Ne­dos­ta­ju ljudi za ra­zvoj sve­uči­liš­nih cen­ta­ra zna­nja

Pa­met­na spe­ci­ja­li­za­ci­ja Upo­zo­re­nje aka­dem­ske za­jed­ni­ce o pro­ved­bi stra­te­gi­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SUZANA VAROŠANEC

Stvo­ren je pre­du­vjet za pov­la­če­nje go­to­vo mi­li­jar­du eura iz fon­do­va, ali put do re­ali­za­ci­je još je dug

Aka­dem­ska za­jed­ni­ca poz­dra­vi­la je du­go iš­če­ki­va­nu Stra­te­gi­ju pa­met­ne spe­ci­ja­li­za­ci­je RH za raz­dob­lje od 2016. do 2020. (S3), ko­ju je Vla­da ju­čer usvo­ji­la, no sti­žu i upo­zo­re­nja. Ri­ječ je o pre­du­vje­tu za pov­la­če­nje sred­sta­va iz europ­skih fon­do­va, a mi­nis­tar­stva zna­nos­ti, po­du­zet­niš­tva i obr­ta te gos­po­dar­stva ima­ju mo­guć­nost po­vu­ći go­to­vo mi­li­jar­du eura iz EU, no pre­ma rek­to­ru Sve­uči­li­šta u Ri­je­ci Pe­ri Lu­či­nu to je pre­ma­lo. Ako Hr­vat­ska že­li osi­gu­ra­ti ra­zvoj, mo­rat će se kon­cen­tri­ra­ti na ra­zvi­ja­nje cen­ta­ra zna­nja na Sve­uči­li­šti­ma di­ljem zem­lje, tvr­di Lu­čin. Ri­ječ­ko Sve­uči­li­šte u tome pred­nja­či, ima teh­no­lo­gij­ski park i ra­zvi­ja se kao cen­tar zna­nja, s opre­mom u iz­no­su 25 mi­li­ju­na eura fi­nan­ci­ra­nom iz EU i još vri­jed­ni­jim su­pe­ra­ču­na­lom, pa Lu­čin na­vo­di da ra­zvi­ja­ju i no­vi cen­tar is­te vri­jed­nos­ti te cen­tre za teh­nič­ka zna­nja i tran­s­pla­ta­cij­ska is­tra­ži­va­nja.

“Mi ima­mo lju­de, a ključ­ni pro­blem pro­ved­be S3 u Hr­vat­skoj bit će ne­dos­ta­tak ljudi. Ta­ko­đer, kroz re­ba­lans operativnih pro­gra­ma trebat će osi­gu­ra­ti mo­guć­nos­ti da se ra­zvi­ja znans­tve­na in­fras­truk­tu­ra i ak­tiv­no us­mje­re nov­ci u po­ve­zi­va­nje sve­uči­li­šta, lo­kal- ne upra­ve i tvrt­ki”, ka­že Lu­čin. Pret­pos­tav­ka us­pješ­nos­ti je čvr­sto po­ve­zi­va­nje is­tra­ži­vač­kih ti­mo­va sve­uči­li­šta s ma­lim i sred­nje ve­li­kim ino­va­tiv­nim tvrt­ka­ma, a na­tje­ča­ji se oče­ku­ju do kra­ja trav­nja. No, iako se mo­guć­nos­ti sad otva­ra­ju, mi ne­ma­mo ad­mi­nis­tra­tiv­nih ka­pa­ci­te­ta za pro­ved­bu, pa ako že­li­mo biti us­pješ­ni u pov­la­če­nju sred­sta­va Vla­da mo­ra riješiti pro­blem pod­ka­pa­ci­ti­ra­nos­ti Ure­da za tran­sfer teh­no­lo­gi­ja na svim Sve­uči­li­šti­ma u Hr­vat­skoj, sma­tra pro­rek­tor za ino­va­ci­je i tran­sfer teh­no­lo­gi­je Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu Mi­ljen­ko Šim­pra­ga. Upo­zo­ra­va da aka­dem­ska za­jed­ni­ca ne­će mo­ći po­mo­ći u priv­la­če­nju sred­sta­va te da pri­je­ti ri­zik da sred­stva u ve­ćoj mje­ri os­ta­nu ne­isko­ri­šte- na ako Vla­da ne ri­je­ši pro­blem, bi­lo na­ci­onal­nim sred­stvi­ma bi­lo zaj­mom Svjet­ske ban­ke, ko­ja upoz­na­ta s pro­ble­mom pre­po­ru­ču­je hit­no rje­še­nje.

“Ure­di za tran­sfer teh­no­lo­gi­je ključ­na su po­vez­ni­ca iz­me­đu gos­po­dar­stva i is­tra­ži­vač­kih ti­mo­va na Sve­uči­li­šti­ma, no ni­su do­volj­no ra­zvi­je­ni. U nji­ma bi tre­ba­lo ra­di­ti pet do 10 za­pos­le­ni­ka, ko­ji bi po­ma­ga­li is­tra­ži­vač­nim ti­mo­vi­ma, a ra­di je­dan do dva, dok ma­nja Sve­uči­li­šta ni ne­ma­ju Ured. Upo­zo­ri­li smo da je hit­no po­treb­no rje­še­nje”, ka­že Šim­pra­ga.

Po­s­ljed­njih je go­di­na iz pro­ra­ču­na mi­nis­tar­stva zna­nos­ti nes­ta­lo i oko 70 mil. ku­na ko­ji su osi­gu­ra­va­li in­fras­truk­tu­ru za ino­va­ci­je i tran­sfer teh­nol­gi­je u vi­so­kom obra­zo­va­nju i zna­nos­ti. Ta­ko je nes­tao Hr­vat­ski ins­ti­tut za teh­no­lo­gi­ju, dok se BI­CRO spo­jio s HAMAGom iz nad­lež­nos­ti re­so­ra po­du­zet­niš­tva, pa re­sor zna­nos­ti ne­ma ni li­pe za ino­va­ci­je i tran­sfer teh­no­lo­gi­je. No Šim­pra­ga po­ru­ču­je da će aka­dem­ska za­jed­ni­ca za tu na­mje­nu in­zis­ti­ra­ti na osi­gu­ra­va­nju ba­rem 50 mil. ku­na za re­sor zna­nos­ti.

GO­RAN KO­VA­ČIĆ/PIXSELL

Pe­ro Lu­čin, rek­tor Sve­uči­li­šta u Ri­je­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.