Od­go­da ra­zum­na, a po­ru­ka: Po­li­ti­ka ni­je se­oski der­nek

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Utak­voj si­tu­aci­ji, a ima­ju­ći na umu da u do­gled­no vri­je­me ne­ma pri­ti­ska dos­pi­je­ća obvez­nič­kog du­ga te da je ci­je­la 2015. za dr­ža­vu za­pra­vo raz­mjer­no ma­lo op­te­re­će­na re­fi­nan­ci­ra­njem du­go­va (tek u sr­p­nju sli­je­di dos­pi­je­će 3,5 mi­li­jar­di ku­na, i to do­ma­ćih obvez­ni­ca), od­lu­ka o od­go­di za­pra­vo ima smis­la. Do­du­še, s ob­zi­rom na nje­zi­ne lo­še odje­ke u ši­roj jav­nos­ti, po­ma­lo je pa­ra­dok­sal­no da se ona pr­vi put do­go­di­la upra­vo u man­da­tu za mi­nis­tra fi­nan­ci­ja ko­ji je do­sad ujed­no i naj­kom­pe­tent­ni­ji i naj­i­skus­ni­ji kad su u pi­ta­nju tr­ži­šte ka­pi­ta­la i me­đu­na­rod­no tr­ži­šte du­ga. Ne­ki dru­gi mi­nis­tar mo­žda bi se vra­tio us­pješ­no za­klju­če­na pos­la ne za­ma­ra­ju­ći se je li mo­žda pla­će­na pre­mi­ja pre­vi­so­ka za 0,30,4 pos­tot­na bo­da.

Želj­ko Lo­vrin­če­vić s Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta sma­tra ka­ko je od­lu­ka o od­go­di ra­zum­na, me­đu os­ta­lim, i za­to što ci­je­na no­vog dr­žav­nog za­du­že­nja i za gos­po­dar­stvo pos­ta­je ben­c­h­mark. Ako je on tre­nut­no pod utje­ca­jem po­li­tič­kih na­pe­tos­ti, vri­je­di pri­če­ka­ti bo­lji tre­nu­tak. Ci­je­la ova epi­zo­da uto­li­ko mo­žda naj­ja­ču po­ru­ku ša­lje upra­vo do­ma­ćim po­li­ti­ča­ri­ma, raz­nim “bu­lje­vi­ma” i po­pu­lis­ti­ma u sa­bor­skoj ve­ći­ni i op­će­ni­to po­li­tič­koj sce­ni, nes­luž­be­no će je­dan fi­nan­ci­jaš.

Slič­no oči­to mis­li i Lo­vrin­če­vić is­ti­ču­ći ka­ko bi slu­čaj pro­lon­gi­ra­nja obvez­ni­ce “do­ma­ćim po­li­ti­ča­ri­ma tre­bao bi­ti jas­na po­ru­ka ka­ko po­li­ti­ka ni­je se­oski der­nek, ne­go oz­bi­ljan i od­go­vo­ran po­sao ko­ji fi­nan­cij­ska tr­ži­šta ured­no vred­nu­ju”. No, s ob­zi­rom na kons­te­la­ci­ju sa­bor­ske ve­ći­ne, pi­ta­nje je ho­će li i za dva tjed­na iz­vo­ri­šta tre­nut­nog po­li­tič­kog ri­zi­ka bi­ti eli­mi­ni­ra­na. Ako se pak u na­red­nim tjed­ni­ma ona i ri­je­še na ovaj ili onaj na­čin, s dru­gom po­lo­vi­com go­di­ne mo­gu­će je da će se ma­nje po­volj­ni­ma ne­go da­nas po­ka­za­ti ne­ki ek­s­ter­ni (geo)po­li­tič­ki fak­to­ri važ­ni za uvje­te za­du­ži­va­nja na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma.

Sve u sve­mu, s ob­zi­rom na to da smo sa­da u fa­zi pre­da­ha od pri­ti­sa­ka re­fi­nan­ci­ra­nja du­go­va “pro­pa­lo iz­da­nje obvez­ni­ca” za­sad ne zna­či i ne­iz­bje­žan ceh na ra­čun po­li­tič­kog ama­te­riz­ma. Ali ne za­du­go.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.