Sud­ska za­šti­ta kod ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te

Sud­ska prak­sa Nak­na­da Sud­ska od­lu­ka ili na­god­ba stra­na­ka obu­hva­ća sa­mo tak­vu bu­du­ću ne­ma­te­ri­jal­nu šte­tu za ko­ju je iz­vjes­no da će tra­ja­ti od­nos­no nas­ta­ti

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Odri­ca­nje od nak­na­de bu­du­će ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te

Vr­hov­ni sud RH, u svo­joj je od­lu­ci Rev 303/2000 stran­ke ošte­će­nik i štet­nik, od­nos­no oso­ba od­go­vor­na za šte­tu, ov­la­šte­ne su kad za­klju­če na­god­bu o nak­na­di šte­te is­tom obu­hva­ti­ti i bu­du­ću ne­ma­te­ri­jal­nu šte­tu, ako je po re­dov­nom ti­je­ku iz­vjes­no da će ona tra­ja­ti i u bu­duć­nos­ti.

Po shva­ća­nju ovog su­da bi­lo da se ra­di o sud­skoj od­lu- ci ko­jom je do­su­đe­na bu­du­ća ne­ma­te­ri­jal­na šte­ta, a is­to ta­ko i u slu­ča­ju na­god­be ko­jom su se stran­ke spo­ra­zu­mje­le o nak­na­di ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te ko­ja obu­hva­ća i bu­du­ću šte­tu treba po­la­zi­ti od sta­ja­li­šta da tak­va sud­ska od­lu­ka ili na­god­ba stra­na­ka o nak­na­di bu­du­će ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te obu­hva­ća sa­mo tak­vu bu­du­ću ne­ma­te­ri­jal­nu šte­tu za ko­ju je iz­vjes­no da će tra­ja­ti od­nos­no nas­ta­ti.

Ali tak­vom sud­skom od­lu­kom ili na­god­bom ni­je obu­hva­će­na bu­du­ća ne­iz­vjes­na ne­ma­te­ri­jal­na šte­ta ko­ju se ni­je mo­glo pre­dvi­dje­ti u vri­je­me do­no­še­nja sud­ske od­lu­ke ili skla­pa­nja na­god­be.

Sto­ga odri­ca­nje od nak­na­de po os­no­vu bu­du­će ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te po shva­ća­nju ovog su­da mo­glo bi uži­va­ti sud­sku za­šti­tu sa­mo u di­je­lu ko­jim se ošte­će­nik odri­če od dalj­njeg po­tra­ži­va­nja bu­du­će šte­te za ko­ju je u vri­je­me odri­ca­nja po re­do­vi­tom ti­je­ku iz­vjes­no da će ona tra­ja­ti u bu­duć­nos­ti.

MIĆO LJUBENKO

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.