Ste­čaj bez imo­vi­ne

City Ex noć­na mo­ra za vje­rov­ni­ke, vi­si i Er­ste ban­ka

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VAROŠANEC su­za­na.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr

Er­ste ban­ka naj­ve­ći je vje­rov­nik, po­tra­žu­je oko 120 mil. ku­na, a ima i raz­luč­na pra­va na po­kret­ni­na­ma

Pos­to­je i lo­ši­ji ste­ča­je­vi od ste­ča­ja City Exa, ali i mno­go sret­ni­ji po pi­ta­nju imo­vi­ne i na­pla­te vje­rov­ni­ka, ocje­nju­je ste­čaj­ni upra­vi­telj Zdrav­ko Krz­nar. Na­kon zbra­ja­nja imo­vi­ne i obve­za u nje­go­vu iz­vješ­ću o sta­nju City Exa za vje­rov­ni­ke baš i ne­ma pu­no do­brih vi­jes­ti. Ro­či­šte je 15. lip­nja na Tr­go­vač­kom su­du u Za­gre­bu, kad će se oni upoz­na­ti s po­je­di­nos­ti­ma, a po­tom će od­lu­či­va­ti da se kre­ne s unov­če­njem imo­vi­ne. No, City Ex ras­po­la­že skrom­nom imo­vi­nom, za raz­li­ku od pri­jav­lje­nih obve­za ko­je iz­no­se oko 150 mi­li­ju­na ku­na. Raz­log je to i za mo­gu­ću noć­nu mo­ru broj­nih vje­rov­ni­ka, ali i za dra­mu biv­ših rad­ni­ka. Er­ste ban­ka, pak, naj­ve­ći je vje­rov­nik s po­tra­ži­va­njem ko­je iz­no­si oko 120 mi­li­ju­na, ujed­no s raz­luč­nim pra­vi­ma na po­kret­ni­na­ma, ka­že ste­čaj­ni upra­vi­telj, po­t­vr­đu­ju­ći da City Ex u vlas­niš­tvu ne­ma ni­jed­nu ne­kret­ni­nu, a ne­ma ni zna­čaj­ni­jih po­kret­ni­na.

Sva vo­zi­la bi­la su pod ugo­vo­ri­ma o le­asin­gu, pa su ih da­va­te­lji le­asin­ga po­vuk­li. Sta­nje na ra­ču­nu je nu­la ku­na, a na­kon pro­da­je di­je­la sku­te­ra u pred­ste­ča­ju za pla­će rad­ni­ka, u sje­di­štu tvrt­ke os­ta­lo je sa­mo 48 sku­te­ra. U vlas­niš­tvu duž­ni­ka još je 7 ti­skar­skih li­ni­ja i stro­je­va u do­brom sta­nju, ne­ko­li­ko de­se­ta­ka ra­ču­na­la, mo­ni­to­ra i pi­sa­ča, a kad se sve pro­da, utr­žak se pro­cje­nju­je 300400 ti­su­ća ku­na, i to ako bu­de sre­će. Oko 200 sku­te­ra tre­nu­tač­no je iz­van do­ma­ša­ja jer naj­mo­dav­ci po­la­žu pra­vo za­dr­ža­va­nja, pa Krz­nar spre­ma ak­ci­ju ka­ko bi ih vra­tio u ste­čaj­nu ma­su duž­ni­ka.

Ipak, City Ex vo­di ve­lik broj spo­ro­va u ko­ji­ma je tu­ži­telj. Za je­dan ve­li­ki spor Krz­nar sma­tra da pos­to­je šan­se za us­pjeh, a ta­ko bi se rad­ni­ci ba­rem di­je­lom na­mi­ri­li. U ti­je­ku je i spor u ko­jem City Ex po­bi­ja raz­luč­no pra­vo HAKOMa tra­že­ći da mu se omo­gu­ći ras­po­la­ga­nje s 4,3 mil. kn. Ri­ječ je o iz­no­su ko­ji u pri­sil­noj na­pla­ti ni­je upla­ćen re­gu­la­to­ru, već su sred­stva za­dr­ža­na kod Fi­ne dok se pos­tu­pak u pred­me­tu iz 2014. ne za­vr­ši na Vi­so­kom uprav­nom su­du. Evi­den­ti­ra­na su i po­tra­ži­va­nja od kupaca od če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na. Rad­nič­ka, pak, po­tra­ži­va­nja iz­no­se oko če­ti­ri i pol mi­li­ju­na ku­na. Kad je pos­tu­pak kre­nuo, bi­lo je 49 rad­ni­ka, no ukup­no je ri­ječ o vi­še od ti­su­ću rad­ni­ka, a sa­mo u po­s­ljed­nje vri­je­me Krz­na­ru se za po­moć obra­ti­lo njih oko 300. Ar­hi­va ni­je sre­đe­na, in­s­pek­to­ri stal­no ša­lju do­pi­se, a Hr­vat­ski za­vod za mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje od su­da tra­ži da se pa­pi­ri žur­no sre­de. Re­po­vi su to na­kon pro­pas­ti tvrt­ke či­ji su uz­ro­ci, pre­ma iz­vješ­ću, sma­nje­nje ci­je­na u seg­men­tu dos­ta­ve pi­sa­ma, gu­bi­tak ključ­nih kli­je­na­ta, obus­ta­va dis­tru­bi­ci­je no­vi­na, ali i ne­po­volj­no re­gu­la­tor­no okru­že­nje. S tim je u ve­zi i tuž­ba na me­đu­na­rod­noj ar­bi­tra­ži u ko­joj se tvr­di da je RH pre­kr­ši­la odred­be me­đu­na­rod­nog ugo­vo­ra jer ni­je pro­ve­la li­be­ra­li­za­ci­ju po­štan­skog tr­ži­šta, pa stra­ni inves­ti­tor tvr­di da je pret­pio 52 mi­li­ju­na eura šte­te.

NA­KON PRO­DA­JE DI­JE­LA SKU­TE­RA U PRED­STE­ČA­JU ZA PLA­ĆE, U SJE­DI­ŠTU TVRT­KE OS­TA­LO JE SA­MO 48 SKU­TE­RA. OKO 200 SKU­TE­RA ZA­DR­ŽA­LI SU NAJ­MO­DAV­CI

FOTOLIA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.