Di­vi­den­de ni­su za­nim­lji­ve već ula­ga­nje u pos­lo­va­nje

Ne­do­volj­no atrak­tiv­no Pe­si­mis­tič­ni inves­ti­to­ri tra­že pri­li­ke na no­vim tr­ži­šti­ma

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Vi­še od 700 ana­li­ti­ča­ra u an­ke­ti BCG-a oče­ku­je po­vrat ula­ga­nja od tek 5,5 pos­to u slje­de­će tri go­di­ne

Inves­ti­to­re vi­še ne za­do­vo­lja­va­ju di­vi­den­de i sve vi­še tra­že kom­pa­ni­je ko­je ima­ju do­volj­no atrak­ti­van, ali i pro­ve­div plan pos­lo­va­nja, a u hr­vat­skom slu­ča­ju to mo­gu bi­ti sa­mo kom­pa­ni­je ko­je pos­lu­ju re­gi­onal­no. Na­ime, ne­dav­ne nes­ta­bil­nos­ti na glo­bal­nim di­onič­kim tr­ži­šti­ma do­ve­le su do po­ve­ća­nja pe­si­miz­ma ula­ga­ča, ot­kri­va ve­li­ko is­tra­ži­va­nje Bos­ton Con­sul­ting Gro­upa (BCG) pro­ve­de­ni u su­rad­nji s Thom­son Re­uter­som me­đu 700 ana­li­ti­ča­ra tvrt­ki ko­je uprav­lja­ju s 2,5 bi­li­ju­na do­la­ra imo­vi­ne.

Is­tra­ži­va­nje je us­ta­no­vi­lo da su inves­ti­to­ri postali pe­si­mis­tič­ni­ji. Vi­še od tre­ći­ne pe­si­mis­tič­no ili vr­lo pe­si­mis­tič­no gle­da na glo­bal­ne bur­ze u ovoj go­di­ni, što je 70 pos­to vi­še ne­go la­ni, ali i naj­vi­še od vr­hun­ca fi­nan­cij­ske kri­ze 2009. go­di­ne. An­ke­ti­ra­ni ima­ju i skrom­na oče­ki­va­nja ukup­nog po­vra­ta ula­ga­nja u di­oni­ce. Na­ime, pro­cje­nju­ju po­vrat ula­ga­nja od tek 5,5 pos­to go­diš­nje u slje­de­će tri go­di­ne. Ri­ječ je o po­vra­tu za­mjet­no is­pod 90go­diš­njeg pro­sje­ka in­dek­sa S&P 500 ko­ji iz­no­si 10,1 pos­to. Ula­ga­či i da­lje ne vje­ru­ju da su te is­pla­te di­vi­den­di je­di­ni po­ka­za­telj do­brog pro­vo­đe­nja stra­te­gi­ma je ula­ga­nja po­du­ze­ća. Sma­tra­ju ka­ko su još važ­ni­ji dru­gi na­či­ni ko­ri­šte­nja go­to­vi­ne kom­pa­ni­ja, po­seb­no ula­ga­nja u dalj­nji rast pos­lo­va­nja. “Ovo se ja­ko do­bro na­do­ve­zu­je i na pri­li­ke za ula­ga­nja u na­šoj zem­lji. Oči­to je da ula­ga­či u ne­dos­tat­ku atrak­tiv­nih pri­li­ka na poz­na­tim tr­ži­šti- tra­že no­ve pri­li­ke na no­vim tr­ži­šti­ma. No, da bi hr­vat­ske tvrt­ke pri­vuk­le no­vac me­đu­na­rod­nih ula­ga­ča, mo­ra­ju bi­ti do­volj­no ve­li­ke da bi ih ula­ga­či uoči­li i mo­ra­ju ima­ti atrak­ti­van i pro­ve­div plan pos­lo­va­nja, ko­ji će osi­gu­ra­ti rast vri­jed­nos­ti ula­ga­nja. Je­di­no tvrt­ke ko­je pos­lu­ju re­gi­onal­no i ima­ju ja­san plan ši­re­nja pos­lo­va­nja mo­gu pri­vu­ći paž­nju ula­ga­ča“, objaš­nja­va Tomislav Čo­rak, BCG prin­ci­pal u Hr­vat­skoj.

RE­UTERS

Čak tre­ći­na an­ke­ti­ra­nih ne oče­ku­je ni­šta do­bro­ga ove go­di­ne na glo­bal­nim bur­za­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.