EU­ROP­SKE DI­ONI­CE U ZE­LE­NOM NA­KON OPREZ­NIH PO­RU­KA FE­DA

Ko­rak po ko­rak Čel­ni­ca Fe­da Yel­len naj­a­vi­la da ne­će br­za­ti u di­za­nju cijene nov­ca

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - ANA BLAŠKOVIĆ ana.bla­sko­vic@pos­lov­ni.hr

Ja­net Yel­len po­no­vi­la da će Fed pos­te­pe­no po­di­za­ti ka­mat­ne sto­pe u svje­tlu krh­kog glo­bal­nog ras­ta

Eu­rop­ska di­onič­ka tr­ži­šta po­ras­la su dru­gi dan za­re­dom na­kon što je čel­ni­ca ame­rič­kog Fe­da Ja­net Yel­len po­no­vi­la da će Fe­de­ral­ne re­zer­ve pos­te­pe­no po­di­za­ti ka­mat­ne sto­pe u svje­tlu krh­kog glo­bal­nog ras­ta, pi­še Blo­om­berg. In­deks Stoxx Eu­ro­pe 600 po­ras­tao je ju­čer do pod­ne­va 1,4 pos­to na 341,49 u Lon­do­nu, dok je ne­po­sred­no pri­je tog us­po­na bi­lje­žio pad če­ti­ri da­na za­re­dom us­po­riv­ši ti­me svoj tem­po oporavka. Taj in­deks u ožuj­ku je po pr­vi pu­ta na­kon stu­de­nog po­ras­tao, za­bi­lje­živ­ši rast od 2,3 pos­to.

Po­ti­caj tr­ži­šti­ma

“Ja­net Yel­len suz­bi­la je žes­to­ku re­to­ri­ku (o na­mje­ri di­za­nja ka­mat­nih sto­pa, op.a.) ko­ja se mo­gla ču­ti iz Fe­da na­kon po­s­ljed­njeg sas­tan­ka”, re­kao je Blo­om­ber­gu ana­li­ti­čar CMC Mar­ket­sa Mic­ha­el Hewson. “Na tr­ži­štu je ma­nje za­bri­nu­tos­ti oko di­za­nja ka­mat­nih sto­pa u trav­nju, a i oče­ki­va­nja oko potencijalnog po­di­za­nja u lip­nju su bla­go ublažena što op­će­ni­to tr­ži­šti­ma da­je zna­ča­jan po­ti­caj”, ka­zao je Hewson.

Še­fi­ca Fe­da Ja­net Yel­len is­tak­nu­la je da je prik­lad­no da ame­rič­ka mo­ne­tar­na po­li­ti­ka bu­de oprez­na u idu­ćim po­di­za­nji­ma vi­si­ne ka­mat­nih sto­pa. Nje­zin komentar umi­rio je ula­ga­če ko­ji već net­ko vri­je­me na­ga­đa­ju o br­zi­ni po­di­za­nja re­fe­rent­ne cijene nov­ca u SA­Du, po­seb­no na­kon zad­njih po­da­ta­ka o ras­tu BDPa br­že od oče­ki­va­nja te po­vje­re­nju po­tro­ša­ča. Na tr­ži­štu su se šan­se za di­za­nje ka­mat­nja­ka u trav­nju na­kon Yel­le­ni­nog is­tu­pa spu­ti­le na nu­lu, a za di­za­nje u lip­nju pa­le na 28 pos­to.

Ras­tu ener­get­ske di­oni­ce

MSCI di­onič­ki in­deks, ko­ji pra­ti di­oni­ce u 45 ze­ma­lja, po­ras­tao je 0,8 pos­to na 397,84, ra­zi­nu naj­bli­žu re­kord­nih 399 ko­ju je do­seg­nuo po­čet­kom si­ječ­nja ove go­di­ne. Vri­jed­nos­ni­ce po­ve­za­ne sa si­ro­vi­na­ma za­bi­lje­ži­le su naj­ve­ći rast me­đu 19 sek­to­ra sek­to­ra ko­ji či­ne in­deks Stoxx 600, a opo­ravk bi­lje­že i ener­get­ske di­oni­ce na­kon bla­gog po­ras­ta ci­je­na naf­te.

Od europ­skih di­oni­ca, pri­mje­tan rast ima­la je i di­oni­ca Me­troa ko­ja je sko­či­la 13 pos­to po­što je taj nje­mač­ki tr­go­vač­ki la­nac obja­vio da raz­miš­lja ras­ci­je­pi­ti pos­lo­va­nje na dvi­je kom­pa­ni­je, odva­ja­njem elek­tro­nič­kog pos­lo­va­nja od hra­ne. Di­oni­ce pro­izvo­đa­ča čelika Thy­ssen­kru­pa po­ras­le su 6,9 pos­to na­kon vi­jes­ti da je će in­dij­ski Ta­ta Ste­el pro­da­ti pos­lo­va­nje u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji.

NA TR­ŽI­ŠTU JE MA­NJE ZA­BRI­NU­TOS­TI OKO DI­ZA­NJA KA­MAT­NIH STO­PA U TRAV­NJU, A I OČE­KI­VA­NJA OKO POTENCIJALNOG PO­DI­ZA­NJA U LIP­NJU SU BLA­GO UBLAŽENA

Ja­net Yel­len, čel­ni­ca Fe­da, umi­ri­la je

ula­ga­če di­ljem svi­je­ta

REUTERS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.