EU tra­ži da se na Uber i Air­b­nb gle­da pri­ja­telj­ski­je

Har­mo­ni­za­ci­ja Spre­ma­ju se smjer­ni­ce o re­gu­la­ci­ji eko­no­mi­je di­je­lje­nja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TOMISLAV PILI

Smjer­ni­ce ima­ju za cilj po­tak­nu­ti čla­ni­ce EU-a da raz­mo­tre re­gu­la­ti­vu i ujed­na­če pris­tup pre­ma toj vr­sti kom­pa­ni­ja

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja (EK) pri­pre­ma smjer­ni­ce u ko­ji­ma će tra­ži­ti od dr­ža­va­čla­ni­ca da “pri­ja­telj­ski­je” pos­tu­pa­ju s kom­pa­ni­ja­ma iz eko­no­mi­je di­je­lje­nja, po­put Ube­ra ili Air­b­n­ba. Pre­ma na­vo­di­ma Fi­nan­ci­al Ti­me­sa, Bruxel­les će su­tra pred­sta­vi­ti smjer­ni­ce ko­je bi tre­ba­le har­mo­ni­zi­ra­ti pos­tu­pa­nje pre­ma tak­vim kom­pa­ni­ja­ma, čes­to vr­lo raz­li­či­to od dr­ža­ve do dr­ža­ve.

Ri­jet­ko gdje do­bro­doš­li

Ta­ko je ame­rič­ki Uber do­bro­do­šao u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji što se ti­če ins­ti­tu­ci­ja, a se u Fran­cu­skoj me­na­dže­ri­ma te kom­pa­ni­je za di­je­lje­nje tak­si vož­nji pri­je­ti­lo za­tvo­rom. Ube­ru je zbog ne­us­kla­đe­nos­ti s re­gu­la­ti­vom o tak­si dje­lat­nos­ti dje­lo­mič­no za­bra­njen rad u Nje­mač­koj, Bel­gi­ji, Ni­zo­zem­skoj i već spo­me­nu­toj Fran­cu­skoj. Slič­na je si­tu­aci­ja i sa ser­vi­som za iz­najm­lji­va­nje ne­kret­ni­na Air­b­nb gdje su ber­lin­ske grad­ske vlas­ti za­pri­je­ti­le da će kaz­ni­ti sva­ko­ga tko iz­najm­lju­je stan ili ku­će pre­ko te plat­for­me s naj­vi­še 100.000 eura.

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja na tak­ve po­te­ze i ra­ni­je ni­je gle­da­la bla­go­nak­lo­no, a u ber­lin­skom je slu­ča­ju na­ve­la ka­ko je tak­ve po­te­ze “op­će­ni­to te­ško oprav­da­ti”. O bri­sel­skim sim­pa­ti­ja­ma za eko­no­mi­ju di­je­lje­nja svje­do­či i lanj­ska iz­ja­va po­vje­re­ni­ce za in­dus­tri­ju i unu­tar­nje tr­ži­šte El­z­bi­ete Bi­en­kow­ske ko­ja je us­po­re­di­la kri­ti­ča­re Ube­ra s pro­tiv­ni­ci­ma uvo­đe­nja ti­skar­skog stro­ja u sred­njem vi­je­ku. Zbog ne­ugod­nos­ti ko­je je do­ži­vio u ne­ko­li­ko dr­ža­va Uber se već ža­lio Bruxel­le­su, pa je otvo­re­na i služ­be­na is­tra­ga či­ji bi re­zul­ta­ti tre­ba­li bi­ti poz­na­ti kroz ne­ko­li­ko mje­se­ci.

Smjer­ni­ce ko­je pri­pre­ma EK ima­ju za cilj po­tak­nu­ti zem­lje­čla­ni­ce da raz­mo­tre svo­ju re­gu­la­ti­vu ko­ja se ti­če kom­pa­ni­ja iz eko­no­mi­je di­je­lje­nja. Ko­he­rent­na re­gu­la­ti­va u svih 28 čla­ni­ca re­zul­ti­ra­la bi ve­li­kim po­ti­ca­jem ko­map­ni­ja­ma iz tog sek­to­ra jer vi­še ne bi bi­lo po­tre­be da se u sva­koj čla­ni­ci kre­će u no­vu bit­ku s re­gu­la­to­ri­ma.

Zabrana kao zad­nja op­ci­ja

Dru­gi je cilj uči­ni­ti ko­ri­šte­nje us­lu­ga tak­vih kom­pa­ni­ja si­gur­ni­ji­ma. Zabrana ra­da kao što je bio Ube­rov slu­čaj os­ta­vi­la bi se sa­mo kao po­s­ljed­nja mo­guć­nost, sto­ji u na­cr­tu smjer­ni­ca u ko­ji je uvid imao Fi­nan­ci­al Ti­mes. S dru­ge stra­ne, ne­ke odred­be ne­će ra­zve­se­li­ti kom­pa­ni­je eko­no­mi­je di­je­lje­nja iz Si­li­cij­ske do­li­ne.

Na­ime, jed­na od odred­bi tra­ži da oso­be ko­je ra­de, pri­mje­ri­ce za Uber, bu­du tre­ti­ra­ni kao za­pos­le­ni­ci što je bio je­dan od naj­ve­ćih pro­ble­ma u do­sa­daš­njem ra­du te kom­pa­ni­je. No, har­mo­ni­za­ci­ja pra­vi­la ima za cilj za­to­pli­ti od­no­se iz­me­đu Eu­ro­pe i SA­Da po pi­ta­nju eko­no­mi­je di­je­lje­nja.

Proš­le go­di­ne je ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma op­tu­žio Eu­rop­sku uni­ju ka­ko je nje­zi­na re­gu­la­ti­va di­zaj­ni­ra­na sa ci­ljem da na­šte­ti ame­rič­kim ko­mer­ci­jal­nim in­te­re­si­ma, pod­sje­ća Fi­nan­ci­al Ti­mes.

RE­UTERS

Ube­ru je za­bra­njen rad u di­je­lu europ­skih dr­ža­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.