Još ni­šta od ECBo­vih jef­ti­nih kre­di­ta za grč­ke ban­ke

Drag­hi­je­vo ‘ne’ Baš kad je Tsi­pras u par­la­men­tu gu­rao re­for­me, sti­gla je lo­ša vi­jest

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­NA BILUŠ Idu­ća pri­li­ka uka­zat će se naj­ra­ni­je za tri tjed­na ka­da je pla­ni­ran no­vi sas­ta­nak Vi­je­ća Europ­ske sre­diš­nje ban­ke

Drag­hi­je­vo 'ne' Baš kad je Tsi­pras u par­la­men­tu gu­rao re­for­me, sti­gla je lo­ša vi­jest

Alexis Tsi­pras mo­žda je us­pio u par­l­me­ne­tu pro­gu­ra­ti no­vu run­du re­for­mi ko­je mu grč­ki kre­di­to­ru uvje­tu­ju idu­ću tran­šu iz spa­so­nos­nog pa­ke­ta po­mo­ći, ali na do­bre vi­jes­ti za ban­ke u svo­joj zem­lji mo­rat će se str­pi­ti još ne­ko vri­je­me.

Čel­niš­tvo Europ­ske sre­diš­nje ban­ke od­bi­lo je grč­kim ban­ka­ma do­pus­ti­ti da se po­no­vo jef­ti­no za­du­žu­ju u toj ins­ti­tu­ci­ji na na­čin da za ko­la­te­ral po­nu­de grč­ke dr­žav­ne obvez­ni­ce, ma­da je mla­di pre­mi­jer te zem­lje oče­ki­vao da će ve­to na ko­ri­šte­nje po­volj­nih ECBo­vih zaj­mo­va bi­ti ski­nut. Idu­ća pri­li­ka uka­zat će mu se naj­ra­ni­je za tri tjed­na ka­da je pla­ni­ran no­vi sas­ta­nak Vi­je­ća Europ­ske sre­diš­nje ban­ke.

Svo­ju od­lu­ku da grč­ke fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je još ne­ko vri­je­me za­dr­ži da­le­ko od po- volj­nih eura gu­ver­ner ECB-a Ma­rio Drag­hi ko­men­ti­rao je či­nje­ni­com da ta ban­ka za ta­kav po­tez još ni­je sprem­na:

“Pre­zen­ta­ci­ju smo ima­li, ali od­lu­či­li ni­smo. Is­ti­na je da je po pi­ta­nju Grč­ke po­s­ljed­njih mje­se­ci doš­lo do znat­nog na­pret­ka, no od­lu­ku će­mo do­ni­je­ti na­kon što bu­du im­ple­men­ti­ra­ne ak­ci­je ve­za­ne za ‘ba­ilo- ut’”, iz­ja­vio je Drag­hi. Grč­kim ban­ka­ri­ma ta­ko ida­lje pre­os­ta­je da lik­vid­nost osi­gu­ra­va­ju po ne­po­volj­ni­jim ka­ma­ta­ma kroz ECB-ov ins­tru­ment “Emer­gen­cy Liqu­idity Assis­tan­ce, na što su pri­mo­ra­ne od ve­lja­če proš­le go­di­ne ka­da im je Drag­hi odu­zeo pra­vo pris­tu­pa jef­ti­nim kre­di­ti­ma jer Tsi­pra­so­va vla­da ni­je us­pje­la pro­ves­ti mje­re ko­je je zah­ti­je­vao me­đu­na­rod­ni pro­gram po­mo­ći Grč­koj.

Ia­ko se mo­rao po­mi­ri­ti s od­lu­kom ECB-a o ban­ka­ma, grč­ki pre­mi­jer ida­lje naj­av­lju­je ka­ko bi se obvez­ni­ce nje­go­ve zem­lje mo­gle vra­ti­ti u ope­ra­ci­ju sre­diš­nje ban­ke zna­nu kao kao kvan­ti­ta­tiv­no ot­pu­šta­nje već u sr­p­nju, ma­da je grč­ki rej­ting i da­lje pod oz­na­kom “junk”.

GRČ­KIM BAN­KA­RI­MA I DA­LJE PRE­OS­TA­JE DA LIK­VID­NOST OSI­GU­RA­VA­JU PO NE­PO­VOLJ­NI­JIM KA­MA­TA­MA NA ŠTO SU PRI­MO­RA­NE OD VE­LJA­ČE PROŠ­LE GO­DI­NE

REUTERS

Gu­ver­ner ECB-a Ma­rio Drag­hi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.