Ve­li­ka me­da­lja za tri vi­na i čak 88 zla­ta

48. iz­lož­ba vi­na kon­ti­nen­tal­ne Hr­vat­ske U Sve­tom Iva­nu Ze­li­ni po­di­je­lje­nja priz­na­nja naj­bo­ljim vi­na­ri­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK

do­bi­li su Po­dru­mi Ko­lar iz ba­ranj­ske Su­ze za svo­je char­don­nay iz 2015., a na­gra­du je pri­mio vlas­nik Lju­de­vit Ko­lar.

Na­gra­da za naj­bo­lje oci­je­nje­no pre­di­kat­no vi­no je tra­di­ci­onal­no otiš­la Bo­ri­su Dren­škom iz vi­na­ri­je Bo­dren iz Hu­ma na Su­tli ko­ja tak­ve na­gra­de osva­ja na na­tje­ca­nji­ma od Is­tan­bu­la do Lon­do­na.

Na­gra­da za naj­bo­lje oci­je­nje­no cr­no mir­no vi­no iz pret­hod­ne dvi­je go­di­ne ber­be otiš­la je ba­ranj­skoj Vi­na­ri­ji Pin­kert za nji­ho­vu mje­ša­vi­nu cr­nih sor­ti iz ber­be 2014. Na­gra­du je uru­čio mi­nis­tar Da­vor Ro­mić, a priz­na­nje je pri­mio vlas­nik vi­na­ri­je Zol­tan Pin­kert.

Na­gra­da za naj­bo­lje oci­je­nje­no cr­no mir­no vi­no sta­ro tri i vi­še go­di­na otiš­lo je vi­na­ri­ji Osi­lo­vacFe­ra­vi­no za nji­ho­vu sor­tu fran­kov­ka ber­be 2012., a pri­mio ju je Alen Bri­tva­re­vić.

Naj­bo­lje pje­nu­ša­vo vi­no u kon­ti­nen­tal­noj Hr­vat­skoj ima vi­na­ri­ja Vu­glec Breg, a na­gra­da je uru­če­na Ja­smin­ki Ša­ško, glav­noj eno­lo­gi­nji Vu­glec Bre­ga za pje­nu­šac Ba­ro­ni­al iz go­di­ne 2011.

Na­gra­da za naj­bo­lje oci­je­nje­no voć­no vi­no otiš­la je OPGu Mi­ha­lić za sor­tu tayber­ry ber­be 2015., a pre­uzeo ju je vlas­nik Ja­dran­ko Mi­ha­lić. Na­gra­da za naj­bo­lje oci­je­nje­no su­ho bi­je­lo mir­no vi­no po­dre­gi­je Sje­ve­ro­za­pad­ne Hr­vat­ske otiš­lo je Jo­si­pu Vla­ho­vi­ću iz OPGa Vla­ho­vić iz Šte­fan­ca za raj­n­ski riz­ling, ber­ba 2015.

Na­gra­du za naj­bo­lje oci­je­nje­no bi­je­lo mir­no vi­no s os­tat­kom ne­pro­vre­la še­će­ra po­dre­gi­je Sje­ve­ro­za­pad­ne do­bi­la je Vi­na­ri­ja Ša­fran za svoj tra­mi­nac iz 2012. Pred­stav­ni­ci vi­na­ri­je, a na­gra­du je pre­uze­la Ka­ta­ri­na Tr­žec, kćer suv­las­ni­ka.

Na­gra­da “Dra­gu­tin Stra­ži­mir” za naj­bo­lje oci­je­njen vi­zu­al­ni iden­ti­tet bo­ce oti­šao je OPGu Pu­he­lekPu­rek za nji­ho­vo vi­no pje­nu­šac bren­da Kra­lji­ca.

Naj­bo­lje oci­je­nje­no vi­no i Šam­pi­on 48. iz­lož­be vi­na kon­ti­nen­tal­ne Hr­vat­ske je Vi­na­ri­ja Bo­dren i nji­ho­va mje­ša­vi­na bi­je­lih sor­ti, Le­de­na ber­ba iz 2011.

MAR­KO PRPIĆ/PIXSELL

La­ure­ti ovo­go­diš­nje iz­lož­ba vi­na kon­ti­nen­tal­ne Hr­vat­ske

MAR­KO PRPIĆ/PIXSELL

Na­gra­du OPG-u Pu­he­lek-Pu­rek, uru­čio je mi­nis­tar Da­vor Ro­mić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.