Po­li­ti­ka li­je­ko­va ne pro­vo­di se do­s­ljed­no

Far­ma­ce­uti Po­di­je­lje­na miš­lje­nja o sta­nju na tr­ži­štu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dio čla­no­va HUP - Udru­ge pro­izvo­đa­ča li­je­ko­va upo­zo­ra­va na ne­ra­ci­onal­nu po­troš­nju jav­nih sred­sta­va

Po­li­ti­ka li­je­ko­va ko­ja se po­s­ljed­njih go­di­na u Hr­vat­skoj vo­di­la, sas­to­ja­la se jed­nim di­je­lom u ne­do­re­če­nos­ti po­je­di­nih odre­da­ba Pra­vil­ni­ka, a dru­gim u nje­go­voj ne­do­s­ljed­noj pri­mje­ni, što je do­ve­lo do ne­ra­ci­onal­ne po­troš­nje jav­nih sred­sta­va za li­je­ko­ve, ka­že Ma­ri­na Pu­li­šić, pred­sjed­ni­ca HUP Udru­ge pro­izvo­đa­ča li­je­ko­va i čla­ni­ca Uprav­nog od­bo­ra ri­ječ­kog JGLa.

“Re­zul­tat tak­ve po­li­ti­ke po­ka­zu­je ka­ko su do­ma­ći proizvođači li­je­ko­va na do­ma­ćem tr­ži­štu u 2014. imali pad prihoda od 295 mi­li­ju­na ku­na. Do­ma­ći proizvođači li­je­ko­va za­poš­lja­va­ju struč­nja­ke, pla­ća­ju po­re­ze i do­pri­no­se te dio prihoda vra­ća­ju za­jed­ni­ci kroz inves­ti­ci­je, ula­ga­nje u is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj, za­poš­lja­va­nje mla­dih struč­nih ka­dro­va te spre­ča­va­nje nji­ho­va od­la­ska u ino­zem­s­tvo. Svje­do­ci smo da o to­me do­sad nit­ko ni­je vo­dio ra­ču­na, sto­ga oče­ku­je­mo i vje­ru­je­mo da ova Vla­da to pre­poz­na”, ka­že pred­sjed­ni­ca Udru­ge.

Na pi­ta­nje u ko­joj mje­ri JGL us­pi­je­va bi­ti kon­ku­ren­tan na stra­nim tr­ži­šti­ma, od­go­va­ra da su, s ob­zi­rom na to da svoj br­zi or­gan­ski rast te­me­lje na B2B pos­lo­va­nju gdje su oda­bra­ni seg­men­ti i klas­ter re­gi­je u ko­ji­ma tvrt­ka mo­že stra­te­ški ra­zvi­ja­ti svo­ju kon­ku­rent­sku po­zi­ci­ju, ino­zem­na

tr­ži­šta stav­lje­na u fo­kus. “JGL je kod mno­gih mul­ti­na­ci­onal­nih kom­pa­ni­ja pre­poz­nat kao tvrt­ka s ve­li­kim po­ten­ci­ja­lom u teh­no­lo­škoj plat­for­mi ste­ril­nih oto­pi­na te tre­nut­no, osim u EU i CISu, naj­ve­ći po­ten­ci­jal vi­di­mo u ras­tu­ćim tr­ži­šti­ma re­gi­ja kao što su MENA i ASEAN”, na­gla­ša­va na­ša su­go­vor­ni­ca.

Ina­če, u vlas­ti­ta is­tra­ži­va­nja i ra­zvoj vlas­ti­tih pro­izvo­da sus­tav­no ula­žu oko 10 pos­to ukup­nih prihoda.

“Iza nas su dvi­je ni­ma­lo la­ke go­di­ne uz­ro­ko­va­ne sve­op­ćom ge­opo­li­tič­kom kri­zom na na­šim ključ­nim tr­ži­šti­ma Ru­si­je i Ukra­ji­ne. U is­to smo vri­je­me re­ali­zi­ra­li naj­ve­će ula­ga­nje u po­vi­jes­ti, grad­nju po­go­na Phar­ma Val­ley u vri­jed­nos­ti 361 mi­li­jun ku­na. Ukup­ni pri­ho­di kom­pa­ni­je u 2015. su po­ras­li za 3,27 pos­to u od­no­su na 2014. go­di­nu, na 624,47 mi­li­ju­na ku­na, dok je ne­to dobit 19,75 mi­li­ju­na ku­na, što je skok od čak de­set pos­to”, ka­že Ma­ri­na Pu­li­šić.

Mi­ha­el Fur­jan, pred­sjed­nik Upra­ve Pli­ve, na­gla­ša­va da je far­ma­ce­ut­ska in­dus­tri­ja u Hr­vat­skoj pre­poz­na­ta kao stra­te­ška te se od nje oče­ku­je da, uz tu­ri­zam i ICT sek­tor, bu­de okos­ni­ca ra­zvo­ja na­ci­onal­nog gos­po­dar­stva.

“Tvrt­ke udru­že­ne u HUP Udru­zi pro­izvo­đa­ča li­je­ko­va za­poš­lja­va­ju oko pet ti­su­ća rad­ni­ka, os­tva­ru­ju pri­ho­de od pre­ko šest mi­li­jar­di ku­na i iz­voz im pred­stav­lja vi­še od dvi­je tre­ći­ne prihoda. Pliva je us­pje­šan pri­mjer kom­pa­ni­je ko­ja je u pro­tek­lih pet go­di­na za­bi­lje­ži­la zna­čaj­na ula­ga­nja u no­va pos­tro­je­nja i rast pro­izvod­nje, eks­pan­zi­ju iz­vo­za i za­poš­lja­va­nja. Upra­vo ne­dav­no obi­lje­žen do­vr­še­tak naj­ve­ćeg inves­ti­cij­skog cik­lu­sa u po­vi­jes­ti kom­pa­ni­je, u vri­jed­nos­ti ve­ćoj od mi­li­jar­du ku­na, uve­li­ke do­pri­no­si na­ve­de­nim po­ka­za­te­lji­ma”, na­vo­di Fur­jan.

Osim u pro­izvod­na pos­tro­je­nja i vi­so­ko so­fis­ti­ci­ra­nu opre­mu, Pliva je po­s­ljed­njih go­di­na ulo­ži­la pre­ko mi­li­jar­du ku­na u is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj te ukup­no otvo­ri­la vi­še od 300 no­vih rad­nih mjes­ta.

“Na­ši pri­ho­di kon­ti­nu­ira­no ras­tu za­hva­lju­ju­ći ja­ča­nju iz­vo­za na vi­še od 60 svjet­skih tr­ži­šta. U 2015. iz­voz je iz­no­sio pre­ko tri mi­li­jar­de ku­na, po­naj­vi­še u SAD i Ru­si­ju, a ovo­go­diš­nji pri­ho­di od iz­vo­za su se pri­bli­ži­li 90 – pos­tot­nom udje­lu u ukup­nim pri­ho­di­ma, či­me smo po­t­vr­di­li po­zi­ci­ju jed­nog od naj­ve­ćih hr­vat­skih ne­to iz­voz­ni­ka”, na­gla­ša­va Fur­jan. Us­pr­kos broj­nim iz­a­zo­vi­ma na do­ma­ćem ar­ma­ce­ut­skom tr­ži­štu, po­put iz­u­zet­no du­gih ro­ko­va pla­ća­nja ko­ji za bol­ni­ce u pro­sje­ku pre­la­ze i 300 da­na, stal­nih pro­mje­na pro­ce­du­ra i re­gu­la­ti­ve te kon­ti­nu­ira­nog pri­ti­ska na ci­je­ne li­je­ko­va, Pliva je 2015. svoj por­t­felj na do­ma­ćem tr­ži­štu obo­ga­ti­la s 15 no­vih pro­izvo­da.

DO­MA­ĆI PROIZVOĐAČI LI­JE­KO­VA IMALI SU 2014. PAD PRIHODA OD 295 MIL. KU­NA Marija Pu­li­šić JGL

PLIVA JE DOVRŠILA INVESTICIJSKI CIKLUS VE­ĆI OD MI­LI­JAR­DE KU­NA Mi­ha­el Fur­jan Pliva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.