Na­kon po­la go­di­ne ključ­na ured­ba

Po­ti­ču ula­ga­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­la go­di­ne na­kon što je stu­pio na sna­gu no­vi za­kon o po­ti­ca­nju ula­ga­nja do­ne­se­na je i ured­ba ko­jom se omo­gu­ću­je nje­go­vu pro­ved­bu. Za­kon je na sna­gu stu­pio 3. lis­to­pa­da, a biv­ša Vla­da, od­nos­no ministar gos­po­dar­stva Ivan Vr­do­ljak, ima­li su 30 da­na za do­no­še­nje uredbe ko­jom se de­fi­ni­ra oblik i sa­dr­žaj pri­ja­ve za ko­ri­šte­nje pot­po­ra, te pos­tu­pak pri­ja­ve i odo­bra­va­nja pot­po­ra i kriteriji iz­ra­ču­na pot­po­ra. Ta je ured­ba u Ban­skim dvo­ri­ma usvo­je­na ju­čer i, kako je pod­sje­tio ministar gos­po­dar­stva To­mis­lav Pa­ne­nić, njo­me se omo­gu­ću­je da­va­nje pot­po­ra ko­je su us­kla­đe­ne s in­dus­trij­skom stra­te­gi­jom, od­nos­no za ula­ga­nja od naj­ma­nje 13 mi­li­ju­na eura, uz uvjet otva­ra­nja no­vih 10 rad­nih mjes­ta VSS, te se od­no­se sa­mo na no­vo­otvo­re­na rad­na mjes­ta.

Pri­ja­ve se, ovis­no o veličini tvrt­ke, na obras­ci­ma iz Uredbe pod­no­se mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva, od­nos­no po­du­zet­niš­tva i obr­ta, a nji­ho­va je, pak, obve­za da im u ro­ku od naj­vi­še 60 da­na iz­da­ju po­t­vr­de o ured­noj pri­ja­vi ili oba­vi­jes­ti o ne­is­pu­nje­nju uvje­ta za do­bi­va­nje pot­po­ra. Mi­nis­tar­stva ured­bom do­bi­va­ju i mo­guć­nost skla­pa­nja spo­ra­zu­ma o pro­ved­bi pro­jek­ta s po­du­zet­ni­ci­ma ko­je se po­du­pi­re, a no­ve mje­re, is­ti­če Pa­ne­nić, va­žan su alat u priv­la­če­nju ula­ga­nja. Osim ured­bom, Vla­da ula­ga­či­ma naj­av­lju­je in­ten­zi­ni­ju po­moć u ubr­za­nju re­ali­za­ci­je pro­je­ka­ta. O tome je pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić raz­go­va­rao s glav­nim dr­žav­nim od­vjet­ni­kom Din­kom Cvi­ta­nom, a i osob­no će se u Sla­vo­ni­ji ovih da­na an­ga­ži­ra­ti u tra­že­nju “ko­ma­da” od 10.0000 hek­ta­ra zem­lji­šta za je­dan pro­jekt.

RO­BERT ANIĆ/PIXSELL

Pre­mi­jer Ore­ško­vić po­moć u po­ti­ca­nju ula­ga­nja tra­ži i od DORH-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.