Inves­ti­to­ri­ma u ener­ge­ti­ku dos­tup­no 9,5 mi­li­ju­na eura

Ze­le­ni iz­vo­ri Pop­t­po­re su za ula­ga­nja u po­ljo­pri­vred­na gos­po­dar­stva i to za ko­ri­šte­nje ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Objav­ljen je na­tje­čaj za pro­ved­bu pod­mje­re 4.1. “Pot­po­ra za ula­ga­nja u po­ljo­pri­vred­na gos­po­dar­stva” pro­ved­ba Ope­ra­ci­je 4.1.3. “Ko­ri­šte­nje ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je”. Ko­ris­ni­ci su fi­zič­ke i prav­ne oso­be upi­sa­ne u Upis­nik po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­sta­va suk­lad­no Za­ko­nu o po­ljo­pri­vre­di osim fi­zič­kih i prav­nih oso­ba či­ja je eko­nom­ska ve­li­či­na ma­nja od 6000 eura za ula­ga­nja u sek­to­ru vo­ća, po­vr­ća i cvi­je­ća i ma­nja od 8000 eura za ula­ga­nja u os­ta­lim sek­to­ri­ma, te pro­izvo­đač­ke gru­pe/or­ga­ni­za­ci­je priz­na­te suk­lad­no Za­ko­nu o za­jed­nič­koj or­ga­ni­za­ci­ji tr­ži­šta po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da i po­seb­nim mje­ra­ma i pra­vi­li­ma ve­za­nim za tr­ži­šte po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da. Pri­hvat­lji­vi ma­te­ri­jal­ni tro­ško­vi za su­fi­nan­ci­ra­nje su ula­ga­nja u gra­đe­nje i/ ili opre­ma­nje obje­ka­ta za pro­izvod­nju ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra za po­tre­be vlas­ti­tih pro­izvod­nih po­go­na ko­ris­ni­ka s pri­pa­da­ju­ćom opre­mom i in­fras­truk­tu­rom, ula­ga­nja u gra­đe­nje i/ili opre­ma­nje obje­ka­ta za pri­jem, obra­du i skla­di­šte­nje si­ro­vi­na za pro­izvod­nju ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra s pri­pa­da­ju­ćom opre­mom i in­fras­truk­tu­rom i ula­ga­nja u i/ili opre­ma­nje obje­ka­ta za obra­du, pre­ra­du, skla­di­šte­nje, tran­s­port i pri­mje­nu iz­laz­nih sup­s­tra­ta za or­gan­sku gno­jid­bu na po­ljo­pri­vred­nim po­vr­ši­na­ma s pri­pa­da­ju­ćom opre­mom i in­fras­truk­tu­rom. Pri­hvat­ljiv tro­šak za su­fi­nan­ci­ra­nje je i stje­ca­nje obje­ka­ta, stro­je­va i opre­me kroz fi­nan­cij­ski le­asing do iz­no­sa tr­žiš­ne vri­jed­nos­ti imo­vi­ne. Sred­stva jav­ne pot­po­re iz­no­se ukup­no 9,5 mi­li­ju­na eura. In­ten­zi­tet jav­ne pot­po­re po pro­jek­tu iz­no­si do 50 pos­to. Naj­ni­ža vri­jed­nost jav­ne pot­po­re mo­že iz­no­si­ti 5000 eura, naj­vi­ša mi­li­jun eura po pro­jek­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.