‘Do­bro se do­brim vra­ća kad ra­diš u ko­rist druš­tva i za­jed­ni­ce’

Po­du­zet­ni­ca go­di­ne Us­pješ­no ra­di na ra­nom ra­zvo­ju dje­ce kroz igru i knji­ge

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT - MARTA DUIĆ

Ire­na Or­lo­vić, vlas­ni­ca iz­da­vač­ke ku­će Har­fa i auto­ri­ca web apli­ka­ci­je Pa­met­ni­ca do­bi­la je priz­na­nje za so­ci­jal­no poduzetništvo

Ire­na Or­lo­vić, vlas­ni­ca iz­da­vač­ke ku­će Har­fa i po­du­zet­ni­ca ko­ja je osmis­li­la na­gra­đi­va­nu apli­ka­ci­ju “Pa­met­ni­ca” iz­a­bra­na je za po­du­zet­ni­cu go­di­ne. Vri­jed­no priz­na­nje do­di­je­lje­no joj je u ka­te­go­ri­ji so­ci­jal­nog po­du­zet­niš­tva, na ne­dav­no odr­ža­nom na­tje­ča­ju u or­ga­ni­za­ci­ji Udru­ge pos­lov­nih že­na Hr­vat­ske Krug. Osim ma­te­ri­jal­nih po­ka­za­te­lja pos­lov­ne us­pješ­nos­ti, u ovoj ka­te­go­ri­ji po­seb­no su se vred­no­va­li i ne­ma­te­ri­jal­ni kri­te­ri­ji, jer je so­ci­jal­no poduzetništvo po­dru­čje s po­seb­no iz­ra­že­nim etič­kim i mo­ral­nim in­te­gri­te­tom i cilj mu ni­je is­klju­či­vo stje­ca­nje pro­fi­ta, već stva­ra­nje do­dat­ne druš­tve­ne vri­jed­nos­ti od ko­je će in­te­res u ko­nač­ni­ci ima­ti ci­je­la druš­tve­nu za­jed­ni­ca.

Vje­tar u le­đa

“Ovo priz­na­nje mi je po­t­vr­da da ra­dim kva­li­te­tan po­sao i da­je mi do­da­tan vje­tar u le­đa. Li­je­po je zna­ti da se do­bro, do­brim vra­ća ka­da ra­diš na ko­rist druš­tva i za­jed­ni­ce u ko­joj dje­lu­ješ”, ko­men­ti­ra­la je Ire­na Or­lo­vić.

Ina­če, nje­na pri­mar­na dje­lat­nost je iz­da­va­nje li­te­ra­tu­re za po­ti­ca­nje ra­nog emo­ci­onal­nog i in­te­lek­tu­al­nog ra­zvo­ja dje­ce, a osim Pa­met­ni­ce i vi­še od ti­su­ću rad­nih ma­te­ri­ja­la ko­je je sa­mos­tal­no kre­ira­la i obja­vi­la, auto­ri­ca je i dva kom­ple­ta ino­va­tiv­nih iga­ra za po­ti­ca­nje ra­nog in­te­lek­tu­al­nog ra­zvo­ja. Bu­du­ći da je i sa- ma maj­ka dje­te­ta s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju, br­zo je shva­ti­la da Hr­vat­skoj ne­dos­ta­je li­te­ra­tu­re i ma­te­ri­ja­la pa je od­lu­či­la je to pro­mi­je­ni­ti.

“Poduzetništvo je već go­di­na­ma moj is­puš­ni ven­til. Kad god mi je bi­lo te­ško, cr­ta­la sam ma­te­ri­ja­le za rad s dje­com ili tra­ži­la do­bre knji­ge. Mo­ja je ži­vot­na mi­si­ja pos­ta­la osvi­jes­ti­ti u Hr­vat­skoj važ­nost ra­ne sti­mu­la­ci­je i po­ti­ca­nja emo­ci­onal­nog i in­te­lek­tu­al­nog ra­zvo­ja”, tvr­di Or­lo­vić.

No­ve knji­ge i tr­ži­šta

Ka­ko ka­že, pla­no­va za bu­duć­nost ima mnoš­tvo, sva­ka­ko se nas­tav­lja ba­vi­ti ra­nim ra­zvo­jem dje­ce i nji­ho­vih vje­šti­na, a no­va mi­si­ja joj je po­ka­za­ti ro­di­te­lji­ma da su oni naj­važ­ni­ja ka­ri­ka u pro­ce­su obra­zo­va­nja, od­go­ja i ra­zvo­ja dje­te­ta kroz knji­ge. Ot­kri­la nam je i pla­no­ve za bu­duć­nost s ak­tu­al­nim pro­jek­ti­ma, toč­ni­je ka­ko tre­nut­no ra­di na pri­je­vo­du Pa­met­ni­ce na en­gle­ski i nje­mač­ki je­zik, jer ci­lja na no­va eu­rop­ska tr­ži­šta.

“Pri­la­go­đa­va­mo se vre­me­nu u ko­jem ži­vi­mo i teh­no­lo­škom na­pret­ku ta­ko da ra­di­mo i na mo­bil­nim apli­ka­ci­ja­ma za na­še dje­čje igre ko­je ima­mo već u ti­ska­nom iz­da­nju. Ti­me že­lim dje­ci omo­gu­ći­ti ra­zvoj kroz kva­li­tet­nu igru i do­dat­no im uljep­ša­ti i olak­ša­ti fa­zu ra­nog ra­zvo­ja. Ta­ko­đer, nas­tav­ljam i s knji­ga­ma na tom po­dru­čju ra­zvo­ja dje­ce, a s ob­zi­rom na to da sam tre­nut­no na stu­di­ju psi­ho­lo­gi­je i NLP psi­ho­te­ra­pi­je, po­če­la sam i sa­ma pi­sa­ti knji­ge”, ot­kri­la nam je Or­lo­vić.

TINO JURIĆ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.