Bra­ća Has­tor, za­hva­lju­ju­ći ocu Ni­ja­zu, naj­bo­ga­ti­ji po­du­zet­ni­ci u BiH

>> FINANCIJE Sa­mo­za­taj­ni Bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki mi­li­ju­na­ši dr­že se po­da­lje od me­di­ja i ne­ma­ju po­li­tič­ke am­bi­ci­je >>

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Uz tr­go­vač­ke lan­ce, ve­le­tr­go­vi­na naf­tom i naf­t­nim de­ri­va­ti­ma i da­lje os­ta­je je­dan od naj­u­nos­ni­jih pos­lo­va u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni

Bra­ća Ke­nan i Da­mir Has­tor, na­s­ljed­ni­ci pos­lov­nog car­stva ko­je je stvo­rio nji­hov otac Ni­jaz Has­tor kroz Pre­vent i ASA gru­pu, pre­dvo­de lis­tu naj­bo­ga­ti­jih po­du­zet­ni­ka u BiH, obja­vio je ma­ga­zin For­bes.

Ka­ko na­vo­di ma­ga­zin, i da­lje do­mi­ni­ra­ju tr­gov­ci, što i ni­je iz­ne­na­đe­nje u eko­no­mi­ji ko­ja se te­me­lji na uvo­zu, a pre­živ­lja­va­nje do­brog di­je­la po­pu­la­ci­je ovi­si o doz­na­ka­ma di­jas­po­re, ko­men­ti­ra­ju Ne­za­vis­ne no­vi­ne. Uz tr­go­vač­ke lan­ce, ve­le­tr­go­vi­na naf­tom i naf­t­nim de­ri­va­ti­ma i da­lje os­ta­je je­dan od naj­u­nos­ni­jih pos­lo- va. Ia­ko su, bez sum­nje, naj­bo­ga­ti­ji u BiH, bra­ća Has­tor da­le­ko su od me­dij­skih re­flek­to­ra i ne­ma­la ne­poz­na­ni­ca za BiH jav­nost. Ne­ma ih u sva­kog da­na vi­jes­ti­ma o lo­kal­nom jet se­tu i ne po­ka­zu­ju po­li­tič­ke am­bi­ci­je.

Has­to­ri su na vr­hu ovo­go­diš­nje lis­te sa 771 mi­li­ju­na KM (oko 3 ml­rd. ku­na) ukup­nog pri­ho­da, ali zna­ju­ći da je gru­pa Pre­vent pri­sut­na sa svo­jim tvrt­ka­ma u Nje­mač­koj, Aus­tri­ji, Ru­munj­skoj, Špa­njol­skoj, Bra­zi­lu, Ma­đar­skoj i Tur­skoj, stva­ran ukup­ni pri­hod gru­pe znat­no je ve­ći.

Kon­ku­ren­ci­ja To­do­ri­ću

Dru­go mjes­to pri­pa­lo je gru­pi HIFA u vlas­niš­tvu Izu­di­na Ah­me­tli­ća, či­ja je os­nov­na dje­lat­nost tr­go­vi­na naf­tom i naf­t­nim de­ri­va­ti­ma. Ah­me­tlić je kas­ni­je ula­gao i u po­ljo­pri­vred­nu pro-

Da­mir (na sli­ci) i Ke­nan Has­tor, Pre­vent Izu­din Ah­me­tlić, HIFA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.