Re­for­ma na le­du, li­ječ­ni­ka sve ma­nje

Po­s­lje­di­ce kri­ze vlas­ti na zdrav­t­svo

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zdrav­s­tvo

je me­đu re­so­ri­ma ko­ji od kri­ze vlas­ti i od­ga­đa­nja re­for­mi ima­ju naj­vi­še šte­te, a re­zul­tat bi mo­gao bi­ti rast du­bi­oza u sus­ta­vu i sve oz­bilj­ni­ji eg­zo­dus li­ječ­ni­ka spe­ci­ja­lis­ta. Upu­će­ni se me­đu­tim na­da­ju da ak­tu­al­na Vla­da ni ne­će pro­ves­ti ne­ke od ide­ja ko­je su naj­av­lji­va­li, od re­for­me hit­ne služ­be do iz­mje­ne mo­de­la pla­ća­nja bol­ni­ca­ma ko­ji je ipak pri­do­nio zna­čaj­nom sma­nje­nju du­ga. To­me je po­mo­gao i iz­la­zak Hr­vat­skog za­vo­da za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje iz dr­žav­ne riz­ni­ce, či­me je zdrav­s­tvu vra­ćen no­vac ko­ji se upla­ću­je pu­tem do­pri­no­sa.

Na­ime, pre­ma po­da­ci­ma Udru­ge pos­lo­da­va­ca u zdrav­s­tvu, ukup­ni dug zdrav­s­tve­nih us­ta­no­va proš­le go­di­ne je iz­no­sio 2,17 mi­li­jar­de ku­na, a ve­ći­na se od­no­si na bol­ni­ce ko­je su na kra­ju proš­le go­di­ne bi­le u mi­nu­su 1,9 mi­li­jar­di ku­na. La­ni su bol­ni­ce na­pra­vi­le no­vi dug od 211,3 mi­li­ju­na ku­na, što je mno­go ma­nje no­vog du­ga ne­go go­di­nu pri­je, kad su se bol­ni­ce za­du­ži­le za 1,4 mi­li­jar­de ku­na.

Uz iz­mje­ne mo­de­la pla­ća­nja, za­du­ži­va­nje je sma­nje­no iz­mje­na­ma ugo­va­ra­nja pri­mar­ne zdrav­s­tve­ne za­šti­te, a slje­de­ći ko­rak bi­la pro­ved­ba mas­ter­pla­na bol­ni­ca ko­ja je tre­ba­la kre­nu­ti od po­čet­ka ove go­di­ne, no za sad je jas­no da se i uz op­s­ta­nak ove Vla­de ni­šta ne­će pro­mi­je­ni­ti pri­je je­se­ni.

Mi­nis­tar­stvo Da­ria Na­ki­ća je, do­du­še, us­pje­lo do­ni­je­ti pra­vil­nik o do­pun­skom ra­du li­ječ­ni­ka, no još uvi­jek na red ni­su doš­li za­ko­ni ko­ji će re­gu­li­ra­ti no­vi sus­tav me­nadž­men­ta u bol­ni­ca­ma ili pak omo­gu­ći­ti ra­zvoj zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma.

DAVOR PUKLAVEC/PIXSELL

Slje­de­ći ko­rak bi­la bi pro­ved­ba mas­ter­pla­na bol­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.