Na kri­li­ma teh­no­lo­gi­je do 60 mi­li­jar­di do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Wal­l­mart će po­nu­di­ti vlas­ti­ta rješ­nja za mo­bil­na pla­ća­nja, a već u su­radnj s Ube­rom tes­ti­ra dos­ta­vu dro­no­vi­ma

Na na­ma je da na­no­vo osmis­li­mo svi­jet tr­go­vi­ne, to će­mo i uči­ni­ti. To je obe­ća­nje pred čak 5700 dje­lat­ni­ka na go­diš­njem sas­tan­ku di­oni­ča­ra Wal­l­mar­ta dao pe­red­sjed­nik Upra­ve te kom­pa­ni­je Do­ug McMil­lon.

Na im­pre­siv­noj ce­re­mo­ni­ji u Bud Wal­ton Are­ni u Fayet­te­vil­leu čel­ni­ci naj­ve­ćeg ame­rič­kog tr­go­vač­kog lan­ca iz­ni­je­li su vi­zi­je nje­go­ve bu­duć­nos­ti pos­ta­viv­ši ljes­tvi­cu “ne­bu pod obla­ke” iz­ja­vom da u idu­će tri go­di­ne pri­ho­de pla­ni­ra­ju po­ve­ća­ti za čak 60 mi­li­jar­di do­la­ra.

Da je di­gi­ta­li­za­ci­ja i pri­mje­na no­vih teh­no­lo­gi­ja je­dan od stu­po­va bu­duć­nos­ti nji­ho­va pos­lo­va­nja, McMil­lon je pre­zen­ti­rao i na sa­moj po­zor­ni­ci odr­žav­ši go­vor is­pred go­le­mog ekra­na.

Na nje­mu je lis­tao di­gi­tal­nu knji­gu te po­tom s nje­zi­ne po­s­ljed­nje stra­ni­ce “iz­vu­kao” pa­met­ni te­le­fon kao uver­ti­ru za go­vor o ini­ci­ja­ti­va­ma ve­za­nim za onli­ne kup­nju, ko­ri­šte­nje auto­nom­nih vo­zi­la i teh­no­lo­gi­ju vo­đe­nu gla­sov­nim na­red­ba­ma.

Wal­l­mart će, re­kao je, usko­ro u svim ame­rič­kim cen­tri­ma po­nu­di­ti vlas­ti­ta rješ­nja za mo­bil­na pla­ča­nja i pre­uzi­ma­nje onli­ne kup­lje­ne ro­be u tr­go­vi­na­ma, a već je poz­na­to da u su­radnj s Ube­rom tes­ti­ra dos­ta­vu dro­no­vi­ma.

No­vu, di­gi­tal­nu eru kom­pa­ni­je sta­re vi­še od 50 go­di­na na­zvao je če­t­vr­tim po­glav­ljem, no ono je po­če­lo i pri­je nje­go­va go­vo­ra što do­ka­zu­je i dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra ulo­že­nih u ra­zvoj etr­go­vi­ne u pro­tek­le dvi­je go­di­ne.

A da če­t­vr­to po­glav­lje ne­će pro­tje­ca­ti glat­ko do­ka­zu­ju broj­ke ko­je ocr­ta­va­ju pro­ble- me Wal­l­mar­ta ko­ji se pri­la­go­đa­va vre­me­nu su­vre­me­ne tr­go­vač­ke in­dus­tri­je.

Proš­le su se go­di­ne, pr­vi put od kad su 1870. pos­ta­li jav­na kom­pa­ni­ja, su­oči­li s pa­dom pri­ho­da, a is­to­dob­no tro­ško­vi osjet­no ras­tu, po­naj­pri­je zbog po­di­za­nja ci­je­ne sat­ni­ce za dje­lat­ni­ke u ukup­no 4600 tr­go­vi­na na ame­rič­kom tr­ži­štu.

Ipak, tr­ži­šta ka­pi­ta­la pri­ča­ju ve­se­li­ju pri­ču, di­oni­ca je od po­čet­ka go­di­ne po­ras­la 16 pos­to ia­ko je na go­diš­njoj ra­zi­ni za­bi­lje­ži­la 4% mi­nu­sa.

Pro­mje­ne se uvo­de i u Upra­vu ko­ja će umjes­to do­sa­daš­njih 15 ubu­du­će ima­ti 12 čla­no­va i bit će me­đu naj­mla­đi­ma u dr­ža­vi s pro­sječ­nom sta­roš­ću čl+ano­va od 57 go­di­na, u od­no­su na 63 ko­li­ki je na­ci­onal­ni pro­sjek.

PD

Pred­sjed­nik Upra­ve Wal­l­mar­ta Do­ug McMil­lon odr­žao je go­vor na go­diš­njem sku­pu di­oni­ča­ra pred 5700 dje­lat­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.