Za­gre­bač­ka žu­pa­ni­ja ide s na­tje­ča­ji­ma za saj­mo­ve

Tra­di­ci­ja Grad Jas­tre­bar­sko me­đu pr­vi­ma je pre­poz­nao važ­nost i do­se­ge Pos­lov­nog uz­le­ta

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET -

Grad Jas­tre­bar­sko ove je su­bo­te bio do­ma­ćin pet­na­es­te ma­ni­fes­ta­ci­je u sklo­pu pro­jek­ta Pos­lov­ni uz­let na­mi­je­nje­nog edu­ka­ci­ji ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka. Mis­lav Ši­ma­to­vić, glav­ni ured­nik Pos­lov­nog dnev­ni­ka is­tak­nuo je ka­ko je Pos­lov­ni uz­let sna­žan alat ko­jim ma­li i sred­nji po­du­zet­ni­ci po­di­žu svoj ni­vo zna­nja i kom­pe­ten­ci­ja či­me si ga­ran­ti­ra­ju mjes­to na do­ma­ćem, ali ino­zem­nim tr­ži­šti­ma. Po­seb­no se za­hva­lio gra­du Jas­tre­bar­sko ko­ji je pr­vi pre­poz­nao nje­gov zna­čaj.

˝Da­naš­njom ma­ni­fes­ta­ci­jom već smo de­be­lo u tre­ćoj se­zo­ni pro­jek­ta Pos­lov­ni uz­let. Ma­li po­du­zet­ni­ci su­dje­lu­ju u kre­ira­nju BDP a s 50 pos­to, a naš cilj je po­tak­nu­ti ih na ino­va­ti­van pris­tup u kre­ira­nju pos­lo­va­nja i no­vih pos­lov­nih mo­de­la. Že­li­mo im po­ka­za­ti ka­ko pos­ti­ći za­do­vo­lja­va­ju­ću ra­zi­nu kon­ku­rent­nos­ti˝, po­ru­čio je Ši­ma­to­vić.

Sti­pe Bu­čar, za­mje­nik gra­do­na­čel­ni­ka Jas­tre­bar­skog is­tak­nuo je da su no­va zna­nja ključ i ka­ko baš za­to grad po­dr­ža­va pro­jekt od pr­vog da­na. ˝Ovo je je­dins­tve­na pri­li­ka da sve po­du­zet­ni­ke da stek­nu no­va zna­nja. Sa­mo usa­vr­ša­va­njem u stru­ci, edu­ka­ci­ja­ma, pra­će­njem no­vih teh­no­lo­gi­ja mo­že­mo za­do­vo­lji­ti zah­tje­va do­ma­ćeg i EU tr­ži­šta. Oni ovi­me usa­vr­ša­va­ju svo­je pos­lo­va­nje i ra­de za bo­lje su­tra˝, tvr­di Bu­čar.

Da­mir Fa­ša­ić, pro­čel­nik odje­la za gos­po­dar­stvo Za­gre­bač­ke žu­pa-

Sti­pe Bu­čar za­mje­nik gra­do­na­čel­ni­ka Jas­tre­bar­skog

ni­je na­gla­sio je ka­ko je ri­ječ o tre­ćem Pos­lov­nom uz­le­tu na ra­zi­ni žu­pa­ni­je i ka­ko su ti­me omo­gu­ći­li po­du­zet­ni­ci­ma ci­je­le žu­pa­ni­je da se po­ve­žu, uče i na­pre­du­ju.

˝Ri­ječ je o pro­jek­tu poz­na­tom po ci­je­loj Hr­vat­skoj što do­da­no go­vo­ri da je ri­ječ o iz­vr­s­no or­ga­ni­zi­ra­nom i ko­ris­nom pro­jek­tu u ko­ji smo se mi me­đu pr­vi­ma uklju­či­li. Na­ma u Hr­vat­skoj je po­treb­no ko­ri­gi­ra­nje za­ko­na ko­ji­ma bi se olak­ša­lo po­du­zet­ni­ci­ma, mi kao žu­pa­ni­ja da­je­mo bes­po­vrat­ne pot­po­re, kra­jem lip­nja bit će objav­lje­ni re­zul­ta­ti jed­nog od na­tje­ča­ja. Su­bve­ni­ci­oni­ra­mo i kre­di­te u vi­si­ni od 4% u su­rad­nji s mi­nis­tar­stvom što je za po­du­zet­ni­ke za­pra­vo po­volj­no kre­di­ti­ra­nje kak­vo im tre­ba. Usko­ro nam ide i na­tje­čaj za po­du­zet­ni­ke na saj­mo­vi­ma, a ula­že­mo i u edu­ci­ra­nje ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka kon­ti­nu­ira­no˝, za­klju­čio je Fa­ša­ić.

SA­MO USA­VR­ŠA­VA­NJEM U STRU­CI, EDU­KA­CI­JA­MA, PRA­ĆE­NJEM NO­VIH TEH­NO­LO­GI­JA MO­ŽE­MO ZA­DO­VO­LJI­TI ZAH­TJE­VE DO­MA­ĆEG I EU TR­ŽI­ŠTA

MAR­KO PRPIĆ/PIXSELL

Sti­pe Bu­čar, za­mje­nik gra­do­na­čel­ni­ka Jas­tre­bar­skog

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.