Zbog po­li­ti­kans­tva će­mo no­ve iz­bo­re pla­ti­ti skup­lje

Iz­gub­lje­na go­di­na? Mi­nis­tri ne že­le do­li­je­va­ti ulje na va­tru, ra­de, ka­žu, bez zas­to­ja

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

U pov­la­če­nju nov­ca iz EU pro­blem ni­su po­če­ti pro­jek­ti ne­go oni ko­ji tra­že stra­te­ške od­lu­ke, ceh na­kon dvi­je go­di­ne

Vla­da je na bur­zov­noj draž­bi u po­ne­dje­ljak pro­da­la ma­njin­ski dr­žav­ni pa­ket di­oni­ca HTPa. Ta ju­če­raš­nja vjes­ti­ca pod­sje­ti­la je da ži­vot, eto, ipak ni­je stao zbog ka­osa u re­do­vi­ma (još uvi­jek) ak­tu­al­ne sa­bor­ske ve­ći­ne i ras­pre­da­nja o mo­gu­ćem pres­la­gi­va­nju vla­da­ju­će ve­ći­ne ili no­vim iz­bo­ri­ma. Ipak, te su te­me po­sve za­oku­pi­le jav­ni pros­tor, a ovih da­na pod­gri­jao ih je i pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić upo­zo­ra­va­ju­ći da bi nas no­vi iz­bo­ri, pre­ma nje­go­vim ra­ču­ni­ca­ma, ko­šta­li iz­gub­lje­nih i do dvi­je mi­li­jar­de eura, ra­ču­na­ju­ći za­ci­je­lo u pr­vom re­du na po­s­lje­di­ce ko­je bi još osam do de­set mje­se­ci bez “pra­ve vla­de” i re­for­mi ima­lo na inves­ti­ci­je i tem­po pov­la­če­nja sred­sta­va europ­skih fon­do­va, te po­sred­no na kre­dit­ni rej­ting i uvje­te tj. ci­je­nu fi­nan­ci­ra­nja.

Ne­dav­na od­go­da pro­da­je dr­žav­nih obvez­ni­ca po­ka­za­la je što na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma zna­či per­cep­ci­ja i ko­li­ko se na nje­zin ra­čun mo­gu obez­vri­je­di­ti i po­zi­tiv­na ma­kro­eko­nom­ska kre­ta­nja. Me­đu­tim, či­nje­ni­ca je da je pre­mi­ja ri­zi­ka Hr­vat­ske u od­no­su na dru­ge us­po­re­di­ve zem­lje pro­tek­lih go­di­na Hr­vat­ska ras­la i una­toč sta­bil­noj Vla­di. Jed­na­ko kao što smo i za raz­dob­lja sta­bil­ne Vla­de čvr­sto za­uze­li za­če­lje po is­ko­ri­šte­nos­ti nov­ca europ­skih fon­do­va.

No­vi iz­bo­ri da­nas se stav­lja­ju u kon­tekst jas­nih naz­na­ka da se u po­gle­du EU fon­do­va i inves­ti­ci­ja op­će­ni­to stva­ri ove go­di­ne ipak po­bolj­ša­va­ju. Da­ju li se stva­ri pres­lo­ži­ti u ho­du ili su no­vi iz­bo­ri ne­mi­nov­nost, pi­ta­nje je o ko­je­mu se da­nas mo­že sa­mo na­ga­đa­ti, ali iz­bo­ri bi za­si­gur­no do­ve­li do po­nov­nog us­po­ra­va­nja is­ko­ri­šte­nos­ti struk­tur­nih fon­do­va.

Me­đu­tim, glav­ne pri­jet­nje s tim u ve­zi ma­hom ni­su ve­za­ne uz već otvo­re­ne na­tje­ča­je, već uz stra­te­ške od­lu­ke kod ko­jih gu­bi­tak osam ili de­set mje­se­ci zna­či ve­lik hen­di­kep, is­ti­če Zvo­ni­mir Sa­vić, glav­ni eko­no­mist Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re. Tre­nut­no je otvo­ren 21 na­tje­čaj za su­fi­nan­ci­ra­nje iz raz­nih fon­do­va EU i za taj dio ni no­vi iz­bo­ri ne mo­ra­ju bi­ti ve­li­ka pri­jet­nja. Glav­ni pro­ble­mi ve­za­ni su uz pro­gra­me i na­tje­ča­je za ko­je su po­treb­ne stra­te­ške od­lu­ke o pri­ori­te­ti­ma (uklju­ču­ju­ći i one o re­alo­ka­ci­ji sred­sta­va s jed­nog pro­gra­ma na dru­gi npr. res­truk­tu­ri­ra­nje že­ljez­ni­ca), objaš­nja­va. Tu će se stvar­ni raz­mje­ri šte­te vi­dje­ti za dvi­je­tri go­di­ne.

Osim što je sad već pri­lič­no iz­vjes­no da će­mo s kra­jem 2016. go­di­ne ne­po­vrat­no os­ta­ti bez ne­ko­li­ko sto­ti­na mi­li­ju­na eura zbog ne­isko­ri­šte­nos­ti europ­skog nov­ca, treba ima­ti na umu i da se već bli­ži i sre­di­na ak­tu­al­ne fi­nan­cij­ske per­s­pek­ti­ve (2014.2020.) u po­gle­du struk­tunh fon­do­va. Mi u njoj ka­ska­mo već u star­tu, bu­du­ći da nam se odu­lji­lo i do­bi­va­nje akre­di­ta­ci­je tj. do­zvo­le za rad. No­vi iz­bo­ri i even­tu­al­no uigra­va­nje no­vih ko­or­di­na­to­ra za europ­ske fon­do­ve od­ni­je­lo bi dra­go­cje­no vri­je­me.

Sa­vić s tim u ve­zi po­dj­sje­ća da su ana­li­ze upu­ći­va­le na to da bi op­ti­mal­no is­ko­ri­šta­va­nje fi­nan­cij­ske omot­ni­ce ra­no stu hr­vat­skog BDPa pri­do­no­si­lo 23 pos­to. A ana­li­ze pro­ve­de­ne na pri­mje­ri­ma ze­ma­lja sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe po­ka­za­le su pak, da­su one vi­še od po­lo­vi­ce jav­nih inves­ti­ci­ja fi­nan­ci­ra­le upra­vo nov­cem europ­skih fon­do­va.

Ka­ko bi­lo, mi­nis­tri ne že­le do­li­je­va­ti va­tru oko no­vih iz­bo­ra, pa su ta­ko i dva ko­ja su su­dje­lo­va­la na ju­če­raš­njoj kon­fe­ren­ci­ji o iz­rav­nim stra­nim ula­ga­nji­ma svo­jim is­tu­pi­ma po­ku­ša­la po­na­ša­ti kao da no­vi iz­bo­ri i ni­su re­al­na op­ci­ja te na­gla­si­ti da nji­ho­vi re­so­ri nor­mal- funk­ci­oni­ra­ju i u am­bi­jen­tu uža­re­nih od­no­sa u par­la­men­tar­noj ve­ći­ni i Vla­di­noj vr­hu­ški.

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić po­ru­čio je da u Ka­tan­či­će­voj ne­ma zas­to­ja u ra­du te da im je glav­ni fo­kus i da­lje na pro­jek­tu sve­obu­hvat­ne po­rez­ne re­for­me s ci­ljem stva­ra­nja što sti­mu­la­tiv­ni­jeg pos­lov­nog oz­ra­čja. Uvje­ren je da će, ka­ko se i pla­ni­ra­lo, s pla­nom po­rez­ne re­for­me iz­a­ći kra­jem lip­nja ili po­čet­kom sr­p­nja. Da se u mi­nis­tar­stvi­ma ra­di nor­mal­no i bez zas­to­ja su­ge­ri­rao je i mi­nis­tar gos­po­dar­stva To­mis­lav Pa­ne­nić. “Ne­ki po­ku­ša­va­ju po­li­tič­ki ne­mir pre­ni­je­ti u gos­po­dar­stvo”, re­kao je ali i do­dao ka­ko ra­ču­na da će se ove sri­je­de odr­ža­ti sjed­ni­ca Vla­de na ko­joj će se usvo­ji­ti pri­jed­log Za­ko­na o jav­noj na­ba­vi. Ima, ka­že, još ne­ko­li­ko za­ko­na iz­u­zet­no bit­nih za pos­lo­va­nje i inves­ti­ci­je ko­je treba do­ni­je­ti i ko­ji ni­su po­li­tič­ko pi­ta­nje. Sa­mo treba “oz­bilj­nos­ti i po­li­tič­ke od­go­vor­nos­ti” da im se da pri­li­ka za iz­gla­sa­va­nje.

“Umjes­to da nas to­li­ko za­okup­lja po­li­ti­kant­stvo, po­li­ti­ku, pa i tre­nut­na pre­vi­ra­nja u toj sfe­ri, tre­ba­lo bi odvo­ji­ti i od stra­nih ula­ga­nja i gos­po­dar­stva op­će­ni­to”, po­ru­čio je s ju­če­raš­nje kon­fe­ren­ci­je Mla­den Fo­gec, pred­sjed­nik Upra­ve Si­emen­sa i čel­nik udru­že­nja stra­nih ula­ga­ča. Is­ti­ču­ći ka­ko nam tre­nut­na po­li­tič­ka si­tu­aci­ja ula­gač­ki za­si­gur­no ne od­go­va­ra, pod­cr­tao je ipak pro­blem men­ta­li­ta­ta. “U Ma­ke­do­ni­ji je, pri­mje­ri­ce, po­li­tič­ka si­tu­aci­ja i te­ža ne­go u Hr­vat­skoj, ali što se ti­če stra­nih inves­ti­ci­ja i ras­ta, na­pre­du­ju osjet­no br­že ne­go mi”, objaš­nja­va Fo­gec. U tom po­gle­du pos­to­ji i niz us­pješ­ni­jih pri­mje­ra. Če­ška bi se, pri­mje­ri­ce, sa čak osam vla­da i pre­mi­je­ra u pro­tek­lih pet­na­es­tak go­di­na mo­gla svr­sta­ti u po­li­tič­ki nes­ta­bil­ni­je zem­lje, no Hyun­dai je 2007. ipak oda­brao tu zem­lju za ula­ga­nje 1,1 mi­li­jar­du eura. Osim što je da­nas če­ški BDP po sta­nov­ni­ku na 85 pos­to pro­sje­ka EU, ta­moš­nja vla­da da­nas se na de­set go­di­na za­du­žu­je po 0,5 pos­to.

Iz­gu­bi­ti osam mje­se­ci Hr­vat­skoj je ve­lik luk­suz

Ž. BAŠIĆ/PIXSELL

Zvo­ni­mir Sa­vić, glav­ni eko­no­mist HGK

T. MILETIĆ/PIXSELL

Mla­den Fo­gec, pred­sjed­nik Upra­ve Si­emen­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.