­ci­ju na tr­ži­štu, jer čes­to se ra­di o pra­voj ma­nu­fak­tur­noj pro­izvod­nji u ma­lim se­ri­ja­ma. Tu kom­bi­ni­ra­mo na­še sna­ge, mi že­li­mo ima­ti naj­bo­lju po­nu­du, a oni ima­ju iz­vr­s­ne pro­izvo­de, sto­ga im da­je­mo na­še po­li­ce, ali i po­seb­no di­zaj­ni­ra­nu ambalažu.

Ak­cij­ske pro­da­je su sva­kod­nev­ni­ca, de­fla­ci­ja je vr­lo iz­ra­že­na. Ima li kra­ja utr­ci za kup­ci­ma?

Nas­tav­lja se ta ne­mi­lo­srd­na i bes­po­šted­na utak­mi­ca u sma­nji­va­nju ci­je­na. Svi to osje­ti­mo u re­zul­ta­tu, no te­ško je oci­je­ni­ti gdje je kraj. No, pri­ti­sak na ci­je­nu pro­izvod­nje ima i do­bru stra­nu. Is­ka­za­na je u ve­ćoj efi­kas­nos­ti ko­ja pro­izvo­đa­či­ma otva­ra lak­ši iz­la­zak na stra­na tr­ži­šta. Kon­ku­ren­ci­ja si­gur­no ima do­bre učin­ke, ne sa­mo na po­tro­ša­če ne­go i na in­dus­tri­ju.

Ak­tu­ali­zi­ra se pro­ble­ma­ti­ka kako se kroz po­li­ce, po­se­bi­ce stra­nih tr­go­va­ca, uvo­zi sve ve­ći broj pro­izvo­da ko­ji će iz­gu­ra­ti asor­ti­man hr­vat­skih tvrt­ki. Je li taj strah oprav­dan?

Ni­je. Ključ je u sa­mom pro­izvo­du, u nje­go­voj kva­li­te­ti ko­ja mu otva­ra put do po­li­ca i kup­ca. Ako se PIK Vr­bo­vec može no­si­ti s kon­ku­ren­ci­jom u Ma­đar­skoj, ko­ja je pre­poz­nat­lji­va kao zem­lja sa­la­ma, to je do­kaz da strah ne­ma upo­ri­šte. Sve broj­ke u Spa­ru idu u pri­log hr­vat­skih do­bav­lja­ča i tak­vi tren­do­vi će se nastaviti. Od­bor za po­ljo­pri­vre­du EK im­pli­ci­ra otvo­rio je te­mu da rob­ne mar­ke ugro­ža­va­ju pos­lo­va­nje pro­izvo­đa­ča, tra­že ja­či nad­zor tr­ži­šta. Ne bih se slo­žio s tom te­zom. Ne­ke su tvrt­ke pri­je od­bi­ja­le proizvoditi rob­ne mar­ke, go­vo­ri­le su kako to ni­je za njih. U me­đu­vre­me­nu su uvi­dje­le kako s tak­vim asor­ti­ma­nom mo­gu po­pu­ni­ti svo­je ne­isko­ri­šte­ne ka­pa­ci­te­te. Pro­izvo­đač ko­ji pro­izvo­di i brend i pri­vat­nu mar­ku ima ši­ru po­nu­du za kup­ca i ta­ko po­ve­ća­va svoj pri­hod. Na­še is­kus­tvo je da do­bro po­zi­ci­oni­ra­ne pri­vat­ne mar­ke uop­će ne šte­te ‘A’ bren­du. Hr­vat­ska ne­ma ni ko­deks ni za­kon o do­brom pos­lov­nom pos­tu­pa­nju, od­nos­no ne­po­šte­noj tr­go­vač­koj prak­si. Pro­izvo­đa­či tvr­de da je ula­zak na po­li­ce pre­skup i tra­že za­šti­tu dr­ža­ve. Ni­sam čuo za tu ini­ci­ja­ti­vu, no pred­lo­žio bih da po­gle­da­te bi­lan­ce pro­izvo­đa­ča i tr­go­va­ca. Či­tam da ne­ke kom­pa­ni­je is­ka­zu­ju ve­li­ku pa i re­kord­nu do­bit. Pro­izvo­đa­či uglav­nom ima­ju do­bit, a tr­gov­ci gu­bit­ke. Mi smo gra­na ko­ja je ka­pi­tal­no vr­lo in­ten­ziv­na, ja­ko ula­že­mo i zbog ve­li­ke kon­ku­ren­ci­je te­ško nam je ući u zo­nu do­bi­ti. To ni­je po­je­di­nač­ni fe­no­men ne­go go­to­vo ge­ne­ral­na po­ja­va me­đu tr­gov­ci­ma. Do­la­skom kri­ze uvje­ti pos­lo­va­nja pos­ta­li su vr­lo slo­že­ni. Da smo os­ta­li na ra­zi­ni ku­pov­ne mo­ći od pri­je 2008. mi u Spa­ru odav­no bi­smo pos­lo­va­li po­zi­tiv­no.

MI KO­JI SMO VEĆ TU MIS­LI­MO DA NE­MA MJES­TA ZA NO­VU KON­KU­REN­CI­JU. BO­ŽE MOJ, AKO JE NET­KO IPAK SPRE­MAN ZA UTAK­MI­CU, DO­ĆI ĆE NEO­VIS­NO O NA­ŠIM PRO­CJE­NA­MA

NE KUPUJEMO BILLU HR­VAT­SKA.

NAŠ FO­KUS JE US­MJE­REN NA VLASTITU EKS­PAN­ZI­JU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.