Etičke ban­ke vo­de društvo u no­vi svi­jet

Po­kre­ta­či pro­mje­na U Spli­tu odr­ža­na skup­šti­na Fe­de­ra­ci­je europ­skih etič­kih i al­ter­na­tiv­nih ba­na­ka

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - VALENTINA WIESNER MIJIĆ/VL

Hr­vat­ska usko­ro do­bi­va svo­ju pr­vu etič­ku ban­ku, naj­av­lje­no je na sku­pu, či­me će se os­na­ži­ti sek­tor do­ma­će pro­izvod­nje

Etič­no fi­nan­ci­ra­nje, ban­kar­ski mo­del ko­ji već go­di­na­ma funk­ci­oni­ra u Eu­ro­pi i svi­je­tu, uzi­ma ono naj­bo­lje od tra­di­ci­onal­nog pris­tu­pa ban­kar­stvu, pri­mje­nju­je ga na sa­daš­nje pri­li­ke i vo­di društvo u je­dan no­vi i os­vje­šte­ni­ji svi­jet po­ima­nja nov­ca, nje­go­ve za­ra­de, dis­tri­bu­ci­je i mul­ti­pli­ka­ci­je, po­ru­čio je s go­diš­nje skup­šti­ne Fe­de­ra­ci­je europ­skih etič­nih i al­ter­na­tiv­nih ba­na­ka (FEBEA) u Spli­tu pot­pred­sjed­nik Vla­de Bo­žo Pe­trov. Do­dao je da po­je­di­nac mo­že bi­ti po­kre­tač pro­mje­na, ali društvo je ogled nji­ho­ve us­pješ­nos­ti.

FEBEA pr­vi put go­diš­nju skup­šti­nu odr­ža­va u zem­lji u ko­joj još ne pos­to­ji etič­na ban­ka, no upra­vo tim či­nom is­ka­zu­ju pot­po­ru nje­zi­nu os­ni­va­nju ko­je u Hr­vat­skoj vo­di Za­dru­ga za etič­no fi­nan­ci­ra­nje, ina­če su­or­ga­ni­za­tor kon­fe­ren­ci­je So­cin­no­vet­hics u sklo­pu ko­je se odr­ža­va i glav­na skup­šti­na. Te­me ovo­go­diš­nje kon­fe­ren­ci­je su upo­tre­ba ino­va­tiv­nih in­for­ma­cij­skih teh­no­lo­gi­ja u ban­kar­stvu i etič­no ban­kar­stvo kao po­kre­tač druš­tve­nih pro­mje­na.

“Hr­vat­ska će za­si­gur­no do­bi­ti svo­ju pr­vu etič­nu ban­ku i ti­me os­na­ži­ti svo­je gos­po­dar­stvo, po­se­bi­ce sek­tor do­ma­će pro­izvod­nje”, po­ru­čio je pred­sjed­nik FEBEAe Fa­bio Sal­vi­ato. Sa­ša Drez­gić, za­mje­nik mi­nis­tra fi­nan­ci­ja, is­tak­nuo je ka­ko pos­lov­ni mo­del etič­nog ban­kar­stva u ino­zem­s­tvu funk­ci­oni­ra i do­no­si re­zul­ta­te ko­ji se na gos­po­dar­stvo ze­ma­lja odra­ža­va­ju po­zi­tiv­no te da u tom smis­lu oče­ku­ju is­ti ta­kav do­pri­nos i u Hr­vat­skoj.

PD

Sil­va­na Vuj­no­vić i Go­ran Je­ras iz Za­dru­ge za etič­no fi­nan­ci­ra­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.