Sto­jan Pe­trič pos­tao naj­ve­ći gra­đe­vi­nar u Slo­ve­ni­ji

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

CPG je la­ni imao 86 mi­li­ju­na eura prihoda, a Ko­lek­tor Ko­ling 69 mi­li­ju­na eura, što je zajedno vi­še od prihoda do­sad vo­de­ćeg SGP Pom­gra­da

Kom­pa­ni­ja iz Idri­je Ko­lek­tor Ko­ling, ko­ja je u suv­las­niš­tvu Sto­ja­na Pe­tri­ča, pla­tit će 18 mi­li­ju­na eura za gra­đe­vin­sku tvrt­ku Ces­tov­no po­du­ze­će Go­ri­ca (CPG) i ti­me će bi­ti stvo­re­na naj­ve­ća slo­ven­ska gra­đe­vin­ska kom­pa­ni­ja, pi­šu Fi­nan­ce. CPG, ko­ji se po­s­ljed­njih go­di­na ra­zvio u jed­nog od vo­de­ćih slo­ven­skih gra­đe­vi­na­ra, već je do­bio no­vog vlas­ni­ka jer je 97-pos­tot­ni udio u tvrt­ki, ko­ja je pro­da­na iz ste­ča­ja Pri­mor­ja, pro­dan Ko­lek­tor Ko­lin­gu, tvrt­ki iz gru- pe Ko­lek­tor, či­ji je suv­las­nik Sto­jan Pe­trič kroz kom­pa­ni­ju FMR i Fond. Pe­trič je na 44. mjes­tu na po­pi­su naj­bo­ga­ti­jih Slo­ve­na­ca ča­so­pi­sa Ma­na­ger, s imo­vi­nom či­ja se vri­jed­nost pro­cje­nju­je na 24 mi­li­ju­na eura.

Ko­ling je, ka­ko nes­luž­be­no doz­na­ju Fi­nan­ce, za kup­nju CPGa po­nu­dio mi­li­jun i pol vi­še od po­čet­ne ci­je­ne, a ku­po­pro­daj­ni ugo­vor bit će pot­pi­san ovog tjed­na.

Pres­ti­gli kon­ku­ren­ci­ju

Pre­ma re­zul­ta­ti­ma za 2015. go­di­nu naj­ve­ća slo­ven­ska gra­đe­vin­ska kom­pa­ni­ja bi­la je SGP Pom­grad, ko­ja je na ra­zi­ni gru­pe os­ta­va­ri­la pri­hod od 125 mi­li­ju­na eura. Za CPG proš­la go­di­na bi­la je re­kord­na, pri­ho- su iz­no­si­li 86 mi­li­ju­na eura, dok je Ko­lek­tor Ko­ling proš­le go­di­ne os­tva­rio 69 mi­li­ju­na eura prihoda. Ta­ko bi za­jed­nič­ki pri­ho­di Ko­lek­tor Ko­lin­ga i CPGa, ko­ji će sa­da bi­ti uje­di­nje­ni, iz­no­si­li ukup­no vi­še od 150 mi­li­ju­na eura, ako će od­no­si sna­ga os­ta­ti is­ti, što zna­či da će Ko­lek­tor pos­ta­ti naj­ve­ća slo­ven­ska gra­đe­vin­ska kom­pa­ni­ja. Ka­ko se tvr­di, Ko­lek­tor bi se že­lio ak­tiv­ni­je uklju­či­ti u pos­lo­ve u ener­get­skom sek­to­ru,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.