U regiji se­ri­ja pu­ni­oni­ca za električne automobile

Sum­mit100 Inicijativa sa sku­pa u Sa­ra­je­vu mo­gla bi se re­ali­zi­ra­ti do kra­ja go­di­ne bu­de li in­te­re­sa

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­NA ŠUNJERGA /VL

Ka­ko bi se is­ko­ris­tio tran­s­port­ni po­ten­ci­jal re­gi­je ko­ja obu­hva­ća osam ze­ma­lja s 25 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka u kon­tek­s­tu pri­je­vo­za bu­duć­nos­ti, u idu­ćih go­di­nu do dvi­je da­na pla­ni­ra se pos­tav­lja­nje se­ri­je pu­ni­oni­ca za električne automobile. Inicijativa se mo­gla ču­ti na Sum­mi­tu100, odr­ža­nog proš­log vi­ken­da u Sa­ra­je­vu, a pred­stav­ni­ci sek­to­ra tvr­de da ide­ju mo­gu re­ali­zi­ra­ti do kra­ja go­di­ne, bu­de li in­te­re­sa.

U Eu­ro­pi je tek ne­što vi­še od 200 ti­su­ća elek­trič­nih auto­mo­bi­la, a za pos­tav­lja­nje in­fras­truk­tu­re, pa i za kup­nju sa­mog auto­mo­bi­la na el. po­gon mo­gu se do­bi­ti su­bven­ci­je i europ­skih fon­do­va.

U Hr­vat­skoj se do­bi­va jed­no­krat­na su­bven­ci­ja od 70.000 kn po auto­mo­bi­lu, ali pro­met­na in­fras­truk­tu­ra je po­pri­lič­no ne­ra­zvi­je­na.

Nje­mač­ka pla­ni­ra ulo­ži­ti vi­še od mi­li­jar­du eura u po­ti­ca­nje vož­nje s elek­trič­nim auto­mo­bi­lom ka­ko bi u če­ti­ri go­di­ne do­seg­nu­li cilj, a to je mi­li­jun eko­lo­ški pri­hvat­lji­vi­jih auto­mo­bi­la na nje­mač­kim ces­ta­ma.

Ina­če, pro­cje­nju­je se da se u jed­nu pu­ni­oni­cu tre­ba ulo­ži­ti iz­me­đu pet ti­su­ća i 30.000 eura, ali pri­li­ka za inves­ti­ci­je je go­le­ma jer sa­mo Hr­vat­skoj tre­ba oko 4000 jav­nih pu­ni­oni­ca. Slo­ven­ci su već u in­ten­ziv­nim pre­go­vo­ri­ma s pro­izvo­đa­čem Tes­lom o ula­ga­nju u pri­vat­ne punionice, a u Hr­vat­skoj se u po­sao uba­cu­je HEP, ko­ji je već po­kre­nuo iz­ra­du pro­je­ka­ta i kre­će u grad­nju in­fras­truk­tu­re.

Da bi se osi­gu­rao si­gu­ran pri­je­voz auto­mo­bi­la, tre­ba ima­ti pu­ni­oni­cu sva­kih 100 km. Ide­ja o se­rij­skom po­ve­zi­va­nju pu­ni­oni­ca te­melj je za mno­go am­bi­ci­oz­ni­ji plan pos­tav­lja­nja re­gi­je kao cen­tra za ra­zvoj in­dus­tri­je el. auto­mo­bi­la. Sum­mit100 iz­nje­drio je i ide­ju os­ni­va­nja vir­tu­al­nog cen­tra iz­vr­nos­ti u ko­jem bi se uz su­rad­nju tvrt­ki ko­je pos­lu­ju u sek­to­ru ra­zvi­ja­la no­va teh­no­lo­ška rje­še­nja, ali i klas­te­ra auto­in­dus­tri­je.

U Hr­vat­skoj već pos­to­ji AD Klas­ter, u ko­ji su udru­že­ni proizvođači di­je­lo­va za automobile, a u auto­in­dus­tri­ji je i poz­na­ta tvrt­ka Li­pik Glass, ko­ja pro­izvo­di stak­la za luk­suz­ne bran­do­ve.

Uz do­ma­ći brend Ri­mac te po­ten­ci­jal u bren­do­vi­ma aku­mu­la­to­ra po­put Mu­nje mo­guć­nos­ti za ra­zvoj re­gi­je su go­le­me.

FOTOLIA

Hr­vat­skoj tre­ba 4000 jav­nih pu­ni­oni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.