Vi­je­će za tu­ris­tič­ku stra­te­gi­ju ni­je se sas­ta­lo 2 go­di­ne

Pac­ke dr­žav­ne re­vi­zi­je Dosta mje­ra iz Stra­te­gi­je ra­zvo­ja tu­riz­ma do 2020. (iz 2013.) ni­je pro­ve­de­no, a uz ne­do­no­še­nje ni­za za­kon­skih pro­mje­na, za­mje­ra se i nes­prem­nost za pre­us­troj sus­ta­va tu­ris­tič­kih za­jed­ni­ca

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JA­DRAN­KA DOZAN

Vi­še­go­diš­njim ni­zom ras­tu­ćih po­ka­za­te­lja u nas se od iole zna­čaj­ni­jih sek­to­ra može po­hva­li­ti tek tu­ri­zam. Prem­da mno­gi eko­no­mis­ti dr­že da ta kre­ta­nja ni­su baš re­zul­tat do­ma­će po­li­ti­ke i stra­te­gi­ja, po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko mi­nis­ta­ra tu­riz­ma re­zul­tat­ski is­pa­da­ju od­li­ka­ši u od­no­su na ko­le­ge iz dru­gih re­so­ra. Upra­vo objav­lje­ni na­la­zi dr­žav­ne re­vi­zi­je učin­ko­vi­tos­ti u pro­ved­bi mje­ra ut­vr­đe­nih Stra­te­gi­jom ra­zvo­ja tu­rizS­tra­te­gi­ja ma Hr­vat­ske do 2020., (do­ne- se­ne u trav­nju 2013.), u naj­ma­nju ru­ku, re­la­ti­vi­zi­ra­ju zas­lu­ge do­ma­će po­li­ti­ke. Pri­mje­ri­ce, Me­đu­mi­nis­tar­sko struč­no vi­je­će os­no­va­no ra­di bo­lje su­rad­nje i učin­ko­vi­ti­je pro­ved­be stra­te­gi­je ni­je se sas­ta­lo go­to­vo dvi­je go­di­ne, od pro­sin­ca 2013. do ruj­na 2015., pa u Dr­žav­nom ure­du za re­vi­zi­ju (DUR) za­klju­ču­ju i da “ni­je obav­lja­lo za­da­će ra­di ko­jih je os­no­va­no”.

Mi­nis­tar­stvo, pak, još ni­je us­tro­ji­lo za­se­ban odjel za pro­ved­bu i pra­će­nje Stra­te­gi­je. A u di­je­lu pri­ori­tet­nih mje­ra ve- za­nih uz po­bolj­ša­nja za­ko­no­dav­nog ok­vi­ra s ci­ljem ja­ča­nja po­du­zet­niš­tva i inves­ti­ci­ja u tu­riz­mu, još ni­su do­ne­se­ni Za­kon o po­vre­me­nim pos­lo­vi­ma, iz­mje­ne Za­ko­na o tu­ris­tič­kom i os­ta­lom gra­đe­vin­skom zem­lji­štu ne­pro­ci­je­nje­nom u pos­tup­ku pre­tvor­be/pri­va­ti­za­ci­je, kao ni iz­mje­ne re­gu­la­ti­ve ve­za­ne uz po­mor­sko do­bro i mor­ske lu­ke.

Uz to, ni­su stvo­re­ne pret­pos­tav­ke za pre­us­troj sus­ta­va tu­ris­tič­kih za­jed­ni­ca (no­vi za­kon) i iz­grad­nju efi­kas­nog uprav­lja­nja tu­ris­tič­kom des­ti­na­ci­jom, a ka­ska se i s ins­ti­tu­ci­onal­nim ok­vi­rom za sus­tav­nu pro­ved­bu cje­lo­ži­vot­nog uče­nja za sve za­pos­le­ne u tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu.

Što se ti­če mje­ra ak­cij­skog pla­na Stra­te­gi­je, pla­ni­ra­ne su ve­li­či­ne os­tva­re­ne u po­gle­du ukup­nih smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta i no­vog za­poš­lja­va­nja, dok se to ne može re­ći za pro­sječ­nu po­pu­nje­nost ka­pa­ci­te­ta i ci­lje­ve u ve­zi s po­ve­ća­njem atrak­tiv­nos­ti i kon­ku­rent­nos­ti, inves­ti­ci­ja i po­troš­nje.

je ra­đe­na za Lo­ren­ci­no­va man­da­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.