Ki­ne­zi tra­že iz­rav­ne le­to­ve, po­bolj­ša­nje viz­nog re­ži­ma i vo­di­če na ki­ne­skom

Sas­ta­nak kod Kli­ma­na Raz­go­va­ra­li i o važ­nos­ti po­bolj­ša­nja pro­met­ne po­ve­za­nos­ti jer ve­ći­na gos­ti­ju iz Ki­ne u pu­tu­je iz­van glav­ne tu­ris­tič­ke se­zo­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar

tu­riz­ma An­ton Kli­man u po­ne­dje­ljak je ugos­tio pred­sjed­ni­ka Ki­ne­ske na­ci­onal­ne tu­ris­tič­ke ad­mi­nis­tra­ci­je Li Jin­za­oa, s ko­jim je raz­go­va­rao o su­rad­nji Hr­vat­ske i NR Ki­ne, su­rad­nji u sklo­pu ini­ci­ja­ti­ve Ki­na+16 te mo­guć­nos­ti­ma in­ten­zi­vi­ra­nja tu­ris­tič­kog pro­me­ta.

“Ovo je za Hr­vat­sku ja­ko va­žan po­sjet s ob­zi­rom na to da je po­ten­ci­jal tu­ris­tič­ke su­rad­nje iz­me­đu na­ših dvi­ju ze­ma­lja ja­ko ve­lik. Proš­le go­di­ne Hr­vat­ska je za­bi­lje­ži­la 87 ti­su­ća do­la­za­ka ki­ne­skih gos­ti­ju, što je 30 pos­to vi­še ne­go u go­di­ni ra­ni­je. Te broj­ke go­vo­re da nam je nuž­na su­rad­nja ka­ko bi one do­se­gle ve­ću ra­zi­nu“, is­tak­nuo je Kli­man.

Raz­go­va­ra­li su i o važ­nos­ti po­bolj­ša­nja pro­met­ne po­ve­za­nos­ti jer ve­ći­na gos­ti­ju iz Ki­ne uglav­nom pu­tu­je iz­van glav­ne tu­ris­tič­ke se­zo­ne. Li Jin­zao na­gla­sio je ka­ko ki­ne­ska Vla­da da­je po­tr­šku in­ten­zi­vi­ra­nju su­rad­nje te ka­ko će ra­do po­mo­ći s kon­tak­ti­ma zrač­nih lu­ka i zrač­nih pri­je­voz­ni­ka ka­ko bi se in­ten­zi­vi­ra­li pre­go­vo­ri o iz­rav­nim le­to­vi­ma iz­me­đu Ki­ne i Hr­vat­ske. Di­rek­tor mar­ke­tin­ga i me­đu­na­rod­ne su­rad­nje pri Ki­ne­skoj na­ci­onal­noj tu­ris­tič­koj ad­mi­nis­tra­ci­ji (CNTA) is­tak­nuo je da se europ­ske des­ti­na­ci­je mo­ra­ju pri­pre­mi­ti ka­ko pru­ži­ti što bo­lju us­lu­gu ki­ne­skim tu­ris­ti­ma, a kao iz­a­zo­ve je na­gla­sio i po­bolj­ša­nje viz­nog re­ži­ma te osi­gu­ra­va­nje tu­ris­tič­kih vo­di­ča ko­ji go­vo­re ki­ne­ski je­zik. Gos­ti iz Ki­ne pu­tu­ju iz­van se­zo­ne, naj­češ­će od­sje­da­ju u ho­te­li­ma, os­ta­ju 1,5 da­na u des­ti­na­ci­ji, a naj­vi­še ih za­ni­ma­ju Za­greb, Split­sko­dal­ma­tin­ska te Du­bro­vač­ko­ne­re­tvan­ska žu­pa­ni­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.