Po­treb­na je i edu­ka­ci­ja onih ko­ji ras­pi­su­ju jav­ne na­tje­ča­je

Ge­ne­ra­tor ras­ta Na pa­nel ras­pra­vi is­tak­nut niz pro­ble­ma u jav­noj na­ba­vi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Jav­na nabava važ­na je i zbog EU na­tje­ča­ja či­ja će vri­jed­nost u na­red­nim go­di­na­ma biti 100 ml­rd. ku­na

Ono što nam je svi­ma po­treb­no je stra­te­ški pris­tup jav­noj na­ba­vi ko­ji će po­bolj­ša­ti spo­sob­nost ma­lih i sred­njih po­du­ze­ća za pru­ža­nje do­ba­ra i us­lu­ga jav­nom sek­to­ru”, po­ru­čio je pred­sjed­nik Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re (HGK) Lu­ka Bu­ri­lo­vić na kon­fe­ren­ci­ji “Jav­ne na­ba­ve kao ge­ne­ra­tor gos­po­dar­skog ras­ta”, ko­ju je ko­mo­ra or­ga­ni­zi­ra­la dan na­kon kon­fe­ren­ci­je na ko­joj je Hr­vat­ska udru­ga pos­lo­da­va­ca (HUP) iz­ni­je­la svo­je pri­jed­lo­ge pro­mje­ne za­ko­na o jav­noj na­ba­vi.

Na pa­nel ras­pra­vi “Može li jav­na nabava biti ge­ne­ra­tor gos­po­dar­skog ras­ta?” go­vo­ri­lo se o pro­ble­mi­ma na ko­je po­du­zet­ni­ci na­ila­ze u pro­ce­su jav­ne na­ba­ve pa je ta­ko di­rek­tor tvrt­ke Al­t­pro Zvo­ni­mir Vi­du­ka is­tak­nuo kako se na­tje­ča­ji ra­de ta­ko da oni na njih ne mo­gu ni­ti pris­tu­pi­ti jer se specifikacije na­mje­šta­ju za jed­nu tvrt­ku.

U svi­jet da, do­ma ne

Al­t­pro je tvrt­ka ko­ja do­bi­va pos­lo­ve na na­tje­ča­ji­ma jav­nih nabava na broj­nim svjet­skim tr­ži­šti­ma pa su ta­ko opre­mi­li 45 že­ljez­nič­kih ko­lo­dvo­ra u In­do­ne­zi­ji, ali u Hr­vat­skoj ni je­dan. Di­rek­tor tvrt­ke Krah Ivi- ca Vu­ko­vić po­ru­čio je da glavni pro­blem ni­je kri­te­rij naj­ni­že cijene, ali je je­dan od ključ­nih pro­ble­ma, već pro­blem na­tje­ča­ja ko­ji su kon­ci­pi­ra­ni ta­ko da do­ma­ći pro­izvo­đa­či ne mo­gu su­dje­lo­va­ti na nji­ma. “Pred­nost se da­je ro­bi iz uvo­za i po- stav­lja­ju se uvje­ti ko­ji is­klju­ču­ju do­ma­će pro­izvo­đa­če”, sma­tra Vu­ko­vić. Za­mje­ni­ca pred­stoj­ni­ka Dr­žav­nog ure­da za sre­diš­nju jav­nu na­ba­vu Ivančica Franj­ko­vić objas­ni­la je kako se pre­ma EU di­rek­ti­va­ma ne smi­ju fa­vo­ri­zi­ra­ti do­ma­ći pro­izvo­đa­či, ali broj­ne zem­lje efi­kas­no i sup­til­no šti­te do­ma­će pro­izvo­đa­če sa skri­ve­nim ele­men­ti­ma za­šti­te, a da ti­me ne kr­še pro­pi­se.

“Do­sa­daš­nji za­kon ni­je bio u pot­pu­nos­ti krut i ne­flek­si­bi­lan, no s no­vim rje­še­nji­ma oče­kuj­mo ve­će su­dje­lo­va­nje u jav­noj na­ba­vi do­ma­ćih pro­izvo­da i ino­va­tiv­nih tvrt­ki, ko­je te­ško stje­ču re­fe­ren­cu na hr­vat­skom tr­ži­štu”, is­tak­nuo je pot­pred­sjed­nik HGK za in­dus­tri­ju i IT, ener­ge­ti­ku i za­šti­tu oko­li­ša To­mis­lav Ra­doš.

EU fon­do­vi

Do­dao je kako je po­treb­no edu­ci­ra­ti one ko­ji ras­pi­su­ju na­tje­ča­je te ih in­for­mi­ra­ti kako u Hr­vat­skoj ima onih ko­ji pro­izvo­de kva­li­tet­ne hr­vat­ske pro­izvo­de. Po­moć­nik mi­nis­tra re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU Davor Hu­ška is­tak­nuo je važ­nost jav­ne na­ba­ve za hr­vat­sko gos­po­dar­stvo jer vri­jed­nost na­tje­ča­ja u slje­de­ćih pet go­di­na fi­nan­ci­ra­nih iz EU fon­do­va iz­no­si 100 mi­li­jar­di ku­na.

PRED­NOST SE DA­JE RO­BI IZ UVO­ZA I

POS­TAV­LJA­JU SE UVJE­TI KO­JI IS­KLJU­ČU­JU DO­MA­ĆE PRO­IZVO­ĐA­ČE, PO­RU­ČU­JU SU­DI­ONI­CI PA­NEL RAS­PRA­VE

PD

Pa­nel ras­pra­va 'Može li jav­na nabava biti ge­ne­ra­tor gos­po­dar­skog ras­ta?' u or­ga­ni­za­ci­ji HGK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.