Pu­tin na­re­dio ula­ga­nje 10 ml­rd. eura u Sr­bi­ju

Osam mi­li­jar­di eura bit će ulo­že­no u in­fras­truk­tu­ru i u odre­đe­ne tvor­ni­ce, a dvi­je mi­li­jar­de u ener­ge­ti­ku

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin pri­pre­mio je no­vu eko­nom­sku stra­te­gi­ju za re­gi­ju i Sr­bi­ju, a za taj pro­je­kat an­ga­ži­rao je eki­pu mla­dih i ne­kom­pro­mi­ti­ra­nih oso­ba, tvr­di Blic. Ka­ko doz­na­je taj list, na če­lu no­vog Pu­ti­no­vog ti­ma za Bal­kan bit će Alek­san­dar Fo­men­ko, pra­vos­lav­ni ak­ti­vist ko­ji je bio duž­nos­nik pra­vos­lav­nog Fon­da Va­si­li­ja Ve­li­kog i na toj li­ni­ji ima od ra­ni­je ve­ze sa Sr­bi­jom. Iz­vor Bli­ca bli­zak Fo­men­ku ka­že da su on i nje­gov tim de­fi­ni­ra­li pro­jek­ci­ju eko­nom­skog po­ho­da na Sr­bi­ju.

“Mo­sk­va je od­lu­či­la pro­mi­je­ni­ti tak­ti­ku ta­ko da će pre­ko inves­ti­ci­ja utje­ca­ti na zbi­va­nja u re­gi­ji i u Sr­bi­ji. Fo­men­ko je do­bio na­log da pro­na­đe na­čin ka­ko pla­si­ra­ti 10 mi­li­jar­di eura, ko­li­ko je Krem­lj iz­dvo­jio za Sr­bi­ju, a da po­li­ti­ča­ri­ma ko­ji su opre­di­je­lje­ni za euro­atlant­ske in­te­gra­ci­je taj novac ‘ne bo­de oči’. Od tog nov­ca, osam mi­li­jar­di bit će ulo­že­no u in­fras­truk­tu­ru i u ne­ke tvor­ni­ce, a dvi­je mi­li­jar­de u ener­ge­ti­ku. Čak se pla­ni­ra da se Ru­si uklju­če i u iz­grad­nju be­ograd­ske pod­zem­ne že­ljez­ni­ce”, objaš­nja­va su­go­vor­nik Bli­ca. On do­da­je da je Fo­men­koo is­pla­ni­rao da ru­ski novac u Sr­bi­ju ulo­ži pre­ko slo­ven­skih inves­ti­cij­skih fon­do­va. Ka­ko se na­vo­di, Fo­men­ko je je­dan od tri­de­se­tak mla­đih oso­ba ko­je je Pu­tin ne­dav­no oku­pio oko se­be i ko­ji mo­ra­ju re­ali­zi­ra­ti eko­nom­sku ofen­zi­vu na re­gi­ju, po­seb­no na Sr­bi­ju. Ri­ječ je, tvr­di se, o iz­u­zet­no obra­zo­va­nom čo­vje­ku ko­ji go­vo­ri ne­ko­li­ko je­zi­ka i uži­va ve­li­ko po­vje­re­nje ru­skog pred­sjed­ni­ka.

Pre­ko slo­ven­skih fon­do­va

“Ta­kav pla­sman ka­pi­ta­la bit će i te­ma raz­go­vo­ra ru­skog pred­sjed­ni­ka Pu­ti­na sa slo­ven­skim duž­nos­ni­ci­ma kra­jem lip­nja, ka­da će po­sje­ti­ti Ljub­lja­nu. Osim ko­ri­šte­nje slo­ven­skih inves­ti­cij­skih fon­do­va Ru­si­ja pla­ni­ra dio sred­sta­va na­mi­je­nje­nih ja­ča­nju utje­ca­ja u re­gi­ji ulo­ži­ti i pre­ko švi­car­skih fon­do­va.

Do pro­mje­na u ru­skom pris­tu­pu zem­lja­ma biv­še Ju­gos­la­vi­je, a ti­me i do os­ni­va­nja no­vog ti­ma za­du­že­nog za pro­vo­đe­nje Pu­ti­no­ve po­li­ti­ke, doš­lo je za­to što je Pu­tin za­klju­čio ka­ko je zbog osob­nih eko­nom­skih in­te­re­sa nje­go­vih do­sa­daš­njih iz­as­la­ni­ka, ko­ji su bi­li za­du­že­ni za pla­sman ru­skog ka­pi­ta­la u re­gi­ju, Ru­si­ja iz­gu­bi­la ge­opo­li­tič­ki utje­caj na Bal­ka­nu. To za­pra­vo zna­či da će Alek­san­dar Ba­ba­kov, do­sa­daš­nji Pu­ti­nov iz­as­la­nik za­du­žen za Sr­bi­ju bi­ti smi­je­njen, a o to­me je oba­vi­je­šte­na i sr­p­ska vlast”, tvr­di iz­vor Bli­ca. Me­đu­tim, u sr­p­skoj vla­di nit­ko ni­je že­lio po­t­vr­di­ti ili opo­vrg­nu­ti saz­na­nje lis­ta.

Mah­mud Bu­ša­tli­ja, kon­zul­tan­ta za stra­na ula­ga­nja, ka­že da ga ne ču­di Pu­ti­no­va stra­te­gi­ja.

Pr­vo do­la­ze po me­di­je?

“Slič­ne naz­na­ke da­la je i agen­ci­ja Blo­om­berg. Ru­si su shva­ti­li da pre­ko inves­ti­ci­ja mo­gu os­tva­ri­ti ge­opo­li­tič­ki in­te­res, ko­ji su na Bal­ka­nu go­to­vo iz-

NA ČE­LU NO­VOG PU­TI­NO­VA TI­MA ZA BAL­KAN BIT ĆE ALEK­SAN­DAR FO­MEN­KO, PRA­VOS­LAV­NI AK­TI­VIST KO­JI JE OD RA­NI­JE PO­VE­ZAN SA SR­BI­JOM

gu­bi­li. Sr­p­ska stra­na mo­ra odre­di­ti lju­de ko­ji će o od­lu­či­va­ti o ta­ko ve­li­kim iz­no­si­ma. Kod Ru­sa je sve cen­tra­li­zi­ra­no. Ako je Pu­tin odre­dio no­vog čo­vje­ka za Sr­bi­ju, taj ima sve ov­las­ti. I mi mo­ra­mo ura­di­ti jed­na­ko, jer osim Ru­sa nit­ko ne nu­di to­li­ki novac”, re­kao je Bu­ša­tli­ja za Blic.

Po­če­tak ru­skog gos­po­dar­skog osva­ja­nja Sr­bi­je mo­gao se nas­lu­ti­ti u ve­lja­či ove go­di­ne ka­da su sr­p­ski me­di­ji obja­vi­li da Ru­si­ja pla­ni­ra ku­pi­ti u Sr­bi­ji te­le­vi­zi­ju s na­ci­onal­nom frek­ven­ci­jom, a kao ku­pac se spo­mi­njao ru­ski mi­li­ju­naš Kons­tan­tin Ma­lo­fe­jev, bli­zak pred­sjed­ni­ku Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu.

Us­to spo­mi­nja­lo se da će Ru­si po­kre­nu­ti još jed­nu ka­bel­sku TV sta­ni­ce, dnev­ne no­vi­na i mar­ke­tin­ške agen­ci­je, a udio u ci­je­lom pos­lu tre­bao bi ima­ti kon­tro­verz­ni sr­p­ski po­du­zet­nik Bo­go­ljub Ka­rić.

REUTERS

Alek­san­dar Vu­čić, pre­mi­je Sr­bi­je i Vla­di­mir Pu­tin, ru­ski pred­sjed­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.