Oli­val ula­že 8,5 mi­li­ju­na u no­vi po­gon i pla­ni­ra iz­voz­ni pro­dor

Pri­rod­na koz­me­ti­ka Obi­telj­ska tvrt­ka od kuć­ne pro­izvod­nje sta­sa­la u oz­bilj­nog

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO/MA­LO PO­DU­ZET­NIŠ­TVO - MAR­TA DU­IĆ

Proš­le go­di­ne tvrt­ka je ima­la rast od 56 pos­to u od­no­su na 2014. go­di­nu te os­tva­re­ni pri­hod od 12,58 mil. ku­na

Obi­telj­ska tvrt­ka Oli­val ko­ja se ba­vi pro­izvod­njom koz­me­tič­kih pro­izvo­da te­me­lje­nih na pri­rod­nim ak­tiv­nim tva­ri­ma, ima iza se­be us­pješ­nu pos­lov­nu go­di­nu. La­ni su ima­li rast od 56 pos­to u od­no­su na 2014. te os­tva­re­ni pri­hod od 12,58 mi­li­ju­na ku­na. Osim to­ga, bi­lje­že i rast u za­poš­lja­va­nju od 23 pos­to, a taj trend ras­ta u za­poš­lja­va­nju nas­ta­vi­ti će se i u 2016. go­di­ni, bu­du­ći u lis­to­pa­du ove go­di­ne pla­ni­ra­ju za­vr­še­tak iz­grad­nje no­vog pro­izvod­nog po­go­na.

Od ho­bi­ja do biz­ni­sa

˝U ovoj go­di­ni je do­go­vo­re­na su­rad­nja sa dro­ge­rij­skim lan­cem u Slo­vač­koj, gdje smo ulis­ta­li SUN li­ni­ju. Uz plan ši­re­nja na no­va tr­ži­šta i no­vi asor­ti­man, oče­ku­je­mo da će­mo i ove go­di­ne nas­ta­vi­ti s tren­dom po­zi­tiv­nog pos­lo­va­nja uz rast od mi­ni­mal­no 25 pos­to. Ipak naš naj­ve­ći ovo­go­diš­nji us­pjeh si­gur­no je po­če­tak iz­grad­nje no­vog pro­izvod­nog po­go­na u vri­jed­nog 8,5 mi­li­ju­na ku­na sa pot­po­rom Eu­rop­skog fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj u iz­no­su od 2,9 mi­li­ju­na ku­na˝, rek­la nam je Ma­ri­ja­na Po­ja­ti­na.

Svo­jim pro­izvo­di­ma ko­ji se ba­zi­ra­ju pre­tež­no na bilj­ka­ma iz oko­li­ša odu­šev­lja­va­ju tr­ži­šte od 1994. go­di­ne. Po­sje­du­ju­ći ve­li­ko is­kus­tvo i zna­nje iz po­dru­čja koz­me­to­lo­gi­je, far­ma­ci­je i fi­zi­olo­gi­je ko­že, ma­gis­tra Vlas­ta Po­ja­ti­na bi­la je u mo­guć­nos­ti sa­mos­tal­no kre­ira­ti pro­izvo­de, nji­ho­vu for­mu­la­ci­ju i re­cep­tu­ru, na te­me­lju če­ga su se po­tom ra­zvi­ja­le no­ve li­ni­ja. Da­nas no­vom ra­zvo­ju i ras­tu do­pri­no­si mla­di tim lju­di na če­lu s Ma­ri­ja­nom Po­ja­ti­nom, di­rek­to­rom i in­že­nje­rom ke­mi­je ko­ji je ste­če­na zna­nja sa stu­di­ja u Ame­ri­ci us­pješ­no pre­nio u obi­telj­sku tvrt­ku. ˝U po­čet­ku je bio ve­li­ki iz­a­zov ući u pos­lo­va­nje sa snaž­nim dis­tri­bu­te­ri­ma i dro­ge­rij­skim lan­ci­ma, no da­nas već zna­mo ka­ko, uho­da­li su pos­lo­va­nje i do­bru su­rad­nju. Ra­zvi­ja­mo i pro­izvod­nju iz us­lu­ge te ko­mu­ni­ci­ra­mo s ma­lim tvrt­ka­ma ko­je ne­ma­ju osi­gu­ra­nu pro­izvod­nju te nam do­la­ze s ide­ja­ma˝, po­hva­li­la se ma­gis­tra Vlas­ta Po­ja­ti­na. Sve je po­če­lo ka­da se ho­bi iz­ra­de raz­li­či­tih kre­me i ulja za ma­sa­žu ko­je je Po­ja­ti­na iz­ra­đi­va­la za se­be i obi­telj pre­tvo­rio u biz­nis, od­nos­no ka­da je u pri­zem­lju obi­telj­ske ku­će po­kre­nu­la ma­lu ga­len­sku pro­izvod­nju i po tra­di­ci­onal­nim far­ma­ce­ut­skim for­mu­la­ci­ja po­če­la iz­ra­du ori­gi­nal­nih koz­me­tič­kih pro­izvo­da iz pri­rod­nih si­ro­vi­na.

˝Trend zdra­vog ži­vo­ta i upo­ra­ba pri­rod­ne koz­me­ti­ke pok­lo­pi­la se s na­šim ide­ja­ma i vi­zi­jom da ra­zvi­ja­mo pro­izvo­de na pri­rod­noj ba­zi, cer­ti­fi­ci­ra­mo pro­izvo­de i ti­me oja­ča­va­mo po­zi­ci­ju i pre­poz­nat­lji­vost. Naš adut mo­gla bi bi­ti i eko­nom­ska neo­vis­nost te si­gu­ran i pos­te­pen rast i ra­zvoj tvrt­ke i pos­lo­va­nja. Pra­će­nje le­gis­la­ti­ve i us­kla­đe­nost s EU di­rek­ti­va­ma, su­rad­nja s ins­ti­tu­ci­ja­ma, pr­vens­tve­no HZJZ, da­nas da­je re­zul­ta­te˝, ka­že Po­ja­ti­na.

Ka­ko ka­že, rast pos­lo­va­nja te­kao je pos­te­pe­no, bi­lo je go­di­na s ma­njim ili ve­ćim ras­tom, ali po­nos­no ka­že ka­ko pa­da i stag­na­ci­je ni­je bi­lo. Oli­val tre­nut­no u svo­me asor­ti­ma­na ima ukup­no 86 pro­izvo­da po­di­je­lje­nih ne­ko­li­ko li­ni­ja. Po­ja­ti­na na­gla­ša­va ka­ko zad­njih go­di­na bi­lje­že zna­ča­jan rast pro­da­je li­ni­je za sun­ča­nje i su­hih ulja. Tre­nut­no Oli­val za­poš­lja­va 18 lju­di.

˝For­mu­la­ci­je ili „re­cep­ti“po ko­ji­ma iz­ra­đu­je­mo pro­izvo­de na­ša su spe­ci­jal­nost. To je ne­što što uvi­jek ra­di­mo sa­mi na te­me­lju zna­nja i is­kus­tva. Tre­nut­no je naj­tra­že­ni­ja na­ša li­ni­ja pri­rod­ne koz­me­ti­ke za nje­gu li­ca na ba­zi ete­rič­nog ulja smi­lja ko­ja je ujed­no i no­si­oc pres­tiž­nog Na­true cer­ti­fi­kat, naj­poz­na­ti­jeg cer­ti­fi­ka­ta za pri­rod­nu koz­me­ti­ku. Po­vje­re­nje ku­pa­ca stje­če se i gra­di go­di­na­ma, a mi smo iz­gra­di­li hr­vat­ski brend ko­ji do­ka­zu­je da i ma­la pro­izvod­nja mo­že do­se­ći vi­so­ku kva­li­te­tu i dos­tup­nost, ka­ko do­ma­ćem ta­ko i europ­skom kup­cu˝, tvr­di Po­ja­ti­na.

No­va tr­ži­šta

Po­ja­ti­na na­gla­ša­va ka­ko i ove go­di­ne oče­ku­ju dalj­nji po­zi­ti­van rast tvrt­ke, no­ve li­ni­je pro­izvo­da cer­ti­fi­ci­ra­ne pri­rod­ne koz­me­ti­ke i do­dat­no ši­re­nje u seg­men­tu pri­rod­ne koz­me­tik kao i, pre­se­lje­nje u no­vi po­gon i no­va za­poš­lja­va­nja. Po­ru­ču­je ka­ko u ovoj go­di­ni pla­ni­ra nas­ta­vi­ti sa ra­zvi­ja­njem ino­va­tiv­nih pro­izvo­da te ši­re­njem bren­da Oli­val na no­va tr­ži­šta, s na­gla­skom na tr­ži­šta za­pad­ne Eu­ro­pe. U pla­nu je sad­nja i uz­goj vlas­ti­tih na­sa­da smi­lja ko­je će se od­li­ko­va­ti or­gan­skim cer­ti­fi­ka­tom za pri­rod­ne si­ro­vi­ne.

DA­VOR VIŠ­NJIĆ/PIXSELL

Vlas­ni­ca Ve­ra Po­ja­ti­na u pro­izvod­nim po­go­ni­ma Oli­va­la

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.