Ne­ma atrak­tiv­nog ula­ga­nja u dru­gom po­lu­go­di­štu

Bi­ra­nje naj­ma­njeg zla Ana­li­ti­ča­ri prog­no­zi­ra­ju inves­ti­tor­ski nas­ta­vak 2016.

Poslovni Dnevnik - - SVI­JET -

Ula­ga­nje u dru­gom di­je­lu ove go­di­ne svest će se na iz­bor naj­ma­nje lo­še op­ci­je, sma­tra­ju fi­nan­cij­ski ana­li­ti­ča­ri u ve­li­koj an­ke­ti Fi­nan­ci­al Ti­me­sa o inves­ti­tor­skim pre­fe­ren­ci­ja­ma za nas­ta­vak go­di­ne. Gle­da­no ma­kro­eko­nom­ski, tri će do­ga­đa­ja odre­di­ti kre­ta­nje glo­bal­nih bur­zi u dru­gom di­je­lu go­di­ne. To je no­vo po­di­za­nje ka­mat­nih sto­pa ame­rič­ke sre­diš­nje ban­ke, is­hod re­fe­ren­du­ma o člans­tvu Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u Eu­rop­skoj uni­ji te Ki­na.

“Ki­ne­sko pi­ta­nje” je vi­šez­nač­no i pro­te­že se od pro­ble­ma sa za­du­že­noš­ću, pre­ko res­truk­tu­ri­ra­nja dr­žav­nih po­du­ze­ća pa do pi­ta­nja eko­nom­skog ras­ta.

Me­đu­tim, ia­ko glo­bal­na ma­kro­eko­nom­ska sli­ka i ni­je to­li­ko tmur­na, u nas­tav­ku go­di­ne ana­li­ti­čar GAM.a Lar­ry Hat­heway ne vi­di ni jed­nu atrak­tiv­nu inves­ti­cij­sku kla­su. “Pred inves­ti­to­ri­ma je iz­bor naj­ma­nje ne­atrak­tiv­ne kla­se”, ka­že Hat­heway. Ana­li­ti­čar ban­ke So­ciété Généra­le Ala­in Bo­kob­za fa­vo­ri­zi­ra obvez­ni­ce s pri­no­som vi­šim od in­fla­ci­je dok se Mis­la­vu Ma­tej­ki iz JPMor­ga­na vi­še svi­đa “tvr­da imo­vi­na” - zla­to i ne­kret­ni­ne. Nje­mu su di­oni­ce naj­ma­nje priv­lač­ne, dok nje­gov ko­le­ga iz JPMor­gan Asset Ma­na­ge­men­ta John Bil­ton ka­že ka­ko di­oni­ce u nas­tav­ku go­di­ne vi­še ne­će bi­ti jef­ti­ne, ali su i da­lje atrak­tiv­ni­je od obvez­ni­ca.

Za­nim­lji­va je i pro­cje­na ko­ja je kla­sa imo­vi­ne bi­la naj­ve­ća pro­pu­šte­na pri­li­ka u do­sa­daš­njem di­je­lu go­di­ne. Za An­t­honya Karyda­ki­sa, glav­nog eko­nom­skog stra­te­ga u Mil­ler Ta­ba­ku to je skok vri­jed­nos­ti je­na na­kon što je Ban­ka Ja­pa­na u si­ječ­nju uve­la ne­ga­tiv­ne ka­mat­ne sto­pe. “Za mno­ge to je bi­la naj­ve­ća pro­pu­šte­na pri­li­ka ove go­di­ne”, iz­ja­vio je Karyda­kis.

Na pi­ta­nje u ko­joj su pre­po­ru­ci po­čet­kom go­di­ne po­gri­je­ši­li, ana­li­ti­ča­ri is­ti­ču eu­rop­ske di­oni­ce či­ji se rast oče­ki­vao zbog raz­li­či­tih mo­ne­tar­nih po­li­ti­ka eu­rop­ske i ame­rič­ke sre­diš­nje ban­ke. Eu­ro Stoxx 600 in­deks ove je go­di­ne u mi­nu­su vi­še od pet pos­to.

Za Je­remya Hal­la, ana­li­ti­ča­ra ame­rič­ke Ci­ti ban­ke, po­gre­ška je bi­la i pre­po­ru­ka za di­oni­ce europ­skih ba­na­ka. Te su di­oni­ce u pro­sje­ku pa­le 16 pos­to. “Iz­gle­da­le su jef­ti­no, ali bi i mo­gle os­ta­ti jef­ti­ne”, ka­že sa­da Hall.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.