Za edu­ka­ci­ju rad­ni­ka po­vuk­li 202.000 eura

Ula­ga­nje u vje­šti­ne IT tvrt­ka GDi Gi­sda­ta po­kre­nu­la je svo­ju aka­de­mi­ju, a što su pre­poz­na­la i ti­je­la Eu­rop­ske uni­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA - MARTA DUIĆ

Pro­jekt su pri­pre­ma­li s kon­zul­tan­ti­ma, a to sa­vje­tu­ju svi­ma ko­ji ne mo­gu osi­gu­ra­ti oso­bu za ta­kav po­sao

Tvrt­ka GDi poz­na­ta po ino­va­tiv­nim i na­gra­đi­va­nim ra­ču­nal­nim pro­izvo­di­ma i us­lu­ga­ma kon­ti­nu­ti­ra­no ulaže u vje­šti­ne i zna­nja svo­jih za­pos­le­ni­ka, a za tu svr­hu su us­pješ­no po­vuk­li i no­vac EU. Nji­hov pro­jekt GDi Gi­sda­ta – Ra­zvoj ljud­skih po­ten­ci­ja­la i po­ve­ća­nje kon­ku­rent­nos­ti za­pos­le­ni­ka za rast i iz­voz ba­zi­ran na ino­va­tiv­nim pro­izvo­di­ma ukup­no je vri­je­dio 213.690,00 ku­na, od če­ga je iz europ­skog so­ci­jal­nog fon­da su­fi­nan­ci­ra­no 202.900,00 ku­na, od­nos­no oko 95 pos­to.

˝ Kon­ti­nu­ira­no uče­nje i stje­ca­nje teh­no­lo­ških i pos­lov­nih zna­nja i vje­šti­na, ko­je nam omo­gu­ću­ju br­zu pri­la­god­bu tren­do­vi­ma u in­dus­tri­ji, je­dan su u ni­zu pre­du­vje­ta za us­pjeh u tr­žiš­noj utak­mi­ci. Upra­vo za­to, pre­da­no ra­di­mo i ula­že­mo u na­do­grad­nju i ra­zvoj vlas­ti­tih kom­pe­ten­ci­ja i po­di­za­nje efi­kas­nos­ti u svim seg­men­ti­ma pos­lo­va­nja. S ob­zi­rom na to da smo vi­so­ko­teh­no­lo­ška tvrt­ka po­treb­ne su nam spe­ci­ja­li­zi­ra­ne edu­ka­ci­je ko­je čes­to ni­su ras­po­lo­ži­ve˝, po­jas­ni­la je vo­di­te­lji­ca pro­jek­ta San­dra Lo­vrić Lon­ča­rić. Pro­jekt je bio fo­ku­si­ran je na edu­ka­ci­ju i stje­ca­nje kom­pe­ten­ci­ja GDi za­pos­le­ni­ka te je dio ši­reg edu­ka­cij­skog pro­gra­ma ko­ji su ute­me­lji­li još 2010. go­di­ne pod na­zi­vom GDi Aca­demy.

Pod okri­ljem GDi Aca­demy pro­vo­de niz edu­ka­ci­ja ve­za­nih za ra­zvoj uprav­ljač­kih i pos­lov­nih vje­šti­na, poz­na­va­nja kfi­nan­cij­skog pos­lo­va­nja, spe­ci­ja­lis­tič­kih teh­no­lo­ških edu­ka­ci­ja, a ne­ko­li­ko za­pos­le­ni­ka je za­vr­ši­lo ili po­ha­đa MBA. Ka­ko tvr­di Lo­vrić Lon­ča­rić, po­nu­da teh­no­lo­ških edu­ka­ci­ja od kva­li­tet­nih cer­ti­fi­ci­ra­nih us­ta­no­va je vr­lo ma­la, a i te­ško je uskal­di­tii ras­po­re­de za­pos­le­ni­ka i edu­ka­ci­je.

˝Ovim pro­jek­tom smo do­bi­li mo­guć­nost, da po­red os­ta­lih edu­ka­ci­ja i kon­fe­ren­ci­ja ko­je re­do­vi­to pro­vo­di­mo ili po­ha­đa­mo, do­dat­no edu­ci­ra­mo za­pos­le­ni­ke te im omo­gu­ći­mo stje­ca­nje teh­nič­kih cer­ti­fi­ka­ta te dru­ge vr­lo ko­ris­ne edu­ka­ci­je. Ta­ko je pri­mje­ri­ce ko­le­ga za­pos­len na po­zi­ci­ji Pro­duct Ma­na­ge­ra pri­sus­tvo­vao spe­ci­ja­li­zi­ra­noj Pro­duct ma­na­ge­ment edu­ka­ci­ji u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji˝, objaš­nja­va Lo­vrić Lon­ča­rić.

Pro­jekt su pri­pre­ma­li s kon­zul­tan­ti­com te to sa­vje­tu­ju i os­ta­li­ma ko­ji ne mo­gu osi­gu­ra­ti oso­bu ko­ja će bi­ti pot­pu­no po­sve­će­na i edu­ci­ra­na za pro­gra­me do­bi­va­nja pot­po­ra.

˝Do­bar kon­zul­tant ima pre­gled ak­tu­al­nih mje­ra i na­gra­đe­nje tje­ča­ja te će pre­poz­na­ti u ko­ji pro­gram će se ko­ji pro­jekt naj­bo­lje uk­lo­pi­ti. Ta­ko­đer važ­na je i do­bra su­rad­nja s vo­di­te­ljem pro­jek­ta u ins­ti­tu­ci­ji ko­ja pro­vo­di pro­gram. Ia­ko po­ne­kad dje­lu­je ne­po­treb­no in­zis­ti­ra­nje na pro­ce­du­ri, do­ku­men­tu, za­re­zu, tak­va su pra­vi­la, a za­da­ća vo­di­te­lja pro­jek­ta je da nam po­mog­ne da u ho­du iz­ve­de­mo pro­jekt na is­pra­van na­čin ka­ko bi­smo iz­bje­gli po­ten­ci­jal­ne pro­ble­me kod re­vi­zi­je ko­joj pod­li­je­žu svi pro­jek­ti, u ko­nač­ni­ci mo­gu­ći po­vrat dav­no utro­še­nih sred­sta­va˝, ka­že Lo­vrić Lon­ča­rić.

PD

Po­laz­ni­ci GDI Aca­demy na jed­noj od edu­ka­ci­ja u pro­jet­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.