Sve Ka­ra­mar­ko­ve biz­ni­se ‘pro­gu­tao’ Cen­tar za vo­zi­la

Kra­ko­vi Ka­ko su se i s ki­me is­pre­pli­ta­li pri­vat­ni pos­lo­vi pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Dr­ža­va se dav­no odrek­la pos­lo­va ve­za­nih uz teh­nič­ke pre­gled pa je CVH la­ni do­se­gao po­la mi­li­jar­de ku­na pri­ho­da

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SA­ŠA PAPARELLA sa­sa.paparella@pos­lov­ni.hr

Pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, či­je pos­lo­ve nad­lež­no po­vje­rens­tvo ovih da­na se­ci­ra zbog afe­re Kon­zul­tan­ti­ca, ima na­oko krat­ku ali iz­nim­no za­nim­lji­vu po­du­zet­nič­ku ka­ri­je­ru.

Na­kon što je go­di­na­ma bio u dr­žav­noj služ­bi, u ras­po­nu od še­fa ka­bi­ne­ta pred­sjed­ni­ka vla­de do po­moć­ni­ka mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va, 2002. je oti­šao u pri­vat­ne po­du­zet­ni­ke i ubr­zo se tri­put upi­sao u re­gis­tar tr­go­vač­kog su­da kao sa­vjet­nik tvrt­ke Ca­bal­lus, član Upra­ve tvrt­ke Do­ron Net i pred­sjed­nik upra­ve tvrt­ke So­bo­li, a tim je tvrt­ka­ma bio i suv­las­nik.

Ka­ko se već 2004. vra­tio me­đu ko­ris­ni­ke pro­ra­ču­na pre­uzev­ši mjes­to rav­na­te­lja POA-e, Ka­ra­mar­ko je - na­vod­no - pro­dao 30 pos­to udje­la u Do­ron ne­tu, te 20 pos­to udje­la u So­bo­li­ju Iva­nu Ba­ke­ti, ia­ko su tra­go­vi u sud­skom re­gis­tru ne­jas­ni.

So­bo­li, ko­ji da­nas vi­še ne pos­to­ji, tvrt­ka je ko­ja se naj­če- šće ve­že uz Ka­ra­mar­ko­vo ime. Os­no­vao ju je Ka­ra­mar­kov pri­ja­telj, sa­da već po­koj­ni no­vi­nar Želj­ko Mal­nar, a ime je do­bi­la po mjes­tu u Gor­skom ko­ta­ru iz ko­jeg po­tje­če Mal­na­ro­va obi­telj. Sud­ski re­gis­tar do 2011. kao vlas­ni­ke na­vo­di Mal­na­ra te Ba­ke­tu, Dra­ga­na Škr­ti­ća, Da­vo­ri­na Pav­lo­vi­ća, Bo­ri­sa Smi­lja­ni­ća i An­tu Šo­lji­ća, re­dom oso­be s bo­ga­tim is­kus­tvom u voj­s­ci i po­li­ci­ji.

“Ime To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka na­ni­je­lo je So­bo­li­ju sa­mo šte­tu. Pos­ta­li smo ču­ve­na, da ne ka­žem zlo­glas­na fir­ma”, po­ža­lio se po­čet­kom 2012. no­vi­na­ri­ma Bo­ris Smi­lja­nić, član upra­ve So­bo­li­ja. Već u ožuj­ku 2012. So­bo­li je pre­ime­no­van u Cen­tar za in­for­ma­ti­ku i pos­lov­no sa­vje­to­va­nje (CIPS) a u si­ječ­nju 2014. pri­po­jen je Cen­tru za pro­met­na i teh­nič­ka vje­šta­če­nja i eks­per­ti­ze. I ta tvrt­ka ima za­nim­lji­vu po­vi­jest - os­no­va­na je 1994. u Met­ko­vi­ću pod ime­nom Con­to com­mer­ce 94. Ne­ko­li­ko mje­se­ci na­kon što je ap­sor­bi­rao CIPS (ex So­bo­li), u ožuj­ku 2014. ne­ka­daš­nji Con­to com­mer­ce 94 do­bi­va svo­je no­vo, tre­će ime pa se sa­da zo­ve In­tel plan. Po­čet­kom 2014. i In­tel – plan do­bi­ja no­vog vlas­ni­ka, Cen­tar za vo­zi­la Hr­vat­ske (CVH), u ko­jem ta­ko­đer do­mi­ni­ra­ju biv­ši pri­pad­ni­ci re­pre­siv­nog apa­ra­ta.

Toj je pri­vat­noj tvrt­ki MUP još 1993., dok ga je vo­dio HDZo­vac Ivan Jar­njak, pre­pus­tio pos­lo­ve ve­za­ne uz obav­lja­nje teh­nič­kih pre­gle­da, re­gis­tra­ci­ju vo­zi­la i iz­da­va­nje prob­nih plo­či­ca. Vlas­ni­ci CVHa od po­čet­ka su biv­ši vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni po­li­caj­ci, a iz is­tog se ba­ze­na iz­a­bi­re i me­na­džer­ski ka­dar.

Za­hva­lju­ju­ći ola­ko pre­pu­šte­noj tak­voj po­zi­ci­ji na tr­ži­štu, CVH pos­lu­je fan­tas­tič­no – 2015. su za­vr­ši­li sa 492,4 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da i 28 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti, pro­sjeć­na je pla­ća u toj tvrt­ki sko­ro 11.000 ku­na a suv­las­ni­ci su uvr­šte­ni me­đu naj­bo­ga­ti­je Hr­va­te. Ras­tu pri­ho­da ne­ma kra­ja, u če­ti­ri go­di­ne na­ras­li su za 100 mi­li­ju­na ku­na, a od to­ga sa­mo u zad­njoj go­di­ni za čak 50 mi­li­ju­na ku­na. Da­naš­nji pred­sjed­nik Upra­ve je Da­vo­rin Pav­lo­vić, biv­ši suv­las­nik i član upra­ve So­bo­li­ja.

Ne­jas­no je za­što se CVH 1998. odre­kao ma­njeg di­je­la svo­jih ov­las­ti u ko­rist Hr­vat­skog auto klu­ba (HAK), no za­nim­lji­vo je za­bi­lje­ži­ti da je sa­vjet­nik u HAKu od 1998. do 2000. bio To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, či­ja se ka­ri­je­ra ne­ko­li­ko pu­ta is­pre­ple­la sa sek­to­ri­ma pro­me­ta i ener­ge­ti­ke.

S naf­t­nim se sek­to­rom Ka­ra­mar­ko po­ve­zan ne sa­mo kroz ak­tu­al­nu afe­ru, već i ta­ko što je kao šef POAe 2006. na­vod­no spri­je­čio oba­vje­štaj­ca Želj­ka Ba­gi­ća da pre­uz­me upra­vu Si­na­ca, Ini­ne za­šti­tar­ske tvrt­ke kće­ri. Kas­ni­je je Ba­gić ipak ušao u upra­vu Si­na­ca i to na­vod­no – ka­ko je ta­da pi­sao Bu­si­ness.hr – na­kon što je spri­je­čio So­bo­li u do­bi­va­nju šest mi­li­ju­na ku­na vri­jed­nog pos­tav­lja­nja vi­de­oka­me­ra na Ini­nim ben­zin­skim cr­p­ka­ma...

Ivan Ba­ke­ta, ta­daš­nji član upra­ve So­bo­li­ja, de­man­ti­rao je da je So­bo­li kon­ku­ri­rao za taj po­sao, no priz­nao je da su za Inu ra­di­li na si­gur­nos­nom kon­zal­tin­gu, od­nos­no iz­ra­di stu­di­je o lu­ci Mo­rinj i pro­cje­ne si­gur­nos­ti ra­fi­ne­ri­ja.

U Ka­ra­mar­ko­voj ka­ri­je­ri ne manj­ka za­nim­lji­vih li­ko­va, pa ga ta­ko i po­du­zet­nik Zo­ran Go­bac, gaz­da do­ma­ćeg ru­ko­me­ta, u in­ter­v­ju­ima na­zi­va pri­ja­te­ljem, a da­nas po­koj­ni Da­ni­el An­te Ši­mac, zvi­ždač iz Ve­li­ke Go­ri­ce, po­ve­zu­je Ka­ra­mar­ka s taj­ku­nom Želj­kom Žu­ži­ćem. Ši­mac je go­di­na­ma pri­kup­ljao do­ku­men­ta­ci­ju o Žu­ži­će­vim mal­ver­za­ci­ja­ma i po­tom slo­žio ne­vje­ro­jat­no is­r­r­p­nu i fo­ren­zič­ki pre­ciz­nu pri­ja­vu DORHu. Tvr­dio je da mu je Ka­ra­mar­ko i kao šef taj­ne služ­be i kao mi­nis­tar po­li­ci­je ra­dio pre­pre­ke u po­ku­ša­ji­ma da se Žu­ži­ća pri­ve­de prav­di pa ga je 2007. pri­ja­vio unu­tar­njoj kon­tro­li SOAe. Ši­mac je ot­krio ka­ko Ka­ra­mar­ko la­že tvr­de­ći da je za­vr­šio fa­kul­tet 1985., ia­ko se to do­go­di­lo tek 1989.

“Straš­no je u kak­voj dr­ža­vi ži­vi­mo, kad oso­ba s la­ži­ra­nom bi­ogra­fi­jom bi­va pos­tav­lja­na na naj­od­go­vor­ni­ja mjes­ta”, re­kao je no­vi­na­ri­ma o da­naš­njem pot­pred­sjed­ni­ku Vla­de zvi­ždač Da­ni­el An­te Ši­mac.

ANTO MAGZAN/PIXSELL

Da­vo­rin Pav­lo­vić (CVH) i Anto Šo­ljić, ne­ka­daš­nji suv­las­ni­ci So­bo­li­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.