Sr­bi­ji sa­da tre­ba 30.000 IT struč­nja­ka, a ško­lu­je se 1500

Rast In­dus­tri­ja sof­tve­ra naj­us­pješ­ni­ja je gos­po­dar­ska gra­na, pos­lu­je 2000 tvrt­ki

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sr­p­sko tr­ži­šte IT us­lu­ga je pri­lič­no ne­ra­zvi­je­no, IT po­troš­nja po gla­vi sta­nov­ni­ka 2015. iz­no­si­la je sa­mo oko 62 eura

Sr­p­ska in­dus­tri­ja sof­tve­ra na­la­zi se iz­me­đu 30. i 50. mjes­ta na svjet­skim lis­ta­ma, što je naj­bo­lji re­zul­tat ne­ke gos­po­dar­ske gra­ne u Sr­bi­ji. In­dus­tri­ja sof­tve­ra bi­lje­ži sta­lan rast iz­vo­za, a broj sof­tver­skih kom­pa­ni­ja u Sr­bi­ji ras­te iz go­di­ne u go­di­nu, obja­vi­la je Na­ci­onal­na pos­lov­na re­vi­ja.

Kako na­vo­di ma­ga­zin, u Sr­bi­ji dje­lu­je oko 2000 in­for­ma­tič­kih kom­pa­ni­ja, od ko­jih je naj­poz­na­ti­ja ComTra­de, ko­je za­poš­lja­va­ju oko 6000 vi­so­ko­obra­zo­va­nih struč­nja­ka, a Sr­bi­ja se na­la­zi na vr­hu lis­te atrak­tiv­nih lo­ka­ci­ja naj­ve­ćih svjet­skih IT kom­pa­ni­ja. To po­t­vr­đu­je i naj­no­vi­ja stu­di­ja Pri­ce Wa­ter­ho­use Co­oper­sa “Sha­red Ser­vi­ces-the Ed­ge Over”, u ko­joj is­pi­ta­ni­ci is­ti­ču atrak­tiv­nost is­toč­no­europ­skih ze­ma­lja kao mjes­ta nji­ho­ve bu­du­će lo­ka­ci­je.

Apli­ka­ci­je za za­ba­vu

Is­tra­ži­va­nja, na­ime, po­ka­zu­ju da bi do 2020. u Sr­bi­ji mo­glo biti otvo­re­no od 50.000 do 100.000 no­vih rad­nih mjes­ta u in­for­ma­tič­kim kom­pa­ni­ja­ma, a tre­nut­na po­traž­nja je oko 30.000 rad­nih mes­ta, dok se go­diš­nje obra­zu­je sa­mo 1000 do 1500 IT struč­nja­ka. Sr­bi­ja u svi­je­tu, na­vo­di Na­ci­onal­na pos­lov­na re­vi­ja, pos­ta­je poz­na­ta po ra­zvo­ju “em­bed­ded sys­te­ma”, ra­zvo­ju aplikacija u in­dus­tri­ji za­ba­ve i aplikacija na zah­tjev, a ni­ska ci­je­na ra­da vi­so­ko­obra­zo­va­nih struč­nja­ka iz svih po­dru­čja in­for­ma­tič­ke in­dus­tri­je iz­a­zi­va po­zor­nost naj­ve­ćih svjet­skih kom­pa­ni­ja.

Naj­bo­lji iz­voz­ni pro­izvod

Pre­ma ri­je­či­ma Je­le­ne Jo­va­no­vić, taj­ni­ce Udru­že­nja za elek­tron­ske ko­mu­ni­ka­ci­je i in­for­ma­cij­sko druš­tvo PKSa, sof­tver je je­di­ni pro­izvod ko­ji Sr­bi­je može iz­ves­ti u Ki­nu, Ka­na­du ili Ame­ri­ku “jer se može um­no­ži­ti be­sko­nač­no mno­go pu­ta, a da to ni­šta ne ko­šta”.

S dru­ge stra­ne, sr­p­sko tr­ži­šte IT us­lu­ga je pri­lič­no ne­ra­zvi­je­no, što po­ka­zu­je i IT po­troš­nja po gla­vi sta­nov­ni­ka, ko­ja je za 2015. iz­no­si­la oko 62 eura, dok pro­sjek u EU iz­no­si 600 eura. Sr­bi­ja ula­že 60 eura po sta­nov­ni­ku u IT in­dus­tri­ju, što je na ra­zi­ni Bu­gar­ske i Ru­munj­ske, i znat­no je vi­še ne­go u Ma­ke­do­ni­ji, Cr­noj Go­ri i BiH, ali da­le­ko ma­nje ne­go u Hr­vat­skoj ko­ja ula­že 200 eura, kao i od pro­sje­ka Eu­rop­ske uni­je od 800 eura.

Da bi IT sek­tor ras­tao nuž­no je ula­ga­ti u ško­lo­va­nje po­treb­nih ka­dro­va, ali i obra­zov­ne sa­dr­ža­je pri­la­go­di­ti mo­der­nim teh­no­lo­gi­ja­ma, na­vo­di ča­so­pis. Sr­bi­ja je pos­ta­vi­la cilj da se do 2020. iz­voz us­lu­ga u IT sek­to­ru po­ve­ća na mi­li­jar­du eura. NI­SKA CI­JE­NA RA­DA VI­SO­KO­OBRA­ZO­VA­NIH STRUČ­NJA­KA IZ SVIH PO­DRU­ČJA IN­FOR­MA­TIČ­KE IN­DUS­TRI­JE IZ­A­ZI­VA PO­ZOR­NOST NAJ­VE­ĆIH SVJET­SKIH KOM­PA­NI­JA

FOTOLIA

vi­so­ko­obra­zo­va­nih struč­nja­ka ra­di u sr­p­skim IT tvrt­ka­ma

eura po sta­nov­ni­ku ula­že Sr­bi­ja u IT in­dus­tri­ju

ti­su­ća rad­nih mjes­ta u IT sek­to­ru mo­glo bi biti otvo­re­no u Sr­bi­ji do 2020.

eura po sta­nov­ni­ku ula­že se u IT in­dus­tri­ju pro­sječ­no u EU

Sr­p­ska in­dus­tri­ja sof­tve­ra na­la­zi se iz­me­đu 30. i 50. mjes­ta na svjet­skim lis­ta­ma

800

6000

60

100

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.