Jun­c­ke­rov plan na do­brom pu­tu, EK ši­ri ak­tiv­nos­ti

No­vi smjer Eu­rop­ska ko­mi­si­ja pred­sta­vi­la smjer­ni­ce za po­moć po­tro­ša­či­ma, po­du­ze­ći­ma i jav­nim ti­je­li­ma Re­zul­tat Europ­ski fond za stra­te­ška ula­ga­nja dje­lu­je u 26 dr­ža­va čla­ni­ca i če­ka­ju se odo­bre­nja za ula­ga­nja od 100 ml­rd. eura PO­TREB­NE SU INOVACIJE I U P

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA - TO­MIS­LAV OHAREK

Eko­no­mi­ja su­rad­nje br­zo se ra­zvi­ja, na­ci­onal­na i lo­kal­na ti­je­la na nju re­agi­ra­ju ni­zom raz­li­či­tih re­gu­la­tor­nih mje­ra

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja pred­sta­vi­la je proš­log tjed­na smjer­ni­ce ko­ji­ma je cilj po­mo­ći po­tro­ša­či­ma, po­du­ze­ći­ma i jav­nim ti­je­li­ma da se s po­uz­da­njem uklju­če u eko­no­mi­ju su­rad­nje. Tim se no­vim pos­lov­nim mo­de­li­ma, ako ih se po­ti­če i ra­zvi­ja na od­go­vo­ran na­čin, mo­že znat­no pri­do­ni­je­ti za­poš­lja­va­nju i ras­tu u Eu­rop­skoj uni­ji.

“Za kon­ku­rent­no europ­sko gos­po­dar­stvo po­treb­ne su inovacije, bi­lo u po­dru­čju pro­izvo­da ili u po­dru­čju us­lu­ga. Idu­će no­vo­os­no­va­no po-

Go­di­nu na­kon po­čet­ka dje­lo­va­nja Europ­skog fon­da za stra­te­ška ula­ga­nja (EFSU), Ko­mi­si­ja je raz­mo­tri­la do­bre as­pek­te pro­ved­be Pla­na ula­ga­nja, di­je­lo­ve ko­je treba po­bolj­ša­ti i mo­guć­nos­ti bu­du­ćeg dje­lo­va­nje. Pod upra­vom gru­pe EIB-a EFSU je na do­brom pu­tu da os­tva­ri pla­no­ve o mo­bi­li­zi­ra­nju naj­ma­nje 315 mi­li­jar­di eura do­dat­nih ula­ga­nja u re­al­no gos­po­dar­stvo do sre­di­ne 2018. EFSU pru­ža jam­s­tva u slu­ča­ju pr­vog gu­bit­ka, ta­ko da je EIB mo­gao ulo­ži­ti u ve­ći broj pro­je­ka­ta, po­ne­kad u ri­zič­ni­je pro­jek­te te br­že ne­go što bi ra­zvi­ja. Ka­ko pos­ta­je sve uobi­ča­je­ni­ja u EUu, na­ci­onal­na i lo­kal­na ti­je­la na nju re­agi­ra­ju ni­zom raz­li­či­tih re­gu­la­tor­nih mje­ra. Tak­vim ras­cjep­ka­nim pris­tu­pom no­vim pos­lov­nim mo­de­li­ma stva­ra se ne­iz­vjes­nost za tra­di­ci­onal­ne gos­po­dar­ske su­bjek­te, pru­ža­te­lje no­vih us­lu­ga i po­tro­ša­če te bi se mo­gli ogra­ni­či­ti inovacije, to bio slu­čaj bez EFSUa. U cje­li­ni EFSU već dje­lu­je u 26 dr­ža­va čla­ni­ca te se oče­ku­je da će na te­me­lju do­sa­daš­njih odo­bre­nja po­kre­nu­ti ula­ga­nja u iz­no­su od 100 mi­li­jar­di eura. Oso­bi­tu su ko­rist od EFSU-a do­sad os­tva­ri­la ma­la i sred­nja po­du­ze­ća. Ka­ko bi po­tak­nu­le ja­ča­nje ak­tiv­nos­ti EFSUa u dr­ža­va­ma ko­je u tom po­gle­du za­os­ta­ju, EIB i Ko­mi­si­ja oja­čat će ak­tiv­nos­ti lo­kal­nog in­for­mi­ra­nja. Po­kre­nut je i Europ­ski por­tal pro­je­ka­ta ula­ga­nja (EPPU), in­ter­net­sku plat­for­mu ko­ja okup­lja europ­ske pro­mi­ca­te­lje pro­je­ka­ta i ula­ga­če iz EUa i ši­re.

Jyr­ki Ka­ta­inen

pot­pred­sjed­nik EK

El­z­bi­eta Bi­en­kow­ska

po­vje­re­ni­ca za in­dus­tri­ju is­klju­či­vo kraj­nja mje­ra. Plat­for­me ne bi tre­ba­le bi­ti pod­lož­ne is­ho­đe­nju odo­bre­nja ili do­zvo­la ako dje­lu­ju sa­mo kao po­sred­ni­ci iz­me­đu po­tro­ša­ča i onih ko­ji stvar­no pru­ža­ju us­lu­ge. Dr­ža­ve čla­ni­ce tre­ba­le bi raz­li­ko­va­ti gra­đa­ne ko­ji po­vre­me­no pru­ža­ju us­lu­ge od pro­fe­si­onal­nih pru­ža­te­lja us­lu­ga, pri­mje­ri­ce odre­đi­va­njem pra­go­va ra­zi­ne ak­tiv­nos­ti.

Plat­for­me za su­rad­nju mo­gu bi­ti iz­u­ze­te od od­go­vor­nos­ti za po­dat­ke ko­je po­hra­nju­ju za one ko­ji pru­ža­ju us­lu­gu. Me­đu­tim, ne bi tre­ba­le bi­ti iz­u­ze­te od od­go­vor­nos­ti za bi­lo ko­ju us­lu­gu ko­ju sa­me pru­ža­ju, po­put us­lu­ga pla­ća­nja.

FOTOLIA

Ras­cjep­ka­nim pris­tu­pom no­vim pos­lov­nim mo­de­li­ma stva­ra ne­iz­vjes­nost

PD

Je­an-Cla­ude Jun­c­ker

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.