‘Že­lim da Com­bis za dvi­je go­di­ne bu­de naj­ve­ći sis­tem­ski in­te­gra­tor u re­gi­ji’

Hr­vo­je Išek, no­vi pred­sjed­nik Upra­ve Com­bi­sa ko­ji je s lanj­skim ras­tom od 17,5 pos­to naj­br­že­ras­tu­ća kom­pa­ni­ja u gru­pi Hr­vat­ski telekom go­vo­ri o ra­zvo­ju po­nu­de u Hr­vat­skoj i pla­no­vi­ma glo­bal­nog ši­re­nja

Poslovni Dnevnik - - ICT & LOGISTIKA - TANJA IVANČIĆ/VL

Com­bis je već sa­da, ako gle­da­mo pri­ho­dov­no naj­ve­ći sis­tem in­te­gra­tor u Hr­vat­skoj, a na­ša vi­zi­ja je da osim hr­vat­skog tr­ži­šta ja­če is­ko­ra­či­mo i u re­gi­ji i pos­ta­ne­mo naj­ja­či re­gi­onal­ni sis­tem in­te­gra­tor ka­že Hr­vo­je Išek, no­vi pred­sjed­nik upra­ve Com­bi­sa. Ri­ječ je o kom­pa­ni­ji, ko­ja je s lanj­skim ras­tom od 17,5 pos­to na 595 mi­li­ju­na ku­na, naj­br­že­ras­tu­ći dio gru­pe Hr­vat­ski telekom.

Išek ka­že da su u re­gi­ji već pri­sut­ni te da vi­di još po­ten­ci­ja­la za ši­re­nje. “Us­to je­dan od glav­nih stra­te­ških ci­lje­va jest i da se ši­ri­mo iz­van re­gi­je, po­se­bi­ce na tr­ži­šta gdje De­ut­s­c­he Telekom ima svo­je na­ci­onal­ne kom­pa­ni­je”, ka­že Išek. Do­da­je da će us­to po­ve­ća­ti ba­zu ko­ris­ni­ka i tr­žiš­nu si­ner­gi­ju s HTom u po­nu­di ši­reg por­t­fe­lja ICT pro­izvo­da i rje­še­nja.

Što Com­bis mo­že po­nu­di­ti na tr­ži­šti­ma gdje pos­lu­je DT?

Mi ima­mo knowhow ko­ji već sa­da pla­si­ra­mo na ta tr­ži­šta no mis­li­mo se i da­lje ši­ri­ti po­se­bi­ce s teh­no­lo­gi­ja­ma i rje­še­nji­ma u ko­ji­ma ima­mo spe­ci­fič­na zna­nja i „cut­ting ed­ge“kom­pe­ten­ci­je. Ka­da se ra­di o ra­zvo­ju, že­li­mo da se Com­bis ko­ji je sa­da jak „all in one“sis­tem in­te­gra­tor, pro­fi­li­ra i kao HiTech kom­pa­ni­ja, sto­ga će­mo se fo­ku­si­ra­ti na odre­đe­ne in­dus­trij­ske i teh­no­lo­ške ni­še ka­ko bi­smo po­ja­ča­li i stek­li je­dins­tve­ne kom­pe­ten­ci­je te ta­ko os­tva­ri­li kom­pa­ra­tiv­ne prednosti na tr­ži­štu.

Ka­kav vam je plan u re­gi­ji?

Do­bro smo po­zi­ci­oni­ra­ni u BiH, po­se­bi­ce u Mos­ta­ru, a u Sr­bi­ji ima­mo kom­pa­ni­ju već pe­tu go­di­nu. No da­le­ko smo još od is­pu­nje­nja na­ših am­bi­ci­ja. To nam je je­dan od pri­ori­te­ta u bu­duć­nos­ti. U slje­de­ćih par mje­se­ci pro­ci­je­nit će­mo vlas­ti­te mo­guć­nos­ti, sce­na­ri­je za rast i od­lu­či­ti že­li­mo li oz­bilj­ni­je za­gra­bi­ti u to tr­ži­šte i do­is­ta ga stra­te­ški na­pas­ti.

Ima­te pri­mat u fi­nan­cij­skom di­je­lu, gdje vi­di­te pros­to­ra za dalj­nji ra­zvoj?

Da, naj­ja­či smo u fi­nan­cij­skom sek­to­ru. No, na na­šem tr­ži­štu je još dos­ta vr­lo pro­pul­ziv­nih dje­lat­nos­ti u ko­ji­ma vi­di­mo pros­to­ra za rast, po­put uti­lity i hos­pi­ta­lity ver­ti­ka­la.

Za dvi­je go­di­ne že­li­mo uvjer­lji­vo bi­ti naj­ja­či sis­tem in­te­gra­tor u re­gi­ji. Na­rav­no, tu će­mo sva­ka­ko ko­ris­ti­ti brand, sna­gu pro­daj­nog di­je­la i sve si­ner­gi­je ko­je nam pru­ža Hr­vat­ski telekom i DT Gru­pa. Uz na­ša već ste­če­na i pre­poz­na­ta zna­nja do­is­ta vje­ru­jem da mo- že­mo ne sa­mo do­dat­no na­pre­do­va­ti i is­ko­ris­ti­ti do kra­ja svoj po­ten­ci­jal, ne­go ga i uve­ća­ti.

Ka­da se ra­di o teh­no­lo­ški iz­vr­s­nim pro­izvo­di­ma ko­je već nu­di­mo ak­tiv­no na tr­ži­štu, mo­gu spo­me­nu­ti na­še Smart Me­te­ring rje­še­nje, od­nos­no na­pred­no uprav­lja­nje ener­get­skom po­troš­njom ko­jim mo­že­mo za­do­vo­lji­ti zah­tje­ve svih in­dus­trij­skih ver­ti­ka­la.

Ko­li­ki pro­blem pred­stav­lja ne­dos­ta­tak struč­nja­ka o ko­jem se ne­pres­ta­no go­vo­ri?

Na­ža­lost i da­lje se bo­ri­mo s od­lje­vom pa­met­nih lju­di. Iz Hr­vat­ske go­diš­nje ode tri ti­su­će pro­gra­me­ra pre­ma po­da­ci­ma CISEXa, a na tr­ži­šte ih stig­ne oko ti­su­ću. Dak­le, ne sto­ji­mo naj­bo­lje. No bu­du­ći smo mi tr­žiš­ni li­de­ri ima­mo oba­ve­zu ne­što i vra­ti­ti druš­tvu. Za­to ula­že­mo mno­go u edu­ka­ci­ju lju­di, ali i za­jed­ni­cu, cje­lo­kup­ni eko­sus­tav. Pri­mje­ri­ce ove go­di­ne do­ni­rat će­mo sof­tver ko­ji je bio te­ma na­šeg Hac­kat­ho­na, a na­mi­je­njen je mas­li­na­ri­ma i hit­noj po­mo­ći. Za­to što vje­ru­jem da kroz ra­zvoj druš­tva i mi na­pre­du­je­mo.

U Com­bi­su smo do­dat­no po­kre­nu­li pro­jekt Ne­os­tar­tup ko­ji je na­mi­je­njen po­ti­ca­nju ka­ko na­ših za­pos­le­ni­ka, ta­ko i mla­dih star­tu­pa u ra­zvi­ja­nju no­vih ide­ja. Na­rav­no onih ko­je ima­ju si­ner­gij­ski efekt s Com­bi­som u smje­ru ra­zvo­ja za­jed­nič­kih rje­še­nja. Mla­di lju­di su kre­ativ­ni na druk­či­ji na­čin, raz­miš­lja­ju i pri­do­no­se uve­li­ke na­šem cje­lo­kup­nom ra­zvo­ju.

Ne nu­di­mo im sa­mo nov­ča­nu po­moć, ne­go ih pra­ti­mo, us­mje­ra­va­mo i omo­gu­ću­je­mo da se ra­zvi­ju na pra­vi na­čin i pred­sta­ve na tr­ži­štu za­jed­no s na­ma. Iz Ne­os­tar­tu­pa nas­ta­lo je i iFlig­ht rje­še­nje ko­je je sa­da naš glo­bal­ni pro­izvod ko­ji pro­mo­vi­ra­mo.

Ko­li­ko je hr­vat­sko tr­ži­šte os­vje­šte­no o po­tre­bi di­gi­ta­li­za­ci­je i ula­ga­nja?

Ka­da bi­smo gle­da­li ra­zvoj te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skog tr­ži­šta ili npr. inves­ti­ci­je u mo­bil­ne ure­đa­je mo­gli bi­smo re­ći da smo u vr­hu Eu­ro­pe ili da smo tren­d­se- te­ri. Ipak, ka­da se ra­di o ula­ga­nji­ma u IT, sma­tram da još uvi­jek ne­ma do­volj­ne svi­jes­ti da je IT ge­ne­ra­tor no­ve i do­da­ne vri­jed­nos­ti, a ne sa­mo op­ti­mi­za­tor ka­ko se čes­to per­ci­pi­ra. Ve­li­ki dio za­jed­ni­ce još uvi­jek ne tre­ti­ra na taj na­čin IT in­dus­tri­ju.

Ka­ko sto­ji­mo po pi­ta­nju si­gur­nos­ti?

Vje­ru­jem da je si­gur­nost mre­ža uz ra­zvoj Clo­ud us­lu­ga, te stre­lo­vi­ti rast br­zi­na ko­nek­ci­je val ko­ji tek sti­že u Hr­vat­sku. Tu za­si­gur­no ima mjes­ta za po­bolj­ša­nja, kao i za ra­zvoj jav­nih ICT us­lu­ga, jer tu po­pri­lič­no kas­ni­mo. Na­dam se da će­mo kroz EU i fon­do­ve i pro­gra­me ko­ji se nu­de us­pje­ti na­pra­vi­ti is­ko­rak.

Na če­mu će bi­ti fo­kus u 2016?

In­ter­net stva­ri (IoT), kom­ple­tan eko­sis­tem ve­zan za no­si­ve teh­no­lo­gi­je i gad­ge­te, Big Da­ta, od­nos­no uprav­lja­nje i ana­li­za po­da­ta­ka i da­lje su u tren­du. To su smje­ro­vi ko­ji do­no­se pro­mje­nu i pri­li­ke.

Clo­ud već pos­ta­je ma­ins­tre­am u Hr­vat­skoj, a Com­bis je naj­ve­ći clo­ud pro­vi­der u re­gi­ji. U ICTu će­mo ra­zvi­ja­ti eks­per­ti­ze i zna­nja, ula­gat će­mo u edu­ka­ci­ju i inovacije, ši­ri­ti por­t­felj i ope­ra­tiv­nu iz­vr­s­nost.

EPA

Hr­vo­je Išek na če­lo Com­bi­sa do­šao je s funk­ci­je di­rek­to­ra kor­po­ra­tiv­ne pro­da­je HT-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.