Iskon i Smart Sen­se u rje­še­nje pa­met­nog do­ma ula­žu 10 mil. ku­na

S hr­vat­skim pot­pi­som Novi pro­izvod ra­zvi­ja­li go­di­nu da­na po­mo­ću do­ma­ćih struč­nja­ka, obr­ta i tvrt­ki

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Sre­diš­nji ure­đaj i sen­zo­re za pa­met­ni dom di­zaj­ni­ra­la Ma­ša Vuk­ma­no­vić, ra­zvi­la za­gre­bač­ka tvrt­ka Sen­se Smart, a u Hr­vat­skoj ga pro­da­je Iskon

Iskon je u uto­rak u Za­gre­bu pred­sta­vio pr­vi pro­izvod pro­izi­šao iz nje­go­vog no­vog pro­gra­ma Iskon La­ba. Ri­ječ je o sus­ta­vu pa­met­nog do­ma na­zva­nom Iskon.Smar­t­ho­me, či­ji je har­dver i sof­tver u ci­je­los­ti ra­zvi­jen, di­zaj­ni­ran i pro­izve­den u Hr­vat­skoj.

Od­mah u pro­da­ju

Sa­ša Kra­mar, pred­sjed­nik Upra­ve Isko­na, ko­ji je la­ni imao rast prihoda od 1,9 pos­to na 384,1 mi­li­jun ku­na i re­kord­nu ne­to dobit od 8,8 mi- li­ju­na ku­na, ka­že da su ga od­mah po­če­li pro­da­va­ti pre­ko vlas­ti­te web tr­go­vi­ne te jed­ne fi­zič­ke tr­go­vi­ne HT gru­pe u sre­di­štu Za­gre­ba. “Naš je cilj da Iskon pos­ta­ne plat­for­ma na ko­ju se mo­gu pri­kop­ča­ti novi di­gi­tal­ni eko­sus­ta­vi i za­to je do­bro što smo u do­no­še­nju tak­vih od­lu­ka neo­vi- sni, a su­rad­nji po­put ove na Iskon.Smar­t­ho­meu pri­želj­ku­je­mo još ”, ka­že Kra­mar.

Kad ka­že da je taj pro­izvod u ci­je­los­ti “Ma­de in Cro­atia” to, po­jaš­nja­va, zna­či da ga je di­zaj­ni­ra­la do­ma­ća di­zaj­ne­ri­ca Ma­ša Vuk­ma­no­vić. Teh­nič­ki ra­zvoj har­dve­ra i sof­tve­ra odra­di­la je tvrt­ka Smart Sen­se, ko­ju je po­kre­nuo Ra­do­van Ru­san, su­os­ni­vač i biv­ši suv­las­nik jed­nog od naj­ve­ćih hr­vat­skih sis­tem­skih in­te­gra­to­ra Re­croNe­ta.

“Sve os­ta­le seg­men­te ra­zvo­ja odra­di­le su tvrt­ke i obr­ti u Hr­vat­skoj”, ka­že Kra­mar.

Re­gi­onal­no ši­re­nje

Tvrt­ka Smart Sen­se, ko­ja uz pa­met­ni dom, ra­di na ra­zvo­ju rje­še­nja za pa­met­ne gra­do­ve u su­rad­nji s Hr­vat­skim te­le­ko­mom, la­ni je, i to u tre­ćoj go­di­ni pos­lo­va­nja, pro­met po­ve­ća­la za 20 pu­ta na 10,2 mi­li­ju­na ku­na. Ne­to dobit po­ve­ća­la je pak dva pu­ta na 217 ti­su­ća ku­na. Ra­do­van Ru­san ka­že da je na­kon od­la­ska iz Re­croNe­ta tra­žio ko­je će to po­dru­čje u ITu do­ni­je­ti no­vu vri­jed­nost u bu­duć­nos­ti. Na­vo­di da su na taj na­čin doš­li do su­rad­nje s Isko­nom.

“S Isko­nom smo do­go­vo­ri­li ek­s­klu­ziv­nu su­rad­nju u po­dru­čju rje­še­nja za pa­met­ni dom za hr­vat­sko tr­ži­šte dok ih na ino­zem­nom vi­di­mo kao part­ne­re s ob­zi­rom na to da su kroz HT dio naj­ve­ćeg europ­skog ope­ra­te­ra DT gru­pe”, ka­že Ru­san.

Po­jaš­nja­va da su s Isko­nom već obiš­li ne­ke te­le­ko­me u regiji ko­ji su po­ka­za­li in­te­res za nji­ho­vim rje­še­njem pa­met­nog do­ma.

“Do sre­di­ne idu­će go­di­ne u ovaj će­mo pro­jekt ukup­no ulo­ži­ti 10 mi­li­ju­na ku­na od če­ga nas je s dje­lom sred­sta­va po­du­pro Ha­magBi­cro”, za­klju­ču­je Ru­san.

SANJIN STRUKIĆ/

Sa­ša Kra­mar, čel­nik Isko­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.