NI NO­VE MO­NE­TAR­NE MJE­RE ECB-A NE­ĆE DA­TI UČIN­KA BEZ STRUK­TUR­NIH REFORMI

Ana­li­za Po­ti­ca­nje na kre­di­ti­ra­nje Ako se ban­ke od­lu­če is­ko­ris­ti­ti po­volj­no fi­nan­ci­ra­nje i po­ve­ća­ti svo­je pla­sma­ne, to im­pli­ci­ra kako će odo­bra­va­ti kre­di­te i ri­zič­ni­jim ko­mi­ten­ti­ma, a što po­ten­ci­jal­no u du­gom ro­ku može po­ve­ća­ti tro­šak ri­zi­ka ba­na­ka zbog kv

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TA­JA­NA ŠTRI­GA mla­đi ana­li­ti­čar, Hypo Al­pe-Adria-Bank

Ni­ske sto­pe in­fla­ci­je kao i op­će­ni­to ne­što lo­ši­ja obja­va eko­nom­skih po­ka­za­te­lja u pro­tek­lom raz­dob­lju uvje­to­va­li su da se ECB od­lu­či na do­dat­ne mje­re mo­ne­tar­ne re­lak­sa­ci­je na svom po­s­ljed­njem sas­tan­ku u ožuj­ku. Pri­tom naj­ve­će iz­ne­na­đe­nje za tr­ži­šte je sti­glo u obli­ku uklju­če­nja vi­so­kok­va­li­tet­nih kor­po­ra­tiv­nih obvez­ni­ca u mje­seč­ni pro­gram ot­ku­pa.

Jed­na­ko, naj­av­lje­ne su če­ti­ri no­ve če­tve­ro­go­diš­nje struk­tur­ne ope­ra­ci­je ( TLTRO II) pu­tem ko­jih će ECB osi­gu­ra­ti ban­ka­ma euro­zo­ne lik­vid­nost i to po ka­mat­noj sto­pi iz­me­đu 0% i 0,4%, a što im­pli­ci­ra kako će ban­ka­ma biti pla­će­no kako bi po­ve­ća­le svo­ju kre­dit­nu ak­tiv­nost.

U tom kon­tek­s­tu vri­je­di is­tak­nu­ti kako će toč­na ka­mat­na sto­pa po ko­joj će ban­ke mo­ći po­su­di­ti sred­stva od ECBa ovi­si­ti o sto­pi ras­ta kre­di­ti­ra­nja do­tič­ne ban­ke. Dak­le, u slu­ča­ju da ban­ke os­tva­re pad kre­di­ti­ra­nja mak­si­mal­na ka­mat­na sto­pa ko­ju će pla­ti­ti će iz­no­si­ti 0% dok is­ta može iz­no­si­ti i do 0,4% ovis­no o ja­či­ni ras­ta sto­pe kre­di­ti­ra­nja.

Tr­ži­šta mi­je­nja­ju smjer

Una­toč či­nje­ni­ci da su spo­me­nu­te mje­re kao i ne­ke dru­ge ko­je su naj­av­lje­ne na is­tom sas­tan­ku od stra­ne ECB-a uve­li­ke nad­ma­ši­la tr­žiš­na oče­ki­va­nja te jed­nos­tav­na eko­nom­ska lo­gi­ka su­ge­ri­ra kako su is­ta tre­ba­la do­ves­ti do slab­lje­nja eura, ali i po­tak­nu­ti ape­tit za ri­zi­kom te oja­ča­ti di­onič­ke in­dek­se, tak­vu re­ak­ci­ju smo vi­dje­li sa­mo u pr­vih sat vre­me­na po obja­vi od­lu­ke. Tr­ži­šta su ubr­zo po­tom pro­mi­je­ni­la smjer te smo vi­dje­li snaž­no ja­ča­nje eura te pad di­onič­kih in­dek­sa. Spo­me­nu­ta iz­ved­ba se sa odre­đe­nim os­ci­la­ci­ja­ma nas­ta­vi­la i u da­ni­ma na­kon da bi u tre­nut­ku pi­sa­nja ovog tek­s­ta (sri­je­da), te­čaj EUR/USD bio 3% vi­ši u od­no­su na dan pri­je naj­a­ve no­vih mje­ra, dok je Stoxx600 ni­ži za 0,7%. Dak­le, na­me­će se pi­ta­nje za­što tr­ži­šta re­agi­ra­ju su­prot­no oče­ki­va­nji­ma?

Uči­nak na re­al­nu eko­no­mi­ju

Na­ime, u ob­zir tre­ba uze­ti i kako je po za­vr­šet­ku kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re čel­nik ECB-a Ma­rio Drag­hi is­tak­nuo kako ne­ma­ju na­mje­ru dalj­njeg sma­nje­nja ka­mat­nih sto­pa u slje­de­ćem raz­dob­lju, a što je dio tr­žiš­nih su­di­oni­ka za­si­gur­no pro­tu­ma­čio i kao tvrd­nju da na­kon naj­av­lje­nog pa­ke­ta mje­ra ECB ne­ma no­vih ko­ji­ma bi ras­po­la­ga­la u slu­ča­ju po­tre­be, od­nos­no da su svi ins­tru­men­ti ko­ji­ma ras­po­la­žu is­pu­ca­ni.

Ali čak i uko­li­ko os­ta­vi­mo po stra­ni mo­guć­nost dalj­nje mo­ne­tar­ne re­lak­sa­ci­je na­me­će se po me­ni za tr­ži­šta tre­nut­no mno­go važ­ni­je pi­ta­nje, a to je ka­kav će uči­nak biti već uve­de­nih mje­ra na re­al­nu eko­no­mi­ju. Na­ime, kako je već spo­me­nu­to pu­tem TLTRO II ope­ra­ci­ja ECB će iz­rav­no po­ti­ca­ti ban­ke na snaž­ni­je kre­di­ti­ra­nje, jer što je snaž­ni­je kre­di­ti­ra­nje to je ni­ža ka­mat­na sto­pa po ko­joj će ban­ke mo­ći uze­ti sred­stva, od­nos­no u slu­ča­ju ne­ga­tiv­nih ka­mat­nih sto­pa to će vi­še ban­ka­ma biti pla­će­na sred­stva ko­ja uzmu (li­mit do ko­jeg mo­gu uze­ti sred­stva od­no­si se na do 30% ukup­nog por­t­fe­lja do­tič­ne ban­ke na dan 31. si­ječ­nja 2016).

Pri­tom pos­to­je dva raz­lo­ga za­što TLTRO po­ten­ci­jal­no ne­će ima­ti učin­ka, ili će uči­nak biti ne­ga­ti­van. Kao pr­vo, pro­ma­tra­mo li raz­lo­ge zbog ko­jih su ban­ke od­bi­le su­dje­lo­va­ti u TLTRO I čak 63% ba­na­ka je is­tak­nu­lo kako već ras­po­la­že s do­volj­nom ra­zi­nom lik­vid­nos­ti, a što im­pli­ci­ra kako ban­ke jed­nos­tav­no ne­će biti volj­ne tra­ži­ti sred­sta­va. Kao dru­go, ako se ban­ke od­lu­če is­ko­ris­ti­ti po­volj­no fi­nan­ci­ra­nje i po­ve­ća­ti svo­je pla­sma­ne, to im­pli­ci­ra kako će odo­bra­va­ti kre­di­te i ri­zič­ni­jim ko­mi­ten­ti­ma, a što po­ten­ci­jal­no u du­gom ro­ku može po­ve­ća­ti tro­šak ri­zi­ka ba­na­ka zbog kva­re­nja por­t­fe­lja.

Snaž­ni­je us­po­ra­va­nje Ki­ne

Po­to­nje je do­dat­no na­gla­še­no op­će­ni­to ne­si­gur­nom si­tu­aci­jom na svjet­skim tr­ži­šti­ma u vi­du us­po­ra­va­nja u Ki­ni za ko­je još pos­to­je opreč­ne pro­jek­ci­je ko­li­ke raz­mje­re može po­pri­mi­ti te ko­li­ki može biti utje­caj na svjet­sku eko­no­mi­ju u cje­li­ni.

Na­ime, čak i ako se pla­sma­ni pri­vat­nom sek­to­ru euro­zo­ne po­ve­ća­ju, po­ten­ci­jal­no snaž­ni­je us­po­ra­va­nje Ki­ne, te obuj­ma tr­go­vin­ske raz­mje­ne u cje­li­ni su­ge­ri­ra kako će se za­du­že­na po­du­ze­ća su­oči­ti s ne­mo­guć­noš­ću pla­sma­na svo­jih pro­izvo­da na stra­ne tr­ži­šta pri če­mu is­to ne­će mo­ći biti na­do­mje­šte­no kroz do­ma­ću po­traž­nju ko­ja će ta­ko­đer biti pod ne­ga­tiv­nim utje­ca­jem pos­lo­va­nja po­du­ze­ća kroz ni­žu za­pos­le­nost, a i ge­ne­ral­no sma­nje­nu sklo­nost po­troš­nji uobi­ča­je­nu u ri­zič­nim vre­me­ni­ma.

Ge­ne­ral­no gle­da­ju­ći, bi­lo ka­kav po­zi­ti­van uči­nak spo­me­nu­tih mje­ra te­ško se može oče­ki­va­ti bez od­go­va­ra­ju­ćih struk­tur­nih reformi, a po­se­bi­ce u kon­tek­s­tu da su is­te u odre­đe­nim di­je­lo­vi­ma euro­zo­ne po­če­le razvodnjavati uz istodobnu fi­skal­nu eks­pan­zi­ju.

MJE­RE ECB-A U ODRE­ĐE­NIM DI­JE­LO­VI­MA EURO­ZO­NE PO­ČE­LE SU SE RAZVODNJAVATI UZ ISTODOBNU FI­SKAL­NU EKS­PAN­ZI­JU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.