‘Od Spli­ta že­li­mo na­pra­vi­ti cje­lo­go­diš­nju des­ti­na­ci­ju’

Mic­ha­el Sa­ran, di­rek­tor Odi­en Gru­pe, naj­av­lju­je 8 mi­li­ju­na eura ula­ga­nja u Le Me­ri­di­en Lav

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

“U ovoj go­di­ni otva­ra­mo dva no­va res­to­ra­na, Co­nle­ma­ni i 7 Pal­mi, kao i no­vu te­ra­su. Na­ši pla­no­vi za ula­ga­nje uklju­ču­ju i pro­ši­re­nje ma­ri­ne za bar 25 pos­to, te ob­no­vu apart­ma­na i ne­kih so­ba, kao i otva­ra­nje no­vog be­ach klu­ba. U Ma­ri­ni ta­ko­đer pla­ni­ra­mo no­ve ugos­ti­telj­ske i tr­go­vač­ke sa­dr­ža­je ko­ji će bi­ti na ras­po­la­ga­nju na­šim gos­ti­ma te lo­kal­nom sta­nov­niš­tvu.”, is­ti­če Mic­ha­el Sa­ran.

Do­da­je ka­ko se ra­di o luk­suz­nom re­sor­tu ko­ji mo­ra ići uko­rak s no­vim ho­tel­skim tren­do­vi­ma ko­ji se sve br­že mi­je­na­ju, uz rast zah­tje­va gos­ti­ju. Cilj je da Pod­stra­na ali i Split pos­ta­nu cje­lo­go­diš­nja des­ti­na­ci­ja.

Ina­če, Odi­en Gru­pa hr­vat­sko tu­ris­tič­ko tr­ži­šte poz­na­je pre­ko svo­jih tvrt­ki za or­ga­ni­za­ci­ju pu­to­va­nja agen­ci­ja Če­dok bi­la je pr­va u biv­šoj Če­hos­lo­vač­koj ko­ja je po­kre­nu­la au­to­bus­ne tu­re pre­ma Ja­dra­nu. Inves­ti­ci­ja u Pod­stra­ni je re­zul­tat ana­li­ze hr­vat­skog tr­ži­šta na ko­je je gu­pa­ci­ja že­lje­la ući upra­vo zbog ve­li­kog po­ten­ci­ja­la u ra­zvo­ju tu­riz­ma, ka­že nam Sa­ran.

“Ho­tel Lav bio je naj­bo­lji iz­bor jer se ra­di o jed­nom od naj­ve­ćih i naj­poz­na­ti­jih ho­tel­skih re­sor­ta u Hr­vat­skoj, ko­ji u svom sas­ta­vu ima i ma­ri­nu, te jed­nu od naj­ve­ćih kon­gres­nih dvo­ra­na i wel­l­ness cen­tar, što je važ­no za do­vo­đe­nje gos­ti­ju van ljet­ne se­zo­ne. Una­toč to­me, još uvi­jek se ra­di o des­ti­na­ci­ji ko­ja je pod­ci­je­nje­na na tr­ži­štu Split ima po­ten­ci­jal pos­ta­ti vr­hun­ska svjet­ska des­ti­na­ci­ja”, is­ti­če Sa­ran, ko­ji je od­go­vo­ran za vo­đe­nje fon­da kao te ujed­no i pro­jekt pre­uzi­ma­nja ho­te­la Lav.

Uz tu­ris­tič­ki por­t­felj ko­ji uklju­ču­je i CK Alex, tu­ro­pe­ra­to­ra za Grč­ku, Ahoy Tu­riz­m­za Tur­sku, te ESO Tra­vel za eg­zo­tič­ne des­ti­na­ci­je i pu­to­va­nja po mje­ri, te por­tal za pu­to­va­nja Ou­tvia, Odi­en Gru­pa je­dan je od vo­de­ćih inves­ti­to­ra u ne­kret­nin­skom sek­to­ru. Če­si i tu vi­de svo­ju šan­su.

“Ia­ko nam je tu­ri­zam od stra­te­škog zna­ča­ja za ula­ga­nje, naš in­te­res za inves­ti­ci­je u Hr­vat­skoj ni­je ogra­ni­čen sa­mo na tu­ri­zam, zbog to­ga smo od­lu­či­li otvo­ri­ti ured u Za­gre­bu. Iz Za­gre­ba će­mo uprav­lja­ti ope­ra­ci­ja­ma ne sa­mo u Hr­vat­skoj, već i Slo­ve­ni­ji i Cr­noj Go­ri, za­klju­ču­je Sa­ran. Priz­na­je da je kom­pa­ni­ja zbog ge­opo­li­tič­ke si­tu­aci­je za sad za­us­ta­vi­la svo­je du­go­roč­ne pla­no­ve za ula­ga­nje u Tur­skoj, ko­ja ove go­di­ne oče­ku­je i do 40 pos­to ma­nji pri­hod od tu­riz­ma. To me­đu­tim, ni­je raz­log zbog ko­jeg se ula­ga­či od­lu­ču­ju do­ći u Hr­vat­sku, sma­tra Sa­ran.

“Ia­ko kri­za u dru­gim zem­lja­ma Me­di­te­ra­na mo­že ubr­za­ti ne­ke pro­ce­se, ne vje­ru­jem da stra­ne ula­ga­če za­ni­ma Hr­vat­ska sa­mo zbog pro­ble­ma u Tur­skoj ili ne­koj dru­goj zem­lji, već vi­de ve­lik po­ten­ci­jal za ula­ga­nje u Hr­vat­skoj, po­go­to­vo u po­dru­čju tu­riz­ma. Mi smo za­to tu”, za­klju­či je Mic­ha­el Sa­ran.

FOTO: Odi­en

Mic­ha­el Sa­ran i Odi­en Gru­pa ula­ze u ne­kret­nin­ski biz­nis u re­gi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.