U Ča­po­ri­ca­ma ni­če po­mor­ski cen­tar

Mor­na­ri u za­le­đu Tvrt­ka Po­sa­da u pr­vu fa­zu Na­vis tra­ining cen­tra ula­že 25 mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Upos­lov­noj zo­ni Ča­po­ri­ce ne­da­le­ko od Tri­lja na 25 ti­su­ća kva­dra­ta usko­ro bi se tre­bao po­če­ti gra­di­ti Na­vis tra­ining cen­tar, je­di­ni tak­ve vr­ste u ovom di­je­lu Eu­ro­pe, ko­ji će u pr­voj fa­zi grad­nje ko­šta­ti 25 mi­li­ju­na eura, naj­av­lje­no je u po­ne­dje­ljak.

Ma­ri­jan Gr­žan sa za­dar­skog Po­mor­skog fa­kul­te­ta re­kao je da će se u po­mor­skom cen­tru, u ko­ji će inves­ti­ra­ti tvrt­ka Po­sa­da uz po­moć part­ne­ra iz Ir­ske, otvo­ri­ti no­iz­gu­bi­li va rad­na mjes­ta, uz rast bro­ja no­će­nja, te omo­gu­ći­ti iz­voz zna­nja.

“Prednosti Cen­tra su što je u nje­mu sve na jed­no­me mjes­tu, a imat će i naj­su­vre­me­ni­je uvje­te i kon­ku­rent­nu ci­je­nu. Inves­ti­tor oče­ku­je da će u Cen­tru naj­vi­še bi­ti po­mo­ra­ca iz Hr­vat­ske, ali da će do­la­zi­ti i iz Cr­ne Go­re, Ita­li­je, Ma­đar­ske, Sr­bi­je, Slo­ve­ni­je te Ukra­ji­ne, Bu­gar­ske i Ru­munj­ske”, ka­zao je Gr­žan. Bit će to kon­kre­tan tre­ning cen­tar, po­mor­ci će mo­ći re­ći da su stvar­no ne­što na­uči­li, re­kao je pred­stav­nik inves­ti­to­ra Ne­no Vr­goč.

Zem­lji­šte za cen­tar je kup­lje­no, a sli­je­di is­ho­đe­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le. Vr­goč oče­ku­je da će kroz jed­nu smje­nu u cen­tru pro­la­zi­ti naj­ma­nje 100 po­mo­ra­ca. Po­mor­ci će u Cen­tru bo­ra­vi­ti naj­ma­nje po če­ti­ri, da­na što otva­ra mo­guć­nos­ti za ma­lo i sred­nje po­du­zet­niš­tvo, ho(s)te­le, res­to­ra­ne.

“Na ovom pro­jek­tu ra­di­mo već 16 mje­se­ci, ko­li­ko smo na rje­ša­va­nju zem­lji­šta od­nos­no ad­mi­nis­tra­tiv­nih pro­ce­du­ra. Dr­žim da se tak­ve stva­ri ne smi­ju do­ga­đa­ti jer ve­ći­na inves­ti­to­ra ko­ji do­la­ze u Hr­vat­sku zbog tak­vih stva­ri od­la­ze, a mi smo ovu inves­ti­ci­ju je­dva za­dr­ža­li, i to sa­mo za­to što je inves­ti­tor do­ma­ći čo­vjek. U dru­gim dr­ža­va­ma su mu se nu­di­li pu­no bo­lji i br­ži uvje­ti, no os­tao je ov­dje”, ka­za­la je Iva­na Nin­če­vić iz Po­du­zet­nič­kog cen­tra So­lin.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.