Kr­če vi­no­gra­de i sa­de smi­lje i la­van­du

Po­traž­nja U Her­ce­go­vi­ni su pro­izvo­đa­či pre­poz­na­li pri­li­ku za br­zu za­ra­du na lje­ko­vi­tom i koz­me­tič­kom bi­lju, od dva hek­ta­ra smi­lja, ko­je se iz­vo­zi u Ame­ri­ku, za­ra­di se 800.000 ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Na po­dru­čju Her­ce­go­vi­ne u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na kr­če se vi­no­gra­di i sa­de plan­ta­že smi­lja i la­van­de, jer su pro­izvo­đa­či pri­li­ku za br­zu za­ra­du pre­poz­na­li u uz­go­ju tih kul­tu­ra, ko­je pla­si­ra­ju naj­vi­še u Ame­ri­ku. Sa­mo na po­dru­čju Tre­bi­nja pod smi­ljem je vi­še od 50 plan­ta­ža, a pro­izvod­nja lje­ko­vi­tog bi­lja ši­ri se i u op­ći­na­ma Bi­le­ća i Lju­bi­nje.

Naj­ve­ći pro­izvo­đač smi­lja u is­toč­noj Her­ce­go­vi­ni je Ra­do­van An­đe­lić, di­rek­tor tvrt­ke An­đe­lić, ko­ji ka­že da je tre­nut­no ve­li­ka po­traž­nja za smi- ljem. On sma­tra da bi mo­glo do­ći do pre­za­si­će­nos­ti tr­ži­šta zbog če­ga će ma­li pro­izvo­đa­či bi­ti ošte­će­ni. Na jed­noj par­ce­li za­sa­dio je dva hek­ta­ra smi­lja, od če­ga oče­ku­je za­ra­du oko 200.000 KM (oko 800.000 ku­na). Pro­izvo­đa­či ka­žu da je smi­lje bilj­ka ko­ja iz­u­mi­re u pri­ro­di, te da je ulje od smi­lja sve tra­že­ni­je, a ci­je­na smi­lja od če­ti­ri KM po ki­lo­gra­mu (oko 16 kn) sve pri­mam­lji­vi­ja. S uz­go­jem lje­ko­vi­tog bi­lja, pri­je vi­še od de­set­lje­ća, pr­vo je za­po­če­la tvrt­ka LJbi­lje iz Lju­bi­nja ko­ja da­nas ima vlas­ti­te plan­ta­že i okup­lja oko 100 ko­ope­ra­na­ta u zem­lji i re­gi­ji.

LJbi­lje u po­go­nu u Bi­le­ći pro­izvo­di sto­ti­njak vr­sta ča­je­va i mi­ris­ne vre­ći­ce la­van­de, dok se u po­go­ni­ma u Lju­bi­nju pro­izvo­di sad­ni ma­te­ri­jal, obav­lja des­ti­la­ci­ja i pro­izvod­nja ek­s­trak­ta. Na­jav­lju­ju i no­vu li­ni­ju koz­me­tič­kih i spa pro­izvo­da od bi­lja­ka iz Her­ce­go­vi­ne.

PD

Smi­lje se pro­da­je za 16 ku­na po ki­lo­gra­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.