Mat­ko Bo­lan­ča: Dar­ko Šket ima pu­nu pot­po­ru Nad­zor­nog od­bo­ra

Pe­vec Pe­ve­cu Biv­ši vlas­nik tr­go­vač­kog lan­ca nas­tav­lja rat pro­tiv Dar­ka Ške­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

Zdrav­ko Pe­vec tvr­di da je sas­tav no­vog NO-a pred­lo­ži­la sku­pi­na di­oni­ča­ra ko­je je on oku­pio i ‘bri­fi­rao’

Zdrav­ko Pe­vec, biv­ši vlas­nik tr­go­vač­kog lan­ca Pe­vec, ne po­sus­ta­je u po­ku­ša­ji­ma po­nov­nog ula­ska u svo­ju ne­ka­daš­nju tvrt­ku, ko­ja je po­čet­kom 2010. za­vr­ši­la u ste­ča­ju te­škom 1,9 mi­li­jar­di ku­na. Tvrt­ku je kroz ste­čaj vo­dio ste­čaj­ni upra­vi­telj Dar­ko Šket i ka­ko je za 2011. uz pri­hod od 613 mi­li­ju­na ku­na os­tva­re­na i do­bit od 10,5 mi­li­ju­na ku­na, već u lip­nju 2012. sud­skom od­lu­kom za­klju­čen je ste­čaj i do­pu­šte­no os­ni­va­nje di­onič­kog druš­tva Pe­vec sa 713 di­oni­ča­ra te go­to­vo 900 za­pos­le­nih u 12 tr­go­vač­kih cen­ta­ra, a pred­sjed­ni­kom Upra­ve ime­no­van je ste­čaj­ni upra­vi­telj Dar­ko Šket.

'Pod­ci­je­nje­na di­oni­ca'

“Šket ci­je­lo vri­je­me pos­lu­je vr­lo ne­tran­s­pa­rent­no i ru­ši vri­jed­nost tvrt­ke. To­me je, me­đu­tim, ko­nač­no do­šao kraj. Na po­s­ljed­njoj Glav­noj skup­šti­ni, odr­ža­noj pot­kraj proš­log tjed­na, ni­je pro­šao Ške­tov plan o ime­no­va­nju no­vih, nje­go­vih čla­no­va Nad­zor­nog od­bo­ra, ne­go je iz­a­bran pot­pu­no no­vi sas­tav Nad­zor­nog od­bo­ra pred­lo­žen od sku­pi­ne di­oni­ča­ra ko­je sam ja oku­pio i in­for- mi­rao ih o broj­nim ne­ga­tiv­nim de­ta­lji­ma iz pos­lo­va­nja tvrt­ke,” us­t­vr­dio je za Pos­lov­ni dnev­nik ju­čer Zdrav­ko Pe­vec.

On je uvje­ren da su ne sa­mo Ške­tu, već i ti­mu nje­go­vih su­rad­ni­ka ko­je je u me­đu­vre­me­nu za­pos­lio u kom­pa­ni­ji, da­ni od­bro­ja­ni te da će no­vi Nad­zor­ni od­bor usko­ro do­ni­je­ti upra­vo tak­vu od­lu­ku. Zdrav­ko Pe­vec na­da­lje tvr­di ka­ko bi kom­pa­ni­ja na­kon no­vog, ra­di­kal­nog za­okre­ta u krat­kom raz­dob­lju mo­gla sa sa­daš­njim bro­jem za­pos­le­nih čak udvos­tru­či­ti pri­hod. Pre­ma nje­go­voj ocje­ni, pod­ci­je­nje­na je i vri­jed­nost di­oni­ce. “Re­al­na ci­je­na je pet pu­ta ve­ća u od­no­su na sa­daš­njih 100 ku­na,” tvr­di Zdrav­ko Pe­vec.

Ten­den­ci­ozan aut­saj­der

Pla­no­ve Zdrav­ka Pe­ve­ca o br­zoj smje­ni Ške­ta od­luč­no, me­đu­tim, opo­vr­ga­va no­vi pred­sjed­nik NOa Mat­ko Bo­lan­ča. “In­for­ma­ci­je o smje­ni pred­sjed­ni­ka Upra­ve druš­tva Pe­vec ne­is­ti­ni­te su. Ri­ječ je o in­si­nu­aci­ja­ma i ten­den­ci­oz­nim iz­ja­va­ma ko­je ne­ma­ju ni­kak­vog te­me­lja. Uva­že­ni gos­po­din ko­ji pre­no­si tak­ve in­for­ma­ci­je ni­je uklju­čen u rad ni jed­nog ti­je­la ko­je bi ima­lo utje­caj na do­no­še­nje bi­lo kak­vih od­lu­ka ve­za­no uz pos­lo­va­nja tvrt­ke Pe­vec. Suk­lad­no to­me, de­man­ti­ra­mo spo­me­nu­te na­vo­de te iz­ra­ža­va­mo svo­ju pu­nu pot­po­ru pred­sjed­ni­ku Upra­ve Dar­ku Ške­tu ko­ji je uz na­še rad­ni­ke svo­jim uprav­lja­njem zas­lu­žan za sjaj­ne pos­lov­ne re­zul­ta­te di­onič­kog druš­tva Pe­vec. Na­da­lje, ime­no­va­nje no­vog NOa iz­gla­sa­no je na Glav­noj skup­šti­ni te­me­ljem sta­tu­ta tvrt­ke, a na či­ji oda­bir gos­po­din Zdrav­ko Pe­vec ni­je imao ni­ka­kav utje­caj,” is­ti­če Bo­lan­ča.

D. ŠPEHAR/PIX

Zdrav­ko Pe­vec ne po­sus­ta­je u po­ku­ša­ji­ma po­nov­nog ula­ska u neg­daš­nju tvrt­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.