Ru­si će na­kon Si­ri­je pro­da­ti oruž­ja za se­dam ml­rd. do­la­ra

Rat kao pri­li­ka U si­rij­skom su­ko­bu Ru­si­ja ni­je uza­lud po­tro­ši­la 464 mil. USD

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MARIJA FILIPOVIĆ GRČIĆ ana­ma­ria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Niz ze­ma­lja - In­do­ne­zi­ja, Vi­jet­nam, Pa­kis­tan, Egi­pat, Irak i Iran - za­in­te­re­si­ra­lo se za kup­nju ru­skih bom­bar­de­ra i he­li­kop­te­ra

Ru­si­ja je na go­to­vo šes­to­mje­seč­ne zrač­ne ope­ra­ci­je u Si­ri­ji po­tro­ši­la 464 mi­li­ju­na do­la­ra, no či­ni se da bi od an­ti­te­ro­ris­tič­kih na­po­ra ova zem­lja mo­gla za­ra­di­ti da­le­ko vi­še od ulo­že­nog. Po­ten­ci­jal­ni ugo­vo­ri za iz­voz oru­ža­nih sus­ta­va Ru­si­ji bi, u ne ta­ko da­le­koj bu­duć­nos­ti, mo­gli do­ni­je­ti iz­me­đu šest i se­dam mi­li­jar­di do­la­ra za­ra­de, pre­no­si Ru­ski vjes­nik.

Na­kon što su u Si­ri­ji in­ter­ven­ci­ja­ma do­ka­za­li kva­li­te­tu vlas­ti­tog na­oru­ža­nja ne­ko­li­ko je ze­ma­lja, me­đu nji­ma In­do­ne­zi­ja, Vi­jet­nam i Pa­kis­tan, po­ka­za­lo in­te­res za kup­njuSi­ri­ja je ta­ko pos­lu­ži­la kao iz­lož­be­no pro­daj­na plat­for­ma na ko­joj je Ru­si­ja priv­la­či­la kup­ce.

“S jed­ne smo stra­ne u Si­ri­ji de­mons­tri­ra­li bor­be­ne mo­guć­nos­ti teh­ni­ke i pri­vuk­li paž­nju na­ru­či­te­lja, a s dru­ge je stra­ne vi­še od po­lo­vi­ce na­ših voj­nih zra­ko­plo­va pro­vje­re­no u rat­nim uvje­ti­ma”, re­kao je za tjed­nik Kom­mer­sant Denj­gi je­dan od iz­vo­ra.

Su­go­vor­ni­ci su naj­a­vi­li i mo­guć­nost da se Al­ži­ru pro­da eska­dri­la bom­bar­de­ra Su32S od ko­jeg bi Ru­si­ja upri­ho­di­la iz­me­đu 500 i 600 mi­li­ju­na do­la­ra. U pro­sin­cu je Al­žir već na­ba­vio 12 ovak­vih bom­ba­de­ra, a je­dan od mo­ti­va za na­rudž­bu bi­la je nji­ho­va do­ka­za­na us­pješ­nost na te­re­nu, Si­ri­ji. Al­žir je na­ru­čio i oko 40 ju­riš­nih he­li­kop­te­ra Mi28NE a vri­jed­nost tog ugo­vo­ra pro­cje­nju­je se iz­me­đu 600 i 700 mi­li­ju­na do­la­ra. Tak­va je he­li­kop­te­re već ko­ris­tio Irak u svo­jim bor­ba­ma pro­tiv Is­lam­ske dr­ža­ve.

Dru­ge bi spo­me­nu­te dr­ža­ve ipak mo­gle ima­ti pro­ble­ma s fi­nan­cij­skim sred­stvi­ma, po­put Pa­kis­ta­na ko­ji si vje­ro­jat­no ne­će mo­ći pri­ušti­ti vi­še od šest bom­bar­de­ra i ko­ji do­dat­no op­te­re­ćen ge­opo­li­tič­kom si­tu­aci­jom te od­no­si­ma sa su­sjed­nom In­di­jom. In­do­ne­zi­je će, pak, vje­ro­jat­no mo­ra­ti po­seg­nu­ti za kre­di­ti­ma jer bi nji­hov po­sao o narudžbi voj­ne opre­me sklop­ljen s Ru­si­jom mo­gao do­seg­nu­ti vri­jed­nost do jed­ne milijarde do­la­ra. Na glo­bal­nom se tr­ži­štu atrak­či­ja tiv­nim po­ka­zao he­li­kop­ter Ka52 Ali­ga­tor he­li­kop­ter, pa je Egi­pat na­ru­čio čak 46 ko­ma­da bi is­po­ru­ka tre­ba­la za­po­če­ti 2017. Tu je i tenk T90 ko­ji je u Si­ri­ji iz­dr­žao na­pad ame­rič­kog protutenkovskog raketnog sus­ta­va TOW, što je za­bi­lje­že­no i ka­me­rom.

Ovaj, za ru­ski voj­ni marketing vi­šes­tru­ko ko­ris­tan i in­ter­net­skim pu­tem la­ko pre­no­siv ma­te­ri­jal, ko­ri­šten je u pre­še go­vo­ri­ma s po­ten­ci­ja­lim kup­ci­ma, me­đu ko­ji­ma se na­la­ze zem­lje Per­zij­skog za­lje­va, bi­vje so­vjet­ske re­pu­bli­ke te Irak i Iran. Za­nim­lji­vo je i da će Ru­si­ja tvor­ni­cu ten­ko­va mo­de­la T90 od trav­nja pre­tvo­ri­ti i u tu­ris­tič­ku atrak­ci­ju. Kons­tan­tin Ma­ki­en­ko, za­mje­nik vo­di­te­lja Cen­tra za ana­li­zu stra­te­gi­ja i teh­no­lo­gi­ja upo­zo­rio je da se još uvi­jek ne ra­di o kon­kret­nim ugo­vo­ri­ma.

TENK T-90 U SI­RI­JI JE IZ­DR­ŽAO NA­PAD AME­RIČ­KOG PROTUTENKOVSKOG RAKETNOG SUS­TA­VA TOW, A TA SE VI­DEO SNIM­KA SA­DA PRI­KA­ZU­JE PO­TEN­CI­JAL­NIM KUP­CI­MA

Ru­ski zra­ko­plo­vi su se do­ka­za­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.