Srbija u tišini pomogla vlasniku TV Pinka s 3,9 mi­li­ju­na eura

Po­mo­zi­mo taj­ku­nu Mi­tro­vi­ću kre­dit i ga­ran­ci­ja Agen­ci­je za osi­gu­ra­nje i fi­nan­ci­ra­nje iz­vo­za

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

No­vi­na­ri CINS-a ni­su do­bi­li od­go­vor za­što se dr­ža­va iz­la­ga­la ri­zi­ku u ko­rist Pink In­ter­na­ti­onal Com­pany u vri­je­me kad je ta tvrt­ka bi­la me­đu naj­ve­ćim po­rez­nim duž­ni­ci­ma

Ka­da je 2005. go­di­ne sr­p­ska vla­da os­no­va­la Agen­ci­ju za osi­gu­ra­nje i fi­nan­ci­ra­nje iz­vo­za (AOFI) cilj je bio po­mo­ći iz­voz­ni­ci­ma i os­na­ži­ti sr­p­sku eko­no­mi­ju. Ta­daš­nji mi­nis­tar fi­nan­ci­ja, Mla­đan Din­kić, re­kao je da se “kre­di­ti ne­će da­va­ti bi­lo ko­me, već sa­mo po­t­vr­đe­nim iz­voz­ni­ci­ma”.

De­vet go­di­na kas­ni­je, uvjeti pod ko­ji­ma se po­moć odo­bra­va i ime­na kli­je­na­ta AOFIja skri­ve­na su od oči­ju jav­nos­ti. Ni­ti sko­ro šest me­se­ci na­kon što im je Cen­tar za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo Sr­bi­je (CINS) upu­tio zah­tjev za pris­tup in­for­ma­ci­ja­ma, AOFI ne pru­ža vi­še po­da­ta­ka o svom ra­du, na­vo­di se u tek­s­tu ko­ji je u dnev­nom lis­tu Da­nas obja­vio CINSov no­vi­nar Vla­di­mir Kos­tić. U tom su tek­s­tu objav­lje­ni po­dat­ci o dva ugo­vo­ra ko­ja je AOFI sklo­pio sa tvrt­kom Pink In­ter­na­ti­onal Com­pany, ko­ja emi­ti­ra Pink te­le­vi­zi­ju.

No­vi­na­ri CINSa doš­li su do do­ku­me­na­ta is­tra­žu­ju­ći ugo­vo­re u Agen­ci­ji za pri­vred­ne re­gis­tre (APR). Pr­vi ugo­vor po­ka­zu­je da je u ko­lo­vo­zu 2014. AOFI Pin­ku iz­dao ga­ran­ci­ju do iz­no­sa od 2,5 mi­li­ju­na eura u ko­rist AIK ban­ke. Dru­gi ugo­vor sklop­ljen je u pro­sin­cu, a Pink ta­da od AOFIja do­bi­ja kre­dit od 1,4 mi­li­ju­na eura, ko­jim je omo­gu­će­no fi­nan­ci­ra­nje ugo­vo­ra s tvrt­ka­ma BH Te­le­com iz Sa­ra­je­va i MTEL iz Pod­go­ri­ce.

To­kom te is­te, 2014. Pink se po­jav­lju­je na lis­ta­ma Po­rez­ne upra­ve kao je­dan od naj­ve­ćih po­rez­nih duž­ni­ka.

Ne­pla­će­ni po­rez­ni dug

U tre­nut­ku ka­da je skla­pan ugo­vor o ga­ran­ci­ji, od­la­ga­nje pla­ća­nja jed­nog di­je­la po­rez­nog du­ga još ni­je bi­lo odo­bre­no, pa os­ta­je ne­jas­no ka­ko je Pink is­pu­nio uvjet po ko­jem kli­jen­ti AOFIja ne smi­iu ima­ti po­rez­ni dug.

Ni AOFI ni Pink ni­su že­lje­li raz­go­va­ra­ti s no­vi­na­ri­ma CINSa, pa ta­ko ni­su do­bi­ve­ni od­go­vo­ri na pi­ta­nja na os­no­vu če­ga je Pink is­pu­nio uvjet za do­bi­ja­nje kre­di­ta i ga­ran­ci­je ako je is­to­vre­me­no bio na lis­ti naj­ve­ćih duž­ni­ka; što je pred­met ugo­vo­ra za ko­je je AOFI dao kre­dit Pin­ku.

Kao sred­stvo osi­gu­ra­nja na ime iz­da­ne ga­ran­ci­je, u Re­gis­tru APRa, u ko­rist AOFIja upi­sa­no je za­lož­no pra­vo na Pin­ko­vim po­tra­ži­va­nji­ma po os­no­vu ugo­vo­ra s BH Te­le­co­mom i MTELom. Ri­ječ je o dva te­le­kom ope­ra­tePIONIRSKI ra, iz Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne (BiH) i Cr­ne Go­re: BH Te­le­com je u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu Fe­de­ra­ci­je BiH, a cr­no­gor­ski MTEL u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu Te­le­ko­ma Sr­bi­je. Upra­vo je za skla­pa­nje no­vih ugo­vo­ra s ove dvi­je tvrt­ke AOFI dao kre­dit Pin­ku ne­ko­li­ko mje­se­ci kas­ni­je, 10. pro­sin­ca 2014.

Želj­ko Mi­tro­vić, vlas­nik Pink In­ter­na­ti­onal Com­pany, i De­jan Vu­ko­tić, di­rek­tor AOFIja, do­go­vo­ri­li su da Pink kre­di­tom do­bi­je 1,4 mi­li­ju­na eura. Pink je vra­ća­nje kre­di­ta ga­ran­ti­rao vlas­ti­tim mje­ni­ca­ma, mje­ni­ca­ma tvrt­ke Air Pink, či­ji je Mi­tro­vić ta­ko­đe vlas­nik, kao i ka­blov­skog ope­ra­te­ra Ko­per­ni­kus Tec­h­no­logy.

Ga­ran­ti­ra­no je ta­ko­đer i po­tra­ži­va­nji­ma po ugo­vo­ru ko­jim je Pink Jav­nom pre­du­ze­ću PTT Sa­obra­ća­ja Srbija, od­nos­no nje­go­vom ka­blov­skom sis­te­mu, pro­dao li­cen­ce na pa­ket Pin­ko­vih ka­na­la, za euro mje­seč­no po ko­ris­ni­ku pa­ke­ta.

Ka­ko se na­vo­di na saj­tu AOFIja, je­dan od uvje­ta za do­bi­ja­nje ga­ran­ci­ja i kre­di­ta je po­t­vr­da Po­rez­ne upra­ve o iz­mi­re­nim po­rez­nim obve­za­ma.

Tri da­na pri­je skla­pa­nja ugo­vo­ra o iz­da­va­nju ga­ran­ci­je, 5. ko­lo­vo­za 2014., sa­mo dio du­ga Pinka iz­no­sio je vi­še od 1,5 mi­li­ju­na eura. CINS je po­ku­šao saz­na­ti ne­što vi­še o du­go­va­nji­ma i sklop­lje­nim re­pro­gra­mi­ma sa Pin­kom, ali je Po­rez­na upra­va od­go­vo­ri­la da su po­da­ci o po­rez­nim obvez­ni­ci­ma taj­ni.

Ne­dos­tup­ni po­da­ci

U Ugo­vo­ru o kre­di­tu od 10. pro­sin­ca 2014. sto­ji da Pink po­t­vr­đu­je da su svi po­da­ci, iz­ja­ve i do­ku­men­ta­ci­ja dos­tav­lje­ni AOFIju toč­ni, iz­me­đu os­ta­log i po­da­ci ko­ji se od­no­se na to da re­dov­no iz­mi­ru­je svo­je po­rez­ne i dru­ge oba­ve­ze pre­ma dr­žav­nim or­ga­ni­ma.

Ipak, pre­ma Iz­vje­šta­ju o vlas­nič­koj struk­tu­ri i kon­tro­li me­di­ja Sa­vje­ta za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je, Pink je na dan 18. pro­sin­ca 2014., osam da­na na­kon skla­pa­nja Ugo­vo­ra o kre­di­tu, kas­nio s ot­pla­ći­va­njem ra­ta po re­pro­gra­mu iz 2013.

Ta­ko­đer, pre­ma po­da­ci­ma Po­rez­ne upra­ve, na dan 31. pro­sin­ca Pink je, po­red tri ne­pla­će­ne ra­te iz re­pro­gra­ma imao i te­ku­ći dug, pa je ukup­no du­go­vao ne­što vi­še od 3,5 mi­li­ju­na eura. Po­da­ci o oba ugo­vo­ra do ko­jih je CINS do­šao su za­bi­lje­že­ni u re­gis­tru za­lož­nog pra­va APRa, gde je kao sred­stvo osi­gu­ra­nja Pink za­lo­žio po­tra­ži­va­nja po ugo­vo­ri­ma s tvrt­ka­ma BH Te­le­com, MTEL i sr­p­skim JP PTTom.

Ne­du­go na­kon što je CINS obja­vio da AOFI od­bi­ja dos­ta­vi­ti in­for­ma­ci­je, oni su u ožuj­ku ove go­di­ne APRu pos­la­li zah­tjev za bri­sa­njem za­lož­nog pra­va ko­je se od­no­si na ugo­vor o kre­di­tu s Pin­kom iz pro­sin­ca 2014, na­vo­de­ći da je Pink iz­mi­rio sve obve­ze po tom kre­di­tu.

CINS ni­je us­pio doz­na­ti ime­na dru­gih kom­pa­ni­ja i uvje­te pod ko­jim su one pos­ta­le kli­jen­ti­ma AOFIja, ia­ko su još kra­jem 2015. za­tra­ži­li svu do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja se od­no­si na ugo­vo­re s Pin­kom i in­for­ma­ci­je o dru­gim kli­jen­ti­ma AOFIja.

FOTO

Želj­ko Mi­tro­vić, vlas­nik Pinka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.