Poljski mirovinci opet na uda­ru vla­de

Ni­su efi­kas­ni Vla­da u Var­ša­vi sma­tra da fo­ku­si­ra­nje na ula­ga­nje u di­oni­ce ne da­je do­bre re­zul­ta­te

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE23 - TOMISLAV PILI

Fon­do­vi se pri­bo­ja­va­ju da im sli­je­di no­vo za­di­ra­nje u imo­vi­nu kao i 2014. ka­da im je odu­ze­to 40 mi­li­jar­di do­la­ra

Dok hr­vat­ski kri­ti­ča­ri mi­ro­vin­skog sus­ta­va go­di­na­ma po­nav­lja­ju te­zu ka­ko mi­ro­vin­ski fon­do­vi pre­vi­še ula­žu u dr­žav­ne obvez­ni­ce, poljski “mirovinci” na uda­ru su dr­ža­ve jer se pre­vi­še os­la­nja­ju na di­oni­ce što pri­je­ti po­to­pom ci­je­na na Var­šav­skoj bur­zi. U dru­goj po­lo­vi­ci go­di­ni vla­da će raz­mo­tri­li inves­ti­cij­sku po­li­ti­ku 12 pri­vat­nih mi­ro­vin­skih inves­ti­cij­skih fon­do­va ko­ji uprav­lja­ju s 35 mi­li­jar­di do­la­ra vri­jed­nom imo­vi­nom, pi­še Blo­om­berg.

Ka­ko je u raz­go­vo­ru za me­di­je naj­a­vio Mar­cin Zi­ele­ni­ec­ki, za­mje­nik mi­nis­tra ra­da, to je po­treb­no uči­ni­ti ka­ko bi se “po­bolj­ša­la efi­kas­nost inves­ti­ci­ja” mi­ro­vin­skih fon­do­va us­mje­re­nih na di­oni­ce. K to­me, na­pi­si u polj­skim me­di­ji­ma go­vo­re da bi kon­zer­va­tiv­na vla­da mo­gla 12 fon­do­va pre­obli­ko­va­ti u je­dan en­ti­tet ko­jim bi uprav­ljao dr­žav­ni osi­gu­ra­va­telj PZU. Me­đu­tim, Zi­ele­ni­ec­ki je ka­zao ka­ko je još pre­ra­no o to­me go­vo­ri­ti.

Blo­om­berg na­vo­di ka­ko se ta­moš­nji mirovinci pri­bo­ja­va­ju da im opet sli­je­di dr­žav­no za­di­ra­nje u imo­vi­nu. Pod­sje­ti­mo, biv­ša polj­ska vla­da je 2014. ra­di sma­nje­nja jav­nog du­ga pre­ba­ci­la u pro­ra­čun obvez­ni­ce vri­jed­ne go­to­vo 40 mi­li­jar­di do­la­ra. Ti­me je pre­po­lo­vi­la imo­vi­nu mi­ro­vin­skih fon­do­va.

Glav­ni eko­no­mist ING Bank Sla­ski, Ra­fal Be­nec­ki, is­ti­če ka­ko inves­ti­to­ri po­zor­no pra­te zbi­va­nja jer pos­to­ji ri­zik go­le­me ras­pro­da­je di­oni­ca ko­je dr­že mi­ro­vin­ski fon­do­vi ako do­đe do od­lu­ke o još jed­nom za­di­ra­nju u nji­ho­vu imo­vi­nu. “Ta­kav pri­jed­log, ako je po­greš­no ko­mu­ni­ci­ran, mo­že na­šte­ti­ti i va­lu­ti”, na­vo­di Be­nec­ki. In­deks Var­šav­ske bur­ze WIG 20 od lis­to­pa­da ka­da je doš­la no­va vla­da pao je 10 pos­to. Zlot je u pr­vom tro­mje­se­čju os­la­bio 3,5 pos­to.

Od do­la­ska vla­de pre­mi­jer­ke Be­ate Szyd­lo in­deks Var­šav­ske bur­ze pao je 10 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.