‘Ko­nač­no mo­ra­mo po­če­ti ra­di­ti i do­no­si­ti od­lu­ke’

Svi­ma je dos­ta Ivica To­do­rić, vlas­nik kon­cer­na Agro­kor, na pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra s bel­gij­skim Ar­dom jas­no po­ru­čio po­li­ti­ča­ri­ma:

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JO­LAN­DA RAK ŠAJN/VL jo­lan­da.rak-sajn@ve­cer­nji.net

Po­li­tič­kih bor­bi uvi­jek je bi­lo i bit će. One su pot­pu­no nor­mal­ne, po­ru­čio je pr­vi čo­vjek Agro­ko­ra

Svi smo uz­bu­đe­ni oko naše po­li­tič­ke si­tu­aci­je, “za­bav­lja­mo” se ho­će li se ko­ali­ci­ja do­go­vo­ri­ti ili ne. Po­li­tič­kih je bor­bi uvi­jek bi­lo i bit će, one se de­ša­va­ju i ja bih re­kao pot­pu­no su nor­mal­ne.

No ono što mi kao po­du­zet­ni­ci ne pri­hva­ća­mo jest da ima­mo pro­ble­ma po pi­ta­nju na­la­že­nja rad­ni­ka za tu­ri­zam, gra­đe­vi­nar­stvo, tr­go­vi­nu... Iz za­vo­da za za­poš­lja­va­nje dobili smo 4000 adre­sa, od ko­jih nam se ja­vi­lo 200 ne­za­pos­le­nih, a od njih je os­ta­lo ra­di­ti sa­mo 40 lju­di. Na burzi je i 3000 kuhara, a mi za naše hotele ni­smo us­pje­li ni­jed­nog do­bi­ti pa po­zi­vam me­di­je ne­ka ra­svi­je­tle tak­ve slu­ča­je­ve, u če­mu je pro­blem, ka­ko je ta­ko pu­no ne­za­pos­le­nih, a nit­ko ne­će ni ra­di­ti ni dje­lo­va­ti.

Po­ru­čio je to čel­nik Agro­kor kon­cer­na Ivica To­do­rić na­kon ju­če­raš­njeg pot­pi­si­va­nja jo­int ven­tu­re ugo­vo­ra s bel- gij­skim Ar­dom, naj­ve­ćih europ­skim pro­izvo­đa­čem za­mrz­nu­tog vo­ća, po­vr­ća i za­čin­skog bi­lja.

Ugo­vo­rom vri­jed­nim go­to­vo 400 mi­li­ju­na ku­na dvi­je su kom­pa­ni­je pos­ta­le rav­no­prav­ni vlas­ni­ci tvrt­ke Vin­ka, s ci­ljem da ta vin­ko­vač­ka tvrt­ka pos­ta­ne vo­de­ći pro­izvo­đač za­mrz­nu­tog vo­ća i po­vr­ća u is­toč­noj Eu­ro­pi. Uz zna­čaj­nu inves­ti­ci­ju u po­ve­ća­nje pro­izvod­nih ka­pa­ci­te­ta, pro­izvod­nja bi se u na­red­nom raz­dob­lju u Vin­ki tre­ba­la uče­tve­ros­tru­či­ti – sa 15 na 60 ti­su­ća to­na go­diš­nje, či­me bi se otvo­rio i ve­li­ki broj rad­nih mjes­ta, di­rek­t­no 100ti­njak, a in­di­rek­t­no i vi­še od 1000.

Za Ar­do pak, ko­ji već ima 200ti­njak po­go­na od pre­ra­de do pa­ki­ra­nja i dis­tri­bu­ci­je u Eu­ro­pi, ugo­vor pred­stav­lja da­lji ra­zvoj pos­lo­va­nja u sre­diš­njoj i is­toč­noj Eu­ro­pi i snaž­nu pro­izvod­nu ba­zu s ja­kim i res­pek­ta­bil­nim lo­kal­nim part­ne­rom.

Agro­nom­ski po­ten­ci­jal Agro­ko­ra s jed­ne stra­ne i Ar­do­vo in­dus­trij­sko zna­nje s dru­ge stra­ne stvo­rit će vo­de­ću pro­izvod­nju u is­toč­noj Eu­ro­pi.

Mi vje­ru­je­mo u sna­žan po­ljo­pri­vred­ni po­ten­ci­jal do­li­ne Du­na­va.

NA BURZI JE 3000 KUHARA, A MI ZA NAŠE HOTELE NI­SMO US­PJE­LI NI­JED­NOG DO­BI­TI, KA­ŽE TO­DO­RIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.