Po­gon DI Se­ku­lić Sla­tin­skoj ban­ci za 16% pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti

No­vo­gra­di­ška tra­ka­vi­ca Tek 31. draž­ba po­kre­nu­la ste­čaj s mr­tve toč­ke

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ

Ne­kret­ni­nu či­ja je vri­jed­nost pro­ci­je­nje­na na 43 mil. kn vje­rov­nik do­bi­va za 6,8 mil. Pla­tit će i 1,5 mil. kn tro­ško­va

Tek 31. po re­du draž­ba za imo­vi­nu no­vo­gra­di­ške Drv­ne in­dus­tri­je Se­ku­lić, odr­ža­na proš­li tje­dan, po­kre­nut će s mr­tve toč­ke rje­še­nje to­ga šes­to­go­diš­njeg ste­čaj­nog pro­ce­sa.

Ro­či­šte za pro­da­ju ne­kret­ni­na i po­kret­ni­na ne­ka­daš­njeg pro­izvo­đa­ča na­mje­šta­ja od hras­to­vi­ne ko­ji je za­poš­lja­vao vi­še od 300 rad­ni­ka, pre­ma ri­je­či­ma ste­čaj­nog upra­vi­te­lja Zden­ka Beš­li­ća, od­go­đe­no je za dva tjed­na, do­kad će se raz­mo­tri­ti pris­ti­gli pri­jed­log kup­nje za je­dan od dva­ju ogla­še­nih po­go­na. Za­prim­lje­no je, na­ime, pi­smo jed­nog od dva­ju naj­ve­ćih raz­luč­nih vje­rov­ni­ka, Sla­tin­ske ban­ke, ko­ja je za­in­te­re­si­ra­na pre­uze­ti po­gon Pi­la­na za pri­je­boj svo­je traž­bi­ne.

Tvor­ni­ca za 7,6 mil. kn

Po­gon Pi­la­na sas­to­ji se od vi­še pro­izvod­nih zgra­da te teh­no­lo­škog pos­tro­je­nja, su­ša­re, in­dus­trij­skog ko­lo­si­je­ka i po­je­di­nač­nih stro­je­va za obra­du dr­ve­ta i opre­me po­no­na. Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost te ne­kret­ni­ne bi­la je 43 mi­li­ju­na ku­na, a sa­daš­nja je ci­je­na 6,8 mi­li­ju- na ku­na. Sla­tin­ska ban­ka još će mo­ra­ti iz­dvo­ji­ti i no­vac za pod­mi­re­nje ma­te­ri­jal­nih tro­ško­va ste­čaj­nog pos­tup­ka i ko­mu­nal­nih iz­da­ta­ka na­kup­lje­nih kroz šest go­di­na tra­ja­nja ste­ča­ja, ko­je za taj dio ne­kret­ni­ne iz­no­se oko 1,5 mi­li­ju­na ku­na. Osim Pi­la­ne, za pro­da­ju Se­ku­li­će­vih ne­kret­ni­na os­ta­je još po­gon Tvor­ni­ca, ko­je uz pos­to­je­će zgra­de obu­hva­ća ukup­no 60.504 če­tvor­na me­tra zem­lji­šta u sre­di­štu No­ve Gra­di­ške, na di­je­lu na ko­je­mu je pre­ma va­že­ćim pros­tor­no­plan­skim do­ku­men­ti­ma mo­gu­ća grad­nja gos­po­dar­skih, ali i stam­be­nih obje­ka­ta. Za taj po­gon mo­rat će se ogla­si­ti no­va draž­ba, no iz­gled­no je da će slu­čaj bi­ti ri­je­šen po slič­nom mo­de­lu kao i za Pi­la­nu, od­nos­no da ku­pac bu­de raz­luč­ni vje­rov­nik ko­ji po­la­že pra­vo na tu ne­kret­ni­nu, a to je Cro­atia osi­gu­ra­nje. Po­čet­na vri­jed­nost tog po­go­na iz­no­si­la je 49 mi­li­ju­na ku­na, a na zad­njoj je draž­bi nu­đen za ci­je­nu od 7,6 mi­li­ju­na ku­na. I ku­pac Tvor­ni­ce mo­rat će pod­mi­ri­ti tro­ško­ve nas­ta­le za vri­je­me pos­tup­ka ste­ča­ja, ko­ji će pre­ma­ši­ti dva mi­li­ju­na ku­na.

Tak­ti­zi­ra­nje za­in­te­re­si­ra­nih

Ste­čaj­ni upra­vi­telj Beš­lić ne usu­đu­je se pro­cje­nji­va­ti ko­li­ko će još vre­me­na tre­ba­ti za za­klju­če­nje tog pro­ce­sa jer, ka­že, ni­je ni slu­tio da će se odu­lji­ti na vi­še od šest go­di­na, kao ni da se za tvrt­ku ne­će po­ja­vi­ti oz­bi­ljan ku­pac ili da će se to­li­ko ote­za­ti s pro­da­jom imo­vi­ne da bu­de nu­đe­na za 16 pos­to pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti. Tak­ti­zi­ra­nje za­in­te­re­si­ra­nih ko­je je obi­lje­ži­lo pos­tu­pak, pre­ma nje­go­voj pro­cje­ni, re­zul­ti­rat će sla­bim us­pje­hom u na­mi­re­nju sa­mih raz­luč­nih vje­rov­ni­ka. I Sla­tin­ska ban­ka i CO, ka­že, bo­lje bi proš­li da su tran­sak­ci­je obav­lje­ne pri­je dvi­je ili tri go­di­ne. Ilus­tra­ci­je ra­di, Sla­tin­ska ban­ka po­tra­ži­va­la je od DI Se­ku­lić 9 mi­li­ju­na ku­na, a s ka­ma­ta­ma iz­nos je po­ve­ćan na 17 mi­li­ju­na ku­na.

FOTOLIA

Pro­da­ju se ne­kret­ni­ne pro­izvo­đa­ča na­mje­šta­ja ko­ji je za­poš­lja­vao vi­še od 300 rad­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.