‘Unu­tar­hr­vat­ski jal ko­či po­ljo­pri­vre­du’

Mi­nis­tar Ro­mić u Vu­ko­va­ru

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Obi­telj­ska

po­ljo­pri­vred­na gos­po­dar­stva (OPG), i to umre­že­na s pre­hram­be­nom in­dus­tri­jom, te­melj su hr­vat­ske po­ljo­pri­vre­de. Ni teh­no­lo­ški ni struč­no, me­đu­tim, po­ljo­pri­vre­da ni­je proš­lih go­di­na na­pra­vi­la kva­li­te­tan is­ko­rak i za­to se da­nas na­la­zi­mo tu gdje je­smo. Po­ru­čio je to mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Davor Ro­mić Ro­mić sa 9. me­đu­na­rod­no­ga struč­noz­nans­tve­nog sku­pa “Po­ljo­pri­vre­da u za­šti­ti pri­ro­de i oko­li­ša” u Vu­ko­va­ru. Ve­li­kom šan­som sma­tra Pro­gram ru­ral­nog ra­zvo­ja, ali sa­mo bu­de li us­mje­ren ta­mo gdje će da­ti naj­ve­će afek­te.

“Ne­moj­mo mis­li­ti da će me­ha­ni­za­ci­ja ri­je­ši­ti pro­blem po­ljo­pri­vre­de u Hr­vat­skoj. Or­ga­ni­za­ci­je i udru­ži­va­nje su pu­no važ­ni­ji. Pro­izvo­đač­ke or­ga­ni­za­ci­je kao u Nje­mač­koj, Fran­cu­skoj i dru­gim zem­lja­ma ono su što nam treba”, us­t­vr­dio je is­tak­nuv­ši ka­ko je naj­ve­ća koč­ni­ca hr­vat­ske po­ljo­pri­vre­de ne­dos­ta­tak or­ga­ni­zi­ra­nos­ti i “unu­tar­hr­vat­ski jal ko­ji ne do­pu­šta kva­li­tet­ne is­ko­ra­ke”. Izvi­jes­tio je da je do­nio od­lu­ku da ukup­no 366 mla­dih po­ljo­pri­vred­ni­ka ko­ji su se na­tje­ca­li za mje­re iz Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja do­bi­ju po 50.000 eura ka­ko bi po­kre­nu­li pro­izvod­nju uz po­moć ino­va­tiv­nih teh­no­lo­gi­ja, kao i od­lu­ku o do­dje­li do 15.000 eura za 1150 mla­dih po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­đa­ča.

Mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Davor Ro­mić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.